זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 151 על פקיד השומה להשתכנע כי מתקיימת משמורת משותפת מלאה בין ההורים המצדיקה את חלוקת נקודות הזיכוי בין ההורים כדלקמן: פסק דין המאשר א. על ההורה המבקש, להציג בפני פקיד השומה . כי ההורה מחזיק במשמורת משותפת מלאה על ילדיו שני ההורים יגישו דו"ח שנתי על הכנסותיהם לפקיד השומה ב.  ויצרפו לדו"ח הסכמתם לחלוקת נקודות הזיכוי בגין הילדים, . כאמור בהנחיה זו .8\15 : חוזר בני בנימין אסמכתא סכומים שאינם ניתנים לעיקול מהמשכורת )1.1.2014 (מיום יחיד ש״ח 2,162 ילד + רווק/גרוש/אלמן ש"ח 3,535 ילדים ויותר 2 + רווק/גרוש/אלמן ש"ח 4,400 בני זוג ש"ח 3,243 ילד + זוג ש"ח 3,762 ילדים 2 + זוג ש"ח 4,281 משכר העבודה החודשי, אזי 80%- אם הסכומים הנ"ל מהווים יותר מ משכר העבודה החודשי. 80% יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול לכדי . תשלום מזונות על עיקול לשם אינם חלים הסכומים הנ"ל .)1/15 ,1/14 : (חוזר בני בנימין אסמכתא ניכויי מס ממענקים  עם ניתוק יחסי עובד-מעביד - מנוכה מס הכנסה מהמענקים: חדשי הסתגלות. פדיון ימי מחלה. פיצויים מעל התקרה המותרת. מענקי פרישה. מתשלומים אלה אין מנכים ביטוח לאומי וביטוח בריאות. לאחר קבלת אישור/פטור מפקיד השומה - מוחזרים סכומי המס העודפים. .1/07 : חוזר בני בנימין אסמכתא מספר התלמידים בכיתות  17.6.66 (חוזר מיוחד למוסדות החינוך ולרשויות המקומיות מיום בחתימת המנכ"ל חנוך רינות) .38 תלמידים בכיתה. בכיתות ט"ט - עד 40 החל בתש"ל - עד בבתי הספר ילדים בכיתה. 35 החל בתשל"א - עד בגני הילדים ) - תלמידי כיתות א' ילמדו 2015 (מספטמבר החל בשנה"ל תשע"ו תלמידים בהתאם למדד טיפוח בית ספרי, 34-32 בכיתות המכילות כלהלן: תלמידים בכיתה 32 :9-10 עשירוני טיפוח תלמידים בכיתה 33 :8 עשירון טיפוח תלמידים בכיתה 34 :1-7 עשירוני טיפוח תלמידים. 20 פתיחת כיתה מותנית במינימום של : חוזר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל  המינהל הפדגוגי אסמכתא ( .)11.8.2015 במשרד החינוך מיום זכויותיך קיצבאות הילדים  , כלהלן: 2015 קיצבאות הילדים הוגדלו מחודש מאי 2003 במאי 31 לילדים שנולדו עד עבור הילד הראשון ש"ח 150 עבור הילד השני ש"ח 188 עבור הילד השלישי ש"ח 188 עבור הילד הרביעי ש"ח 336 עבור הילד החמישי ואילך ש"ח 354 ואילך 2003 ביוני 1 - לילדים שנולדו מ עבור הילד הראשון ש"ח 150 עבור הילד השני ש"ח 188 עבור הילד השלישי ש"ח 188 עבור הילד הרביעי ש"ח 188 עבור הילד החמישי ואילך ש"ח 150 .18 התשלום הוא עד שהילד מגיע לגיל , מזונות, זקנה עם השלמת הכנסה - מקבלי קיצבת הבטחת הכנסה מקבלים, נוסף על הסכומים שבטבלה, גם  תוספת עבור הילד השלישי ש"ח לכל ילד. 98 והרביעי במשפחה בסך  : תכנית חסכון לכל ילד , תכנית חיסכון לכל ילד. 2017 עפ"י התיקון בחוק, תיפתח בינואר www.btl.gov.il ; * 6050 , : פרסום הביטוח הלאומי אסמכתא תוספת מעונות  ) (חוזר בני בנימין 17.1.2012 ) (עדכון אילן לוין 10.10.2011 (הסכם מיום  ))1/15 ,1/14 שנים - 5 עובדת הוראה, שהיא אם לילד או לילדים שטרם מלאו להם זכאית לתוספת מעונות. ש"ח לחודש לילד אחד. 317 : הסכום המגיע ש"ח לחודש בעד ילד שני. 212                     1.1.2014 : תחולה .19.1.2014 : חוזר קובי אמסלם אסמכתא , שילד או ילדים בחזקתו, כדין אם. לפי חוזר בני דין אלמן או גרוש , שאשתו עובדת ואינה מקבלת תוספת הורה אב גם 12/2011 בנימין זו - זכאי לקבלה. הסכום האמור הוא לעובדת הוראה המועסקת במשרה מלאה. עובדת במשרה חלקית תקבל יחסית להיקף משרתה. שנים. 5 אין תוספת בגין ילדים נוספים של אותה אם שטרם מלאו להם תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך למשל, תוספת מעונות לא תשולם בעד תקופה בגינה העובדת זכאית לדמי לידה מהביטוח הלאומי ולא לתקופה בה היא שוהה בחל"ת. תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ולכן אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==