זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 71 זכויותיך גמול חינוך מעובה למחנכי כיתות א' ו') 17 סעיף 19.9.94 (הסכם השכר מיום .11.5% ) מחנכי כיתה א' יקבלו גמול חינוך מעובה ובסה"כ 1 ) הגמול ייחשב כשכר לצורך קביעת ערך שעה, הפרשות סוציאליות, 2 פיצויי פיטורים ופנסיה, וישולם בשורה נפרדת בתלוש השכר. גמול זה ניתן על משרה מלאה אחת (כמו גמול חינוך). .1.9.94 : תחולה גמול חינוך מיוחד ד') (חוזר מיוחד ה' 4 ) (חוזר מיוחד ה' (תשל"ט) סעיף 9/ , מב 8/. (לב )18.12.01,90-88,10.3.83 ) (הסכמי השכר 1988 (התשמ"ח) פברואר - במוסדות מיוחדים או במוסדות עובדי ההוראה בחינוך המיוחד רגילים בכיתות מקדמות, למעט המורות הטיפוליות - זכאים לתוספת , כלהלן: אם סיימו קורס לחינוך מיוחד - 1.1.01 חינוך מיוחד, מיום  .8.5% - . אם לא סיימו קורס 14% התשלום - יחסית להיקף משרתם בחינוך המיוחד.  .5.5% - . אם לא סיימו קורס 9% - : אם סיימו קורס גננות שי"ח התוספת משולמת מהשכר המשולב של כל עובד הוראה כנ"ל.  גמול חינוך מיוחד במוסדות מתי"א  ). בנוסף 9% או 5.5%( מורים במתי"א זכאים לגמול חינוך מיוחד נמוך לכך זכאים מורי מתי"א, שעובדים שליש משרה ויותר במתי"א, לגמול .10% - , כיתות ב' ואילך 11.5% - ' חינוך כיתה כלהלן: כיתות א )23.12.96 מיום 12/96 : חוזר אגף הכספים במשרד החינוך (אסמכתא ). התשלום - יחסית להיקף 10.7.02 והסכם השכר 8.9.98 (הסכם השכר משרתם בחינוך המיוחד. גמול למורי תלמידים מחוננים (ב)) 8/ (תשע מורה המלמד בכיתה המאוכלסת בתלמידים מחוננים זכאי לגמול של (בשעות) עבור הוראתו בכיתה זו, וזאת לפי ההסכם שתחולתו 20%  .1.9.1983- ב  : הזכאים לגמול זה . מורים המוסמכים להוראת מחוננים ומצטיינים, לאחר שסיימו 1 בהצלחה תכנית התמקצעות להוראת מחוננים. . עובדי הוראה המלמדים בכיתות מחוננים או במרכזי מחוננים 2 בלבד. מוסד/כיתות המוגדרים כמסגרת ייחודית להוראת מחוננים יסומנו בסמל תקן ייחודי, וכלל המורים אשר ישובצו כמורים בכיתות/במוסדות אלה יהיו זכאים לגמול הוראת מחוננים. 1.1.98 גמול ניהול למנהלים ולסגני מנהלים מיום ) (הסכמי 9/ , מח 10.3.83 , נספח ג' להסכם קיבוצי מיוחד מיום 5/ (מד )8.9.98 ) (הסכם השכר 1/ ), (נו 16.1.94 השכר מיום סמינרים בית ספר על-יסודי בית ספר יסודי בית ספר מיוחד מספר כיתות מנהל סגן ראשון מנהל סגן ראשון מנהל סגן ראשון מנהל סגן 1 20.7 17.9 16.8 19.46 2 23.5 19.8 18.2 21.38 3 26.6 21.6 19.6 23.18 4 29.7 23.5 21.0 24.75 5 41.0 25.4 22.5 26.66 6 50.9 34.1 29.7 35.55 7 50.9 19.2 36.5 31.7 38.25 8 54.6 25.7 39.0 33.5 40.61 9 54.6 28.2 41.3 35.3 42.86 10 54.6 30.7 43.7 21.5 37.0 44.21 21.7 11 54.6 33.5 45.9 23.4 38.8 47.03 22.7 12 54.6 36.1 48.5 25.4 40.6 21.7 47.03 23.7 13 59.6 38.8 50.9 27.5 43.0 22.7 51.30 24.5 14 59.6 54.6 29.5 47.0 23.7 56.14 25.5 15 59.6 54.6 31.4 47.0 24.5 56.14 26.4 16 59.6 54.6 33.6 47.0 25.5 56.14 27.5 17 59.6 54.6 35.6 47.0 26.4 56.14 28.2 18 63.5 54.6 37.6 47.0 27.5 56.14 29.1 19 63.5 54.6 47.0 28.2 56.14 20 63.5 54.6 47.0 29.1 56.14 21 63.5 54.6 47.0 56.14 22 63.5 59.6 51.3 56.14 23 63.5 59.6 51.3 56.14 24 63.5 59.6 51.3 56.14 25 63.5 59.6 51.3 56.14 26 63.5 59.6 51.3 56.14 27 63.5 59.6 51.3 56.14 28 63.5 59.6 51.3 56.14 29 63.5 59.6 51.3 56.14 30 63.5 59.6 51.3 56.14 31 63.5 59.6 51.3 56.14 32+ 63.5 63.5 56.1 56.14

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==