זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 149 מנהלים וסגנים נוהל מינוי מנהלים וסגנים במוסדות חינוך רשמיים פורסם בחוזר . (ב) 7/ מנכ"ל תשע"ד : הנוהל כולל מינוי מנהלים בבתי ספר רשמיים. • מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים. • מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה. • מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה.  • מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי. • מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה. • הכרה בשבתון כוותק בניהול  )6/ (מח בישיבה של הוועדה הפריטטית, המשותפת לנציגי משרד החינוך, האוצר, השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ונציגים של ארגוני ), סוכם: מנהל בית 1.3.88( המורים, שהתקיימה בי"ב באדר התשמ"ח ספר או סגנו, היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות המוכרות לעובדי הוראה, ואשר השלים את חובותיו כמשתלם והנפיק אישור על כך מטעם הקרן, תיחשב לו שנת השתלמות זו כשנת ותק ), דהיינו, הנוהל חל על 1.9.88( : י"ט באלול התשמ"ח תחולה בניהול. המשתלמים בשנת התשמ"ח ואילך. המספר המירבי של שעות ניהול של מנהל בית הספר  ) (חוזר אגף הכספים 14.6.82 ,12 ) (חוזר מיוחד תשמ"ב, שכפול 1/ (מג )23.4.98 , מיום 4/48 א. בסיס משרתו של מנהל בית ספר (כולל שעות ניהול והוראה) נקבע לפי הרובד החינוכי שבו הוא מועסק: רובד חינוכי בסיס משרה (ללא שעות גיל) כיתות א'-ו' ש"ש 30 כיתות ז'-י"ב ש"ש 24 כיתות י"ג-י"ד בהתאם לדרגתו האקדמית ש"ש 21,20,19,18,17 בית מדרש לעובדי הוראה ש"ש 18,16 חינוך מבוגרים ש"ש 28 א'); מנהל בית 1/ ש"ש בהוראה (ס"א 6 ב. מנהל בית ספר חייב לעבוד מדרש לעובדי הוראה - שעתיים.  ג. מנהל בית ספר הרוצה לעבוד שעות נוספות מעל לבסיס משרתו חייב להגיש בקשה לעבודה בשעות נוספות ולקבל על-כך אישור הלשכה המחוזית.  ד. מנהל בית ספר רשאי לעבוד שעות נוספות בניהול עד להיקף של בסיס משרתו, לפי הרובד החינוכי שבו הוא מועסק ושעות הגיל שלהן הוא זכאי - בתנאי שתקן שעות הניהול של המוסד מאפשר זאת. לדוגמה: רובד חינוכי מספר מירבי של שעות ניהול שעות הוראה כיתות א'-ו' ש"ש 30 ש"ש (לפחות) 6 כיתות ז'-י"ב ש"ש 24 ש"ש (לפחות) 6  .1982 : אחד בספטמבר תחולת ההוראה ה. ו. מנהלים ביום חינוך ארוך אינם יכולים להקצות שעות ניהול מעבר זכויותיך 23.4.98 מיום 4/98 למיכסות המקסימליות הנ"ל (חוזר משכורת בחתימת בני בנימין).  . 175% היקפי משרת מנהלים בבתי הספר העל-יסודיים - עד הממונה על השכר במשרד האוצר החליט לאפשר העסקה של 150% מנהלים בבתי הספר העל-יסודיים בהיקף משרה העולה על בלבד ובכפוף לקריטריונים הבאים: 175% אך עד תקרה של השנים האחרונות, 3- ב 150% . מנהלים שעבדו בהיקף משרה העולה על 1 (כלומר: 5/12/2002 שלפני חתימת הסכם היקפי משרה למנהלים מיום או 1/9/1999 משרה מתאריך 150%- הועסקו בהיקף חריג מעבר ל . חלות עליהם 5/12/2002 ושהוראות הסכם קודם לכן) תלמידים. 1000 . בית הספר מונה מעל 2 . המעסיק מסכים לשלם עבור תוספת חריגה זו. 3 1/9/2006 : תחולה בעלויות שעומדות בכל הקריטריונים הנ"ל יעבירו מידי שנה רשימה ובה פרטי המנהל (שם מלא, תעודת זהות ותאריך לידה), פרטי ביה"ס בו הוא מלמד (שם מלא של ביה"ס, כתובתו וסמל המוסד), משרה 150%- מספר התלמידים בביה"ס, תחילת העסקתו מעבר ל והיקף העסקתו הנוכחי. פרטים אלה יועברו ע"י הבעלות לממונה על תנאי שירות עו"ה במשרד החינוך.  .14.12.06 מיום 2/ : חוזר איתי הדר תשס"ז אסמכתא מנהלי אשכולות פיס  )11/06 (חוזר בני בנימין א. היקף משרתו של סגן המנהל לניהול אשכולות פיס למדע, טכנולוגיה ש"ש.  24 ואמנות, תהא 18 ב. בשנה הראשונה בה פועל האשכול - שנת ההקמה, יקבל המנהל ש"ש - שעות להקמה).  6 + ש"ש - שעות ניהול בסיסיות 12(  ש"ש ניהול ש"ש או 15, ש"ש 12 ג.  מהשנה השנייה ואילך היקף שעות הניהול יהיה ש"ש, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף ד' להלן.  18 ד. הקריטריונים לקביעת היקף ניהול נקבעו על סמך מספר שעות סדנאות האמנות, לפי הדירוג הבא: 2- מעבדות וב 5- הפעילות הפורמליות ב היקף הפעילות באשכול שעות ניהול למנהל ש"ש 220 עד ש"ש 12 ש"ש 280-220 ש"ש 15 מהם בחט"ב) 70% ש"ש (שלפחות 280 מעל ש"ש 18 ש"ש) ישלים 24 ה. את יתרת השעות (לצורך השלמה להיקף משרה של מנהל אשכול הפיס בשעות הוראה בחט"ב הלומדת ב"אשכול פיס".  למעט אלו הזכאים 25% ו.  גמול הניהול למנהלי אשכולות פיס יהיה לגמול ניהול בשיעור אחר על בסיס אישי, אשר להם ישולם ע"פ ההוראות המקובלות. ז.  אשכולות פיס, שאינם צמודים לחט"ב, יקבלו סמל מוסד מחוזי.  ח. שעות גיל - כמו לסגני מנהלים בחט"ב.  ט. שאר תנאי ההעסקה, לרבות נושא רכב וקידום ותק, כסגן מנהל .)12/06 ראשון בחט"ב. (חוזר בני בנימין מנהל העובר להוראה  )10/ )(לז 3/  (לז גורר עמו שנים בניהול ועבר להוראה באותה בעלות 8 מנהל שכיהן את גמול הניהול ואת הוותק בניהול לפי מספר הכיתות הממוצע של ארבע השנים האחרונות, בתנאי: . שעבר להוראה באותה בעלות. 1 . שעבר להוראה במשרה מלאה. אם עבר מרצונו להוראה במשרה 2 חלקית, יקבל את הגמול יחסית להיקף משרתו בהוראה (הבהרת .)6.3.2001 דניאלה סלומון

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==