זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 153 מענק התמדה לעו"ה ותיקים במקצועות נדרשים  . כללי -  על מנת לעודד עובדי הוראה ותיקים במקצועות נדרשים 1 להמשיך וללמד במערכת החינוך, החליטו משרד החינוך ומשרד האוצר על תשלום מענק למורים ותיקים במקצועות נדרשים (להלן: "מענק ההתמדה"). המענק ישולם עד לשנת הלימודים תשע"ז ולאחר מכן תיבחן הארכתו מחדש. .31.8.2017 ועד ליום 1.9.2013 - מיום תחולה .2 - זכאי למענק התמדה מי שיעמוד תנאי הזכאות למענק ההתמדה .3 בתנאים הבאים (במצטבר):    א. עובד ההוראה מלמד אחד מהמקצועות הנדרשים כפי שמופיעים בנספח א' לחוזר זה.    ב. על עובד ההוראה להיות בעל וותק בהוראה לצורכי שכר של עשרים וחמש שנה או למעלה מכך. ג. העובד הועסק בחינוך הפורמלי בארץ במוסדות רשמיים או במוסדות מוכרים שאינם רשמיים, כהגדרתם בחוק לימוד חובה , במשך עשר שנים לפחות. 1949 - תש"ט ד. העובד אינו זכאי לתשלום מענק יובל. : אלקטרוניקה ומחשבים; נספח א': מקצועות ההוראה הנדרשים אנגלית; חשבונאות; חשמל ואלקטרוניקה; טכנולוגיה; כימיה; מדע וטכנולוגיה; מדעי המחשב; מדעים; מחשבים; מחשבים ומערכות; מינהל וכלכלה; מכטרוניקה; מכניקה הנדסית; מערכות אלקטרוניות; מערכות ביוטכנולוגיה; מערכות הספק, פיקוד ובקרה; מערכות חשמל; מתמטיקה; פיסיקה; תשתיות, מחשוב ותקשוב. תשלום מענק ההתמדה .4 א. מענק ההתמדה ישולם לזכאים לו בחודש אוגוסט בכל שנה בגין שנת הלימודים החולפת. ב. סכום המענק לעובד במשרה מלאה במשך שנת לימודים שלמה ש"ח. 4,000 הינו יהיה זכאי 100% ג. עובד הוראה המועסק בחלקיות משרה העולה על ש"ח, ולא יותר. 4,000 - לסכום המענק הנקוב לעיל, דהיינו ד. למען הסר ספק חלקיות העסקה האמורה בסעיף זה הינה חלקיות ההעסקה המזכה במענק ההתמדה בכלל בתי הספר בהם מועסק עובד ההוראה. ה. עובד שיועסק רק בחלק משנת הלימודים בגינה משולם המענק, יהיה זכאי לחלק היחסי של המענק בהתאם לתקופת עבודתו באותה שנה. ו. המענק ישולם גם בגין היעדרות אשר בגינה משולם שכר מכספי המעסיק ובמימונו (כגון: חופשת אבל, ימי מילואים, חופשת לידה, דמי מחלה וכיו"ב) אך לא בגין כל היעדרות אחרת. ז. אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר בטבלאות השכר הקיימות ביחס לעובדי הוראה ערב הוצאת חוזר זה. המענק לא ייכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר. ח. המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים ולא לחישוב ערך שעה לעבודה נוספת. ט. בגין המענק לא יבוצעו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) למעט הפרשות לקופת גמל לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין רכיבי - ניכוי משכרו 5% , - הפרשת מעסיק לתגמולים 5%( החזר הוצאות של עובד ההוראה לתגמולים). : חוזר קובי אמסלם, הממונה על השכר והסכמי העבודה, אסמכתא .20.1.2015 מיום 2014-1-36 ' מס זכויותיך מענקי שעות והחזרי שכר לימוד  א' 8/ עד תמצית סעיף זה מפרט הנחיות, נהלים וסדרי קדימויות בהענקת מענקים לעובדי הוראה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתארים אקדמיים. .2014 באפריל 6 - : החל מ התוקף : כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך הרשמית או המפוקחת התחולה (שחל עליה חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט) המלמדים בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, לרבות מורים במכללות ובסמינרים המפוקחים ע"י משרד החינוך. : החלפה. הסטטוס בחוזר הוראות הקבע 8.2-21 : סעיף חוזרים קודמים באותו נושא  . מבוטל (א), "מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה" - 8/ עד חוזרים קודמים בנושאים קשורים , "נוהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות 1/ בחוזר נו 37 -  סעיף נסיעה ללימודים/להשתלמויות - בתוקף. (א), "קביעת דרגת שכר שוות- 7/ בחוזר הוראות הקבע עג 8.5-48 -  סעיף ערך לדרגה אקדמית למורים שהם בוגרי ישיבות המלמדים בפועל תלמוד ו/או תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל ו/או תנ"ך" - בתוקף. המשנה החינוכית מענקי הלימודים נועדו לתמרץ ולעודד מורים ללמוד ולהשתלם במיוחד במסלולים האקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה, עד לקבלת תואר אקדמי רלוונטי להשכלתם הכללית ולעבודתם המקצועית בכיתה. השבחת כוח האדם בהוראה באיכות ובמומחיות אקדמית נדרשת היא יעד עיקרי של מערכת החינוך. .  כללי 1 - על פי הסכמי עבודה ניתנים מענקי שעות והחזרי שכר לימוד 1.1 (להלן "מענקים") לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות, כמפורט בהוראות המובאות להלן. בהתאם לכך עובדי הוראה המלמדים בפועל והלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל רשאים לבקש מענקי שעות (בהיקף שיפורט להלן) או השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות בארץ. עובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" - 1.2   עובדי הוראה המועסקים במסגרת הסכם השכר "אופק חדש" 1.2.1 מחוייבים על פי הסכם זה להיות בעלי תואר אקדמי ראשון.   עובדי הוראה אלה זכאים לבקש השתתפות במענקי שעות או 1.2.2 החזרי שכר לימוד עפ"י בחירתם.   עובדי הוראה ב"אופק חדש", שאינם אקדמאים, זכאים לקבל 1.2.3 השתתפות בהחזר שכר לימוד עבור לימודיהם לתואר ראשון, גם אם ניצלו בעבר את מלוא הזכויות לעניין זה, בין אם במענק להלן). 1.7 - שעות ובין אם בהחזר שכר לימוד (וראה ב   - בכלל עובדי ההוראה בפועל הרשאים לבקש החזר שכר לימוד 1.3 או מענק שעות (למי שאינו מועסק ב"אופק חדש") כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים המפורטים להלן. - בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הכלולים בנוהל זה מצויים 1.4 האוניברסיטה הפתוחה, המכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים האקדמיים ומוסדות חינוך אחרים, שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד אחרות, שהוכרו לצורכי מענקיםאלה ע"י האגף להתפתחותמקצועיתשל עובדי הוראה. - לימודים שבגינם ניתנת דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי 1.5 אינם מוכרים לצורך קבלת המענקים, להוציא לימודים המוכרים במכללות M.Ed , ול- 1 , דרגה B.Ed לדרגה אקוויוולנטית ל- ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, שאושרו פרטנית ע"י האגף להשתלמות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==