זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 152 מענק יובל  ) (חוזר 7/ ), חוזר גילה נגר תשע"ד 9/ , (נה 11 סעיף 19.9.94 (הסכם השכר )6/15 בני בנימין א. מענק יובל ישולם לזכאים למענק במשכורת חודש יוני. 25 ב. מענק יובל ישולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של שנים ומעלה, כולל ותק שירות צבאי, במערכות החינוך הרשמיות והמוכרות. מהמשכורת הקובעת לפנסיה 60% מענק יובל הוא בשיעור ג.  ולפיצויי פיטורין, עד למשרה אחת, להוציא תשלומים חד- . שנתיים, כגון ביגוד והבראה מענק יובל ניתן עפ"י הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר ד. . בשנה שלפני מתן מענק יובל : הבהרות ה. . שנת חופשה ללא תשלום, אשר נרכשו בעדה זכויות לגמלה מאוצר 1 המדינה או מקופות הפנסיה השונות של עובדי הוראה, תובא בחשבון בחישוב שנות הוותק המזכות במענק יובל. . עובד המועסק ע"י יותר ממעסיק אחד, יקבל את המענק מכל אחד 2 .)2/2010 ממעסיקיו לפי חלקיות משרתו (חוזר בני בנימין . מענק היובל ישולם גם לגמלאים עובדי מדינה, אם קבלו את המענק 3 בשנה שקדמה לפרישתם. .)10/14 ,2/14  (חוזר בני בנימין תשלום מענק יובל לעובדים בשבתון עובד הוראה ששהה בשבתון זכאי למענק יובל בשובו לעבודה. התשלום מבוצע כלהלן: שנת שבתון מלאה לעובד הוראה הזכאי למענק יובל, ). עובד 100%( מענק יובל מהיקף משרה מלאה 60% מקנה תשלום של ששהה בחצי שנת שבתון וזכאי למענק יובל מקבל מענק יובל בשיעור משרה. 50% מהיקף של 60% של האמור לעיל מתייחס לעובדי הוראה ששהו בשבתון מלא או חלקי ולא עבדו בשנת השבתון. הנוסחה לחישוב התשלום של מענק היובל: .11\2016 שכר פנסיוני x 60% x 11\2016 מקדם משרה = מענק יובל , מעודכן לתשע"ז). 11\14 (חוזר בני בנימין למענק 100% - זכאים להשלמה ל שעבדו בשנת השבתון עובדי הוראה יובל מהסכום ששולם בחודש יוני של אותה שנת השתלמות. משרה 1/3 : עובד הוראה ששהה בשנת שבתון מלאה ועבד לדוגמא 2/3 משרה. יש להשלים 1/3 במשרד החינך, קיבל מענק יובל בשיעור נוספים למענק היובל. עו"ה שפרשו לגימלאות בתום שנת שבתון יקבלו את המענק דרך .)4/2013 מינהלת הגימלאות (חוזר בני בנימין סיום תיחשב לצורך תשלום מענק יובל, במועד רכישת שנת חל"ת רכישת הזכויות לגימלא ולא לפי חודש ספטמבר, בו המורים מקודמים .)2/2012 (חוזר בני בנימין יכלול אך ורק ותק בהוראה (כולל ותק שירות ותק לצורך מענק יובל .1 מוכר גם ותק בהוראה במוסדות להשכלה 1.9.97 חובה בצה"ל). מיום .)23.11.97 גבוהה בארץ (חוזר בני בנימין מיום יוכר לצורך מענק יובל אך . לעובד שעבר מדירוג כלשהו לדירוג עו"ה 2 . ורק הוותק שהוכר לצורך ותק בהוראה לא מוכרת לצורך מענק יובל. 18 . שנת עבודה לפני גיל 3 .28.1.97 מיום 5/ : חוזר ש. שטמפפר מס' תשנ"ז אסמכתא . מסכום המענק ינוכו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. 4 ממענק יובל לא ינוכו דמי ניהול פנסיה תקציבית וכן לקרנות הפנסיה .)6/15 (חוזר בני בנימין השתתפות המדינה במעונות יום לילדי מורים  ההשתתפות נקבעת על פי רמת ההכנסה לנפש במשפחה ועל פי מספר השעות השבועיות של האם. בשבוע - קטנה רמת 36- . ככל ששעות עבודתה של האם קטן מ 1 השתתפות המדינה. . סיווג הילד, שנקבע בתחילת שנת הלימודים, תקף למהלך כל אותה 2 שנת לימודים. . הזכאות נקבעת לפי דרגות.  3 . ככל שהדרגה גבוהה יותר - רמת השתתפות המדינה קטנה יותר. 4 להלן טבלת הזכאות לפי היקף משרה (הותאם לאופק חדש): מספר השעות השבועיות שבהן עובדת האם גובה השתתפות המדינה ש"ש 36 על פי מבחן הכנסה ש"ש 32 - 35 דרגה + על פי מבחן הכנסה אחת ש"ש 28 - 31 שתי + על פי מבחן הכנסה דרגות ש"ש 24 - 27 3 + על פי מבחן הכנסה דרגות ביחס לאמהות להן ש"ש ומעלה 20 שלושה ילדים או יותר במעון או במשפחתון או בשניהם על פי מבחן הכנסה, אך בכל 5 מקרה, לא יותר מדרגה למשפחות חד הוריות ש"ש ומעלה 20 על פי מבחן הכנסה : חובת דיווח של שינוי תנאי זכאות .5 השתנו התנאים שהיוו בסיס לקביעת הזכאות ורמת הזכאות - מחויב מקבל התמיכה למסור הודעה בכתב לאגף למעונות יום, לא יאוחר יום ממועד השינוי. 30 - מ אי מסירת דיווח כנ"ל - יידרש מקבל התמיכה, בנוסף לכל סעד הקיים למשרד, להשיב באופן מיידי את כל סכום התמיכה, מן המועד בו לדעת המשרד חל השינוי במצבו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. : משתנים נוספים אשר משפיעים על גובה השתתפות המדינה .6 משפחה אשר לה ילד אחד נוסף לפחות במעון או במשפחתון תהיה זכאית לרמת השתתפות גבוהה יותר של המדינה, ביחס לכל אחד מילדיה השוהה במעון או במשפחתון ולמעט ביחס לילד אשר אינו זכאי להשתתפות מפאת  גילו: שני ילדים או יותר במעון או במשפחתון  או בשניהם על פי מבחן הכנסה מינוס דרגה אחת (למשל - אם לתאומים הרשומים במעון, אשר לפי מבחן ההכנסה - תשלם ע"פ התשלום 5 לנפש נקבעה לה דרגה ביחס לכל אחד משני ילדיה) 4 החודשי הנדרש בדרגה .2011 . תיקון 2010 - : פרסום משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אסמכתא מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==