זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 148 )40 ' (עמ גמול לבעלי תפקידים כללי מרכז הדרכה, מרכז לימודים ומרכז ענייני סטודנטים זכאים לגמול ריכוז אם הם מועסקים בתפקיד, בהיקף של חצי משרה לפחות. גמול 8%- לחצי משרה בתפקיד ו 4% הריכוז בעבור תפקידים אלו הוא לשלושת רבעי משרה בתפקיד. מרכז מסלול גמול הריכוז נקבע בהתאם למספר הסטודנטים במסלול, כלהלן: מס׳ הסטודנטים במסלול X 30 אחוז הגמול מהשכר המשולב 2000 עד 6% 4,000 עד 7% 6,000 עד 8% 8,000 עד 9% ומעלה 8,001- מ 10% גמול למורי מכללות מ"א ודוקטור  )10.3.83 ) (הסכם השכר 8 ' (חוזר מנכ"ל מיוחד ה', תשל"ט עמ מורי מכללות בדרגות מ"א ודוקטור, המלמדים בכיתות על-תיכוניות משכרם 12% במוסדות להכשרת עובדי הוראה, מקבלים גמול בשיעור המשולב.  גמול זה הוא בנוסף לגמול שנקבע לכלל עובדי ההוראה האקדמאים כלהלן: 1.9.94 מ"א ודוקטור, מיום .10% , דוקטור 5% מ"א , שהגמול הנ"ל משולם על כל המשרה, לרבות מרכז המורים מציין שעות נוספות. מדריך פדגוגי  מדריך פדגוגי המועסק בהיקף של שליש משרה בהדרכה פדגוגית זכאי .10% לגמול חינוך בגובה )41 ' (עמ מרכז התמחות בהוראה (סטאז') .10% מרכז התמחות בהוראה זכאי לגמול חינוך בגובה )42 ' (עמ דרגות קידום במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה, הונהגו, נוסף על דרגת דרגות קידום, כלהלן: 4 , "מורה" הבסיסית - במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה. "מורה בכיר" - במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה. "מרצה" - במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה. "מרצה בכיר" - במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה. "מרצה בכיר א" )43 ' (עמ תגמול רמות הקידום מורה המקבל דרגת קידום יתוגמל כדלקמן: 7.5% יקבל תוספת של "מורה בכיר" מורה המקבל דרגת קידום של • משכרו המשולב. 10% , יקבל תוספת של "מרצה" מורה המקבל דרגת קידום של • משכרו המשולב. , יקבל תוספת של "מרצה בכיר" מורה המקבל דרגת קידום של • משכרו המשולב. 12.5% , יקבל תוספת של "מרצה בכיר א" מורה המקבל דרגת קידום של • משכרו המשולב. 20% מ )44 ' (עמ גימלאות מורה זכאי לגמול דרגת קידום כרכיב פנסיוני רק במידה ושהה בדרגת שנים לפני פרישתו לגימלאות. 4 קידום לפחות )46 ' (עמ גמול השתלמות לבעלי הסמכה להוראה עובדי הוראה שהוסמכו לרובד חינוכי כלשהו בחינוך הפורמלי בארץ, זכאים לגמול השתלמות לפי התבחינים שנקבעו בהוראות חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך. )65 ' (עמ מענק יובל 25 מענק יובל מוענק לעובדי הוראה בעלי וותק מצטבר בהוראה של שנה ומעלה בעמותה. מענק יובל ישולם בגין 30- שנה ומעלה במדינה ו בחינוך הפורמלי בארץ, במוסדות רשמיים או 18 שירות לאחר גיל במוסדות מוכרים שאינם רשמיים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==