זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 146 . תקרת שכר למנהל מחלקת חינוך 13 (א) על אף האמור בהסכם זה, משכורתו של מנהל מחלקת חינוך לא תעלה על השיעור המרבי (כהגדרתו להלן) משכר מנכ"ל ברשות המקומית בה הינו מכהן, לפי דרגת הרשות המקומית, בהתאם לטבלת השכר למנכ"לים חדשים ברשויות מקומיות הצמודה למדד (הטבלה ), כפי 1.1.2003- החלה על מי שמונה למנכ"ל רשות מקומית החל מ שהיא בחודש בגינו משולמת המשכורת, בהתאם לעדכונה מעת לעת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (להלן: "השכר המרבי"). לעניין סעיף זה: "משכורת" - ההכנסה החודשית, למעט החזרי הוצאות, תשלומים שאינם חודשיים, גילום מס וזקיפת הטבה. "השיעור המרבי" - לגבי ראש המערכת ההירארכית של החינוך (שמונים ושניים אחוזים); 82% ברשות המקומית - לגבי סגן ראש המערכת ההירארכית של החינוך, מנהלי המחלקות (שבעים ושניים 72% לגני ילדים, לחינוך היסודי ולחינוך על-יסודי - אחוזים); לגבי האחראי/ית על גני הילדים ומנהל המחלקה לחינוך מיוחד (שישים וחמישה אחוזים); 65% (פרט) בשלוש הערים הגדולות - לגבי סגני מנהלי המחלקות לחינוך יסודי, (שישים ושניים אחוזים); 62% על-יסודי וגני ילדים - . דיווח על נוכחות 14 מנהל מחלקת החינוך ידווח על נוכחות בעבודה, בכל כניסה ובכל יציאה ממקום עבודתו, באמצעות מערכת הנוכחות הקיימת ברשות המקומית בה הוא מועסק. מכללותאקדמאיות להכשרתמורים : חוברת מינהל סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עו"ה, אסמכתא ( . מספרי העמודים בידיעות הר"מ לקוחים מחוברת זו). 2011-2012 תשע"ב לוח בסיסי משרות במכללות  ש"ש. 16 היקף משרה מלאה לבעלי תואר מ.א. וד"ר הוא )32׳ (עמ לוחלימודיםשנתיבמוסדותלהכשרתעו"ה . תקופה זו ימי לימוד 210 עפ"י כל לוח לימודים יתקיימו במוסד כוללת גם את תקופת העבודה המעשית, תקופת בחינות בין הסמסטרים, תקופת בחינות קיץ, מועד א' וישיבות ההערכה. בתקופות אלו יעמוד המורה לרשות המכללה, בנוסף לחובת נוכחות בימי הבחינות, בהתאם לקביעת ההנהלה ולפעילות מתוכננת, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה האישית, אשר תובא מראש לידיעת מורי המכללה.  יום לפחות.  70 רצופה של פגרת קיץ למורים תובטח תחולק שנת הלימודים במכללות האקדמיות (כולל מכללות בדרך) שבועות לימוד. 15 עד 14 , כאשר כל סמסטר יהיה בין לשני סמסטרים ימי העבודה המעשית המרוכזת, ימי בחינות וחופשות בין הסמסטרים, וכל הפעילות של לימודי חובה, כמו עזרה ראשונה ושחייה, לא ייכללו הפגישות בכל סמסטר.  15-14 בחישוב ימי הלימוד של שבועות לכל היותר. תקופה זו 4 משך התקופה בין הסמסטרים יהיה תיחשב כימי עבודה לכל דבר ומטרתה - היערכות לבחינות, הפעלת 1- תוכניות עבודה לסגל ההוראה על ידי הנהלת המוסד וכו'. התקופה מ בספטמבר עד מועד הפתיחה הרשמי תיחשב כחופשת קיץ בשכר. לוח אקדמי ראשון לוח אקדמי שני מועד פתיחת שנת הלימודים יום א' בשבוע הראשון או השני שלאחר חג הסוכות. פתיחת שנת הלימודים בשבוע שלאחר חג הסוכות מותנה אם מספר הימים שבין חג הסוכות ליום א' של השבוע 4- שלאחר חג הסוכות פחות מ ימי עבודה כולל יום ו' בשבוע ימים לפני ראש השנה 10 ובכל מקרה לא לפני אחד בספטמבר. חופשת החגים תהיה עד יום א' הראשון אחרי פגרת חג הסוכות. מועד סיום שנת הלימודים כולל תקופת הבחינות ימי לימוד, מיום 210 בתום פתיחת שנת הלימודים ימי לימוד, 210 בתום מיום פתיחת שנת הלימודים בכל שלושת מועדי הפתיחה בלוחות הלימודיים הנ"ל, שנת הלימודים, 1.9- לצורכי תשלום שכר לעובדי הוראה חדשים וממשיכים, היא מ בכל שנה. מוסד רשאי, על מנת לוודא שאכן המורה התייצב 31.8 ועד לעבודה, לעכב את השכר של חודש ספטמבר עד לתחילת עבודתו של המורה בפועל במוסד.  : חוברת מינהל סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עו"ה, אסמכתא  .32 ' עמ 2011-2012 , ושנה"ל תשע"ב 22 ' , עמ 2001 אייר תשס"א, מאי )7 ' (עמ שיבוץ ראשונים לשיבוץ הם עובדי הוראה קבועים, ובכלל זה עובדי הוראה במרץ 31 החוזרים מחופשה ללא שכר, שהודיעו על חזרתם לעבודה עד בכל שנת לימודים. חובת השיבוץ היא עד להיקף של משרה אחת. בכל מקרה, מורים המוזמנים להעסקה לשנת לימודים מלאה, תקופת , גם אם השנה האקדמית 31/8 עד 1/9- חודשים (מ 12 העסקתם תהיה מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==