זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 70 (בטיפול מחלקות כוח אדם בהוראה) | . גמול ביניים 8 יחידות גמול אם הוא עונה 4 עובד הוראה זכאי לגמול ביניים בשיעור על אחד הסעיפים המפורטים להלן, ובתנאי שאינו מקבל גמול כפל תואר(אפשר לזכות בגמול ביניים רק פעם אחת). א. בעל תואר אקדמי מוכר שקיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת שהוצאה ע"י משרד החינוך והתרבות על סמך לימודים .1.4.89 : תחולה ובחינות מילואים. ב. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל תעודת מדריך של"ח מוסמך שהוצאה ע"י משרד החינוך והתרבות על-סמך לימודים ובחינות .1.4.89 : תחולה מילואים. ג. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה ממכון מופ"ת - במסגרת הגף להכשרת עובדי הוראה . אם יהיה זכאי לגמול כפל 1.9.90 : תחולה במשרד החינוך והתרבות. .)75 ' עמ 1/ תואר יבוטל גמול הביניים (תשע ד. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי עפ"י קביעת משרד החינוך והתרבות, שהוא גם בעל תעודת בגרות, אשר קיבל תעודת מורה מוסמך, או גננת מוסמכת, או מדריך של"ח מוסמך, או אישור על סיום לימודי הסמכה ממכון מופ"ת, שהוצאו ע"י משרד החינוך .1.9.91 : תחולה והתרבות על סמך לימודים ובחינות. הגמול יאושר רק לעובד שתעודת המורה/גננת/מדריך של"ח/אישור על סיום לימודי הסמכה לא נלקחו בחשבון לצורך קביעת הדרגה האקוויוולנטית. ה. בעל תואר "הנדסאי" מוכר שקיבל תעודת מורה מוסמך, גננת מוסמכת או מדריך של"ח מוסמך, שהוצאה ע"י משרד החינוך .1.4.89 : תחולה והתרבות על סמך לימודים ובחינות מילואים. ו. בעל תעודת "אמן" או "מעצב" של "בצלאל" לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה - אשר קיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת שהוצאה ע"י משרד החינוך והתרבות על סמך לימודים ובחינות .1.4.91 : תחולה מילואים. ז. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה שקיבל רישיון הוראה .1.4.89 או הדרכה קבוע על-סמך לימודים ובחינות השלמה. תחולה ח. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי עפ"י קביעת משרד החינוך והתרבות, שהוא גם בעל תעודת בגרות, אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על-סמך לימודים ובחינות השלמה. .1.9.91 : תחולה הגמול יאושר רק לעובד שהרישיון ו/או תעודת הבגרות שלו לא נלקחו בחשבון לצורך קביעת הדרגה האקוויוולנטית. תשומת הלב מופנית לכך שהדרגה האקוויוולנטית של המורות שלמדו "בבית רבקה" או "בבית יעקב" לא מורכבת מ"רישיון הוראה". לפיכך, אם הינן בעלות תעודת בגרות ורישיון הוראה ע"ס בחינות השלמה - יהיו זכאיות לגמול ביניים. ט. בעל תואר "הנדסאי" מוכר אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על סמך לימודים ובחינות השלמה או על סמך תעודת "הנדסאי .1.4.89 : תחולה להוראה".  