זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 182 הפרשות לקופת גמל כלנית (באחוזים) (כפי שנמסרו מטעם הקרן)  סוג הפנסיה סוג התוספת מעסיק פיצויים מעסיק תגמולים עובד תגמולים סה״כ תקציבית שכר מעל משרה 8.33 7.5 5 20.83 תקציבית רכיבים לא פנסיוניים: ליווי תלמידים, מילוי מקום, שעות נוספות, גמול פיצול, גמולי ריכוז 6 7.5 5.5 19 צוברת שכר מעל משרה 8.33 5 5 18.33 צוברת רכיבים לא פנסיוניים: ליווי תלמידים, מילוי מקום, שעות נוספות, גמול פיצול, גמולי ריכוז 8.33 7 6 21.33 . סדרי ההפרשות לקופת התגמולים ולקרן המיוחדת (שדינה כדין קרן 5 פיצויים) כפופים לכל הוראות מס הכנסה בעניין קופות גמל. על פי הוראות אלו פטורים סכומי ההפרשות הנ"ל, כולל הפרשות המעסיק, ממס הכנסה ומביטוח לאומי. . העובד יקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופת התגמולים עם 6 פרישתו מן העבודה בתנאים המזכים בקבלת תגמולים, כמקובל לגבי קופות גמל. את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן המיוחדת יקבל העובד עם סיום עבודתו אצל אותו מעסיק. ג. מובהר כי ההסדר החדש, כמפורט בס"ק(ב) לעיל, מהווה פיצוי כולל סופי ומוסכם בגין עבודה של עובדי הוראה במשרה נוספת ותמורה מלאה עבור הזכויות הסוציאליות, שאינן ניתנות עבור עבודה מעל משרה מלאה אחת, לרבות פיצויי פיטורים ופנסיה. להלן ההנחיות לגבי משיכת כספים מקרן כלנית (כפי שנמסרו : מבנק מסד) : ניתנים למשיכה בכל גיל - מיד עם הפסקת יחסי עובד/מעביד. פיצויים (במידה והיו לעמית מספר מעסיקים, 161 : טופס מסמכים נדרשים עליו לדאוג לטופס נפרד מכל אחד מהמעסיקים), אישור ממס הכנסה , תעודת זהות. 160 על שיעור המס - טופס : תגמולים : קופות עצמאיות שנים לפחות יכול למשוך את 5 ויש לו ותק של 60 עמית שהגיע לגיל כל הכספים. , יוכל 31.12.06 שנים ותום החסכון שלו לפני 15 עמית שחסך במשך למשוך את הכסף במלואו. יכול למשוך את סך 2006 שנות החסכון שלו אחרי שנת 15 עמית שתום 2006-2007 . את יתרת הסכום שחסך בשנים 31.12.05- החיסכון עד ל .60 (גם אם הפסיק לחסוך במהלך שנתיים אלו) יוכל למשוך מגיל ואילך מיועדים לקצבה ויועברו ע"י 2008 כספים שנחסכו מינואר . העמית בבוא היום לקופה משלמת לקצבה : קופות שכירות יכול לפדות את הכספים תוך הצגת תעודת זהות. 60 עמית שהגיע לגיל ,31.12.04 - כספים שנצברו עד לתאריך 60 עמית שפרש לפני גיל חודשים מיום הפסקת 6 ניתנים למשיכה ללא תשלום מס בתנאי שחלפו העבודה ובמידה ואינו עובד באף עבודה אחרת (במעמד משיכת הכספים בסניף, פקיד הבנק יחתימו על הצהרה כי אינו עובד). - אם העמית מועסק 31.12.04 אפשרות נוספת למשיכת החסכונות עד חודשים בעבודה אחרת ולא מופרשים עבורו כספים לקופת 13 לפחות המשיכה תלויה בהמצאת אישור מהמעסיק כי אין לו התנגדות גמל. . למשיכת הכספים טרם הזמן ועד יום המשיכה, לא יאוחר 1.1.2005 לגבי יתרת הכספים דהיינו, מיום מס הכנסה או להמתין 35% - על סך הסכום הזה יש לשלם 31.12.07- מ .60 להגעת העמית לגיל ואילך מיועדים לקצבה ויועברו ע"י 2008 כספים שנחסכו מינואר . העמית בבוא היום לקופה משלמת לקצבה קרנות השתלמות 03-6938364 : , תל אביב, טל 8 הנהלת הקרנות: שד' שאול המלך  .03-6969670 : פקס , תל-אביב. 34 מנהל תפעולי: הבנק הבינלאומי הראשון, קיבוץ גלויות החומר שלהלן הוא חלק מתקנות קרנות ההשתלמות ומובא לצורך מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא תקנות הקרנות. ניתן לעיין . בתקנות במשרדי הקרנות או בסניפי הבנק הבינלאומי מהות הקרנות  קיימות שתי קרנות השתלמות לעובדי הוראה:  קרן השתלמות למורים ולגננות.  קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים. הקרנות זהות בתקנותיהן, אך שונות בהגדרת הזכאות להצטרף אליהן. הקרנות פועלות בהנהלה משותפת למשרד החינוך ולהסתדרות המורים בישראל. הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון לשמו, וזכויות החבר אינן תוצאה של הצבירה האישית. הן נועדו למימוש היציאה לשנת השתלמות ונגזרות מהשיעור הממוצע של המשרה בתקופת החיסכון ומגובה השכר האחרון ומרכיביו. בשנת ההשתלמות יקבל החבר מענק , בהתאם לתקופת החיסכון), החזר 88.88%- ל 66.66% חודשי (הנע בין שכר לימוד, דמי ביטוח לאומי ועוד, כמפורט להלן. שיעורי החיסכון  א. הצבירה בקרן ההשתלמות, לצורך מימון יציאת המורה להשתלמות, ממשכורתו ומהפרשות 4.2% מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של + ממשכורת זו. סה"כ הצבירה (מעביד 8.4% המעביד בשיעור של מהמשכורת. העמית מקבל בשנת 12.6% עובד) מסתכם בשיעור של ההשתלמות מענקי השתלמות, החזר שכר לימוד, החזר ביטוח לאומי, פנסיה ועוד, בהתאם לתקנות.  ב. עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים תשס"ז (כולל), ימשיכו לקבלם גם בשנת הלימודים תשע"ב (בוטלו התמריצים לעובדי .)27.2.2006 מיום 03/11163 ' הוראה חדשים בשל פסיקת בג"צ מס ניתן לחסוך בקרן ממלוא היקף 1.9.93 ג.  תקרת ההפרשות: מיום המשרה עד למשרה וחצי (בכפוף לתקנות מס הכנסה). (הסכם .)10 סעיף 11.5.93 ש"ח לחודש (חוזר בני בנימין 15,712 בתשע"ו - עד לסכום של .)6/2016 ניכוי מעובדות הוראה בחופשת לידה הבעלות חייבת לנכות לקרן השתלמות עבור עובדת הנמצאת בחופשת לידה וכן להפריש את חלקה היא. הסכום שינוכה הוא בהתאם למקדם ההיעדרות בחופשת הלידה, כדלהלן:  מקדם היעדרות לידה מצטבר. לדוגמה: x משכורת קובעת x אחוז ניכוי 5,000 ) והברוטו לניכוי הינו 3.26 יום (מקדם העדרות 98 מורה שנעדרה  ,4.2% - ש"ח והיא חברה בקרן הרגילה (עבור קרן השתלמות) x 3.26 ש"ח x 5000 4.2% = ש"ח 684.60 (עבור קרן פנסיה) x 3.26 ש"ח x 5000 5.5% = ש"ח 896.50 ניכוי זה הינו עבור חופשת הלידה בנוסף לניכוי החודשי השוטף. עבור קרן פנסיה 12%- עבור קרן ההשתלמות ו 8.4% במקביל יופרשו מיום 7/13 ' : חוזר בני בנימין, מנהל תחום משכורת, מס אסמכתא .23.7.13 תקופת החיסכון . מועד תחילת החיסכון תקופת החיסכון המינימלית היא שש שנים בדצמבר 31 בספטמבר (תחילת שנת הלימודים) למצטרפים עד 1- הוא ב באוגוסט של אותה שנת 31 של אותה שנת לימודים או למצטרפים עד לימודים בכפוף להסכמת המעסיק (קיים אישור עקרוני להצטרפות גורפת מספטמבר למעסיקים: משרד החינוך,אורט, מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי). בינואר 1- בינואר ואילך יצורפו מפרעית רק מ 1 המצטרפים מיום ויציאתם לשבתון תהיה לאחר שש שנים ושמונה חודשים (והמענק בהתאם). התקנות אינן מתירות להקדים את היציאה להשתלמות תשלומי חיסכון חודשיים). ניתן 72( לפני תום שש שנות חיסכון בפועל להאריך את תקופת החיסכון לשבע או שמונה שנים.  . היציאה לשבתון היא על פי מחזור החיסכון האחרון ק

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==