זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 147 מתחילה לאחר החגים). מורה קבוע, המועסק במשרה חלקית, ישובץ בהיקף המשרה הקבוע שהיה לו בשנת הלימודים החולפת. מורה המבקש חופשה ללא תשלום לשנת הלימודים הבאה, יגיש בקשה במרס בשנה הנוכחית ומנהל 31 למנהל המכללה לא יאוחר מיום המכללה יעביר את הבקשה לרפרנטית מחלקת כוח אדם בהוראה לא תאושר חופשה ללא באגף לצורך הנפקת אישור חופשה ללא שכר. . תשלום, מלאה או חלקית, מעל לשלוש שנים מורה עובד עמותה ימלא טופס בקשה הנושא את לוגו המכללה על ידי העמותה. האישור יישמר בתיקו האישי. )9 ' (עמ העסקת מורים חדשים אנשי סגל ההוראה וההדרכה שיתקבלו לעבודה במכללות להכשרת עובדי הוראה, נדרשים להיות בעלי תואר אקדמי שלישי מוכר ממוסד אקדמי בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד אקדמי בחו"ל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, המעניק תואר אקדמי השקול לתואר אקדמי שלישי בארץ. רצוי שאנשי סגל ההוראה יהיו בעלי השכלה פדגוגית וניסיון בהוראה. המועמדים להעסקה כמדריכים פדגוגיים נדרשים להיות גם בעלי השכלה פדגוגית וניסיון בהוראה. נדרשת התאמה בין מקצוע ההוראה, שאותו מלמד המורה, לבין המקצוע האקדמי של המורה. העסקת עובד הוראה במעמד עובד מדינה  עובד מדינה קבוע במערכת החינוך העסקת מורה חדש שהוא , משרה לפחות ומבוטח בפנסיה תקציבית 2/3 הרישמית, בהיקף של תיעשה, ככלל, באמצעות העמותה של המכללה. להמשיך להיות מועסק כעובד מדינה גם בעבודתו יבקש אם המורה במכללה, כדי לשמור על זכויותיו בשירות המדינה, יהיה על ראש/נשיא המכללה להגיש בקשה מנומקת בכתב, לאגף להכשרת עו"ה לצורך העסקת המורה כעובד מדינה. למען הסר ספק: על המורה לשמור על זכויותיו כעובד המדינה במקום עבודתו הקודם (מינוי בפועל) ורק לאחר שיהפוך להיות קבוע במכללה הוא יוכל להשתחרר מהקביעות במקום עבודתו הקודם. .9.2.2012 : חוזר נח גרינפלד אסמכתא )29 ' (עמ מורה במעמד לא קבוע מורה בנסיון שנה ראשונה. • מורה בניסיון שנה שנייה. • מורה בנסיון שנה שלישית. • מורה בהארכת נסיון שנה רביעית. • הארכת הניסיון לשנה רביעית תהיה מנימוקים פדגוגיים, על פי החלטת ועדת הוראה מוסדית ובהסכמת הארגון היציג. : הפסקת עבודה לאחר הארכה חייבת להיות על סמך חוות דעת הערה פדגוגית של ועדת ההוראה. )7 ' (עמ הפסקת עבודה למורים לא קבועים מורים לא קבועים, ובכלל זה מורים חסרי תואר שלישי, יקבלו • הודעות על הפסקת עבודה בתום שנת הלימודים הנוכחית עם העתק למנהל המכללה. מורים ממערכת החינוך הרשמית (עובדי מחוז) במעמד מינוי בפועל • באגף, יקבלו הודעות על תום מינוי בפועל בסוף שנת הלימודים הנוכחית עם העתק למנהל המכללה. מורים קבועים במוסדות להכשרת עובדי הוראה המועסקים על • בסיס שעות זמניות/משימה חולפת מעבר למשרתם, יקבלו הודעות על הפסקת עבודה לשעות הזמניות בסוף שנת הלימודים עם העתק למנהל המכללה. הודעות על הפסקת עבודה בסוף שנת הלימודים הנוכחית יועברו בחודש מאי ישירות לכתובתם הפרטית של המורים עובדי מדינה בדואר רשום, עם העתק למנהל המכללה. מורים עובדי עמותה יקבלו הודעות כאלה עם לוגו של המכללה על ידי הנהלת העמותה. )11' (עמ הגדלתהיקףמשרהמעברלמשרהקבועה עובד הוראה שמשרתו הוגדלה מעבר למשרה הקבועה, עד למשרה שלמה אחת, יחתום על הצהרה שידוע לו, כי תוספת המשרה שתינתן לו היא זמנית לשנת הלימודים שבה יועסק וכי לא יבוא בתביעות כלשהן בגין הפסקת המשרה הזמנית. תהליך זה הוא לשנתיים בלבד. בשנה השלישית היקף הקביעות יגדל בהתאם. תקופת העסקה  מורים המוזמנים להעסקה לשנת לימודים מלאה, תקופת העסקתם חודשים, גם אם השנה האקדמית מתחילה לאחר החגים. 12 תהיה : חוברת מינהל סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עו"ה, אסמכתא .6 ' , עמ 2001 אייר תשס"א, מאי )12 ' (עמ העסקה בשעות תקניות ש"ש חובה להעסיק מורה בשעות תקניות - ש"ש אם נתקיימו בו תנאי העסקה כדלקמן:  - היקף העסקה - לפחות שליש משרה. - משך העסקה - שנת לימודים מלאה או סמסטר אחד מלא. - ניתן להעסיק מורה לתקופות קצרות או לשעות בודדות, בהיקף של פחות משליש משרה עפ"י תשלום שכר של שעות אפקטיביות. התעריף לתשלום שעות אפקטיביות נקבע מעת לעת ע"י נציבות שירות המדינה ויש לעיין באתר של נציבות שירות המדינה ולפעול בהתאם. )30 ׳ (עמ ימי העסקה מעל למשרה ימים בשבוע 5 משרה ימים 4 משרה 3/4 ימים 3 משרה 1/2 ימים 2 משרה (ועד בכלל) 1/3 עד יום אחד אין חזקה למורה על ימים ו/או שעות מערכת. ניתן לשבצו מדי שנה בהתאם לצורכי המערכת. בימי עבודה מעשית מרוכזת עומדים המורים לרשות המכללה.  : חוברת מינהל סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עו"ה, אייר אסמכתא .30 ע"מ 2011-2012 . חוברת תשע"ב 3.1 סעיף 18 ' , עמ 2001 תשס"א, מאי מורים בעלי דרגה אקוויוולנטית - הרחבה , המשותפת לנציגי 1/ בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה התשנ"ב הממשלה, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, שהתקיימה ), הוחלט: מורים שהוכרו לדרגת שכר 5.11.91( בכ"ח במרחשוון התשנ"ב אקוויוולנטית במערכת הכשרת מורים יהיו זכאים לדרגה זו גם אם ילמדו בבתי ספר על-יסודיים (כולל חט"ב) או כמורים בתפקיד הדרכה, ובלבד שיועסקו באותו מקצוע שבו קיבלו את הדרגה האקוויוולנטית. אישור לבעלות יינתן על ידי המחלקה לדירוג ולהסמכה באגף כוח אדם .)1.9.91( : כ"ב באלול תשנ"א תחולה בהוראה. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==