י. בעל תעודת "אמן" או "מעצב" של "בצלאל" לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע ע"ס .1.4.91 : תחולה לימודים ובחינות השלמה. : אין לאשר גמולים רגילים בעד לימודים שהקנו רישיון הערה הוראה או הדרכה ובגינם אושר גמול ביניים, כגון: . מורה מוסמך שסיים אח"כ קורס הסמכה להוראה בחט"ב 1 וקיבל בעד לימודים אלה רישיון הוראה קבוע, יהיה זכאי גמול ביניים, אך לא + לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר שעות. 720- לגמולים רגילים בעד שעות הלימוד שמעבר ל . עובד הוראה שבמסגרת לימודיו לתואר אקדמי בחו"ל למד גם 2 מקצועות פדגוגיים והם היקנו לו רישיון הוראה קבוע, יהיה גמול ביניים, אך לא לגמולים + זכאי לדרגת שכר אקדמית רגילים בעד המקצועות הפדגוגיים. גמול ביניים לבעלי הסמכה לחינוך מיוחד (חוזר מנהל אכא"ב )7 ' עמ 1/ תשנ"ה בעל תואר אקדמי בחינוך מיוחד ממוסד להשכלה גבוהה בארץ פטור מבחינות מילואים ונחשב כמורה מוסמך לחינוך מיוחד לכל דבר ועניין, כולל תוספת חינוך מיוחד מלאה. לעומת זאת, בהתאם לתקנות, רק בעל תואר אקדמי, שקיבל תעודת "מורה" על סמך לימודים ובחינות מילואים, זכאי לגמול ביניים. היות שהמורה המתואר ברישא לא נבחן בשום בחינת מילואים ומקבל תעודת מורה על סמך פטור, אינו זכאי לגמול ביניים. אם וכאשר מורה כנ"ל ילמד מקצוע אחר, הוא יחויב בבחינות מילואים להוראת אותו מקצוע. לאחר שיעמוד בהן ויקבל תעודת מורה נוספת, יהיה זכאי לגמול ביניים בגין תעודת המורה, שניתנה על סמך בחינות מילואים. מרכז המורים מציין: מהשכר 3% היה בשיעור 31.3.91 - 1.4.89 גמול הביניים בתקופה מהשכר המשולב, 3.6%- הועלה שיעורו ל 1.4.91 המשולב. מיום מהשכר 4.8% יח' גמול, שהן 4- הועלה שיעורו ל 1.9.93 ומיום המשולב. גמול חינוך כיתה ,8.9.98 ,15.5.89 ) (הסכמי השכר 5/ (חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשל"ט) (מד )10.7.02 א. עובד הוראה, למעט גננת המקבלת גמול ריכוז, שהוא מחנך של כיתה, בהתאם לקביעת מנהל בית הספר, זכאי לגמול חינוך כיתה  .1.1.01 משכרו המשולב, החל מיום 10% בשיעור זכאי לגמול חינוך כפול ולשעות עובד הוראה המחנך שתי כיתות  .)13.8.98 חינוך כפולות בהתאם לרובד החינוכי (מכתב ש. שטמפפר ב. הגמול ישולם לעובד ההוראה כל עוד הוא משמש כמחנך כיתה ובלבד ש"ש - אינן 3 - המשרה (כששעות החינוך 1/3- שיועסק לפחות ב נמנות במסגרת התנאי הנ"ל (מכתב איתי הדר, ממונה תנאי שירות  .)17/2/05 עובדי הוראה, מיום ג. גמול חינוך כיתה משולם בכל מקרה לפי משרה מלאה (של משולב,  .)2008 תוספת 3% ,2001 תוספת 3% , תגבור הוראה ד. גמול חינוך כיתה הוא שכר לכל דבר ועניין.  ה. גמול חינוך כיתה משולם גם לרבנים, למורות טיפוליות ולגננות שי"ח (מכתב מוטי מרוז, סגן חשב משרד החינוך, אל שמעון שטמפפר, .)1345 ' מס 6.1.92 מנהל המח' לתנאי שירות במשרד החינוך מיום מדריך פדגוגי המדריך שתי כיתות, זכאי לפעמיים גמול חינוך (מכתב  .)9.11.2000 ש. שטמפפר ו. דין מנהל, סגן מנהל ומרכז בי"ס המשמש מחנך כיתה, כדין מורה המשמש מחנך כיתה, לצורך קבלת שעות מחנך. שעות המחנך אינן מפחיתות את מיכסת שעות ההוראה המינימלית המחייבת את המנהל, את סגן המנהל או את המרכז (הסכם השכר - חוזר מנכ"ל ו'-תשל"ד). אין לאשר גמול חינוך כיתה למורה בכיתה לא תקנית אף שמנהל .)10 סעיף 12/11 בית הספר מינה אותה (חוזר בני בנימין : גמול חינוך כיתה איננו משולם למי שמקבל גמול לתשומת לב מקצוע והכשרות. ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==