זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 150 )1.1.2015 (מיום מס הכנסה )1/14 (חוזר בני בנימין משכורת חודשית בש״ח שיעור המס ב- % 5,270 עד 10 9,000 - 5,271 - מ 14 13,990 - 9,001 - מ 21 13,991 - 19,980 - מ 31 41,790 - 19,981 - מ 34 מכל שקל נוסף 48 .48% הניכוי ממשכורת חלקית (עבודה משנית) יהיה • ש"ח לשנה. 12,340 פיצויי פרישה פטורים ממס • ש"ח לחודש. 8,700 הכנסה מזכה פטורה ממס • ש"ח לחודש. 15,712 משכורת לקרן השתלמות פטורה ממס • : נקודות זיכוי נוספות )4/14 (חוזר בני בנימין . נקודת זיכוי לעובד חד הורי 1 עובד הוראה (גבר) זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין ילד פעוט (עד גיל ) כחד הורי רק בתנאי שאין לו "בת זוג" רשומה במרשם האוכלוסין. 3 דהיינו, גבר חד הורי, שיש לו ילד פעוט, זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין פעוט רק כאשר בן או בת זוגו אינם רשומים במרשם, משמע שהבן או הבת זוג אינם מקבלים את הנקודה בשכרם.  5 . נקודת זיכוי בגין ילד עד גיל 2 להורה (גבר/אשה) במשפחה חד הורית, 2013 החל משנת המס שילדיו בחזקתו, ואשה נשואה, נקודת זיכוי נוספת, בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה, בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים. . נקודות זיכוי בגין "פעוט"  3 שנים בשנת המס.  4 "פעוט" - ילד/ילדה שטרם מלאו לו/לה בגין פעוט/ות יינתנו נקודות זיכוי, בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו בגין הילדים עד כה, כלהלן: א.  נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים. ב.  שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה. לנקודות הזיכוי בעד פעוט/ות זכאים: -  גבר נשוי. - הורה יחיד (גבר/אשה) ל"ילד להורה אחד" המוגדר כילד, שבשנת שנים ואחד מהוריו נפטר, או שרשום 19 המס טרם מלאו לו במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים. יצויין, שבמשפחה שנים, יקבל ההורה 4 בה ישנו "ילד להורה אחד" שטרם מלא לו כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודת זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו וזאת בנוסף לנקודת זיכוי ילדים ונקודות זיכוי בגין ילד .5 עד לפיכך, הורים לילדים כנ"ל, עליהם לוודא רישום הילדים בחשבויות משרד החינוך כדי שיקבלו את נקודות הזיכוי המגיעות להם. .  נקודות זיכוי בגין ילדים במקרה של משמורת משותפת של ההורים 4 משמעות קיומה של "משמורת משותפת מלאה" הינה, כי הילדים נמצאים אצל כל אחד מההורים מחצית מהזמן וכי באותו הזמן . אין הכוונה למצב בו הורה רק כלכלתם המלאה של הילדים עליו תומך כלכלית בילדיו, הנמצאים אצל ההורה השני. מקום בו יש עמדת רשות המיסים בנוגע למקרים אלו הינה, כי הסכמה של שני ההורים, נקודות הזיכוי הקבועות בסעיפים א) לפקודה והמגיעות להורה במשפחה חד 1( ) (ב 4- ) ו 1( ) (ב 40 הורית, יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים החולקים ביניהם . משמורת מלאה כשההורים מסכימים לחלוקה זו עבודת מנהלים וסגנים בהוראה  )4/ (מו בית ספר יסודי, או חטיבת ביניים, או בית ספר על-יסודי, או מנהל ש"ש בהוראה 6 כיתות להנדסאים ולטכנאים חייב להורות לפחות פרונטלית בכיתה (שעות חינוך אינן עולות למכסה זו).  ש"ש בהוראה 12 במוסדות אלה חייב להורות לפחות סגן מנהל פרונטלית בכיתה (שעות חינוך ושעות תפקיד אינן עולות למכסה זו).  ש"ש בהוראה 2 חייב להורות לפחות מנהל סמינר ו/או מכללה פרונטלית בכיתה.  ש"ש בהוראה 4 חייב להורות לפחות סגן מנהל בסמינר או במכללה פרונטלית בכיתה.   .)3.4 סעיף 22' עמ 5/ (מד מנהל יכול לכהן גם כמחנך כיתה .)22 ' עמ 9/ (מד סגן מנהל יכול לכהן כמחנך כיתה או כאחראי לביטחון : התנאים למינוי סגן מנהל, דרכי בחירתו, יחידת עבודתו, הערה .153 סעיף 6/ קביעותו והפסקת עבודתו - ראה חוזר מנכ"ל מג עבודת סגנים בהדרכה  סגן מנהל יכול למלא תפקיד של מורה בתפקיד הדרכה יום בשבוע משרה. עבודתו בהדרכה של הסגן תקנה לו גמול הדרכה 1/6 דהיינו משרה בנוסף לגמול הניהול לו הוא זכאי מתוקף תפקידו 1/6 עבור בחתימת 10 סעיף 21.3.97 מיום 9/97 : חוזר משכורת אסמכתא כסגן ( בני בנימין). קביעות בשעות הניהול  במקרים של הפחתת מספר הכיתות במוסד, רשאי משרד החינוך להפחית את שעות הניהול ולהגדיל את שעות ההוראה של המנהל. במקרה של הפחתת מספר הכיתות במוסד בעקבות הרפורמה בחינוך, או צמצום בית ספרו עקב ויסות כיתות, לא יופחתו שעות הניהול ולא : חוזר אסמכתא ( 50- יוגדלו שעות ההוראה למנהל שעבר את שנתו ה  .)15 ' עמ 3/ מנכ"ל תש"ל : במקרים בהם מרכז המורים אינו רואה את הערת מרכז המורים הגדלת שעות ההוראה למוצדקת (מנהל בעל ותק רב בניהול), יתברר הדבר ויוכרע על ידי ועדה פריטטית. לסגן מנהל אין קביעות בשעות ניהול. מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==