זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 154 החזר שכר לימוד 2.2 רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלו: 2.2.1 - עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד. - עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה ששנת הלימודים בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית והרצופה בהוראה באותה בעלות המשלמת את שכרם ובמוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו  .)2.1.3 - באותה בעלות (וראה לעיל תוספת ב מחצי משרה פחות - עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון (אם תאושר משכר 50% בקשתם של עובדים אלה, לא יעלה גובה ההחזר על הלימוד שחויבו בו). הערה: מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר לעניין המענקים, ועל-כן אינם רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי מקום לפי שעות, גם הם אינם . רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק משרד החינוך יטפל אך ורק בהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה 2.2.2 משכר הלימוד המלא לפחות 15% שנדרש מהם תשלום של ובהחזר שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים לתואר השלישי, משכר הלימוד המלא לפחות. 10% שנדרש מהם תשלום של . מסלולי הלימוד המאושרים למענקים  3 כל האמור להלן מתייחס ללימודים במסלולים האקדמיים המתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה המאושרים והמפוקחים ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), ובכלל זה מוסדות להכשרת עובדי הוראה הנמצאים בפיקוח האגף להכשרת עובדי הוראה : לימודים המתקיימים במסגרת לימודי מודגש במשרד החינוך. חוץ ולימודי תעודה אינם מוכרים לצורכי מענק. עובד ההוראה יציין בגוף הבקשה את סמל הלימודים המתאים, כמפורט להלן: הסמל מסלול הלימודים 3.2 לימודים במסלול להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר. 3.3 לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה. 3.4 ומקביליו - בחינוך B.A/B.Ed לימודים לתואר אקדמי ראשון - הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה. 3.5 ומקביליו - בחינוך M.A/M.Ed לימודים לתואר אקדמי שני - הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (כולל לימודי השלמה ולימודים לתיזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי). 3.6 לימודים לתואר אקדמי שלישי - דוקטורט - ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר אקדמי זה (לקבלת שעות לעיל). 2.1.4 - מענק נדרשים לימודים פרונטאליים כמפורט ב 3.14 לימודים לתארים אקדמיים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט), לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מרב מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים. : מורים בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או הערה שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, בלי שהדבר ייחשב להם כלימודים ל"כפל תואר". מורים אלה יצרפו לבקשתם מסמך מאגף כוח אדם בהוראה המאשר שיש להם לעיל). 1.5- דרגה אקוויוולנטית (ראה ב ולהדרכה לעובדי הוראה. - לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל 1.6 (אוניברסיטה זרה) אינם מוכרים לצורכי מענקים אלה. - במסגרת הסכמי השכר עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל 1.7 שנות עבודתו בהוראה שלוש פעמים מענק מלא (היינו, בשלוש שנים נפרדות), כדלקמן: שעות). 4 = שעות מענק (מענק מירבי בשנה אחת 12 - מענק שעות עד - החזר שכר לימוד של שלוש שנות לימוד (עד היקף שכר לימוד מלא באוניברסיטה) בכל אחת משלוש השנים.   עם זאת, הלומד לתארים שני (מ"א) ושלישי (דוקטורט) רשאי 1.8 החזר שכר 100% ש"ש או עד 4 - לקבל יחידת מענק אחת נוספת לימוד שנתי.   לעניין זה: 1.9 שכר לימוד. 1/4- - שעת מענק אחת היא שוות ערך ל שכר לימוד. 1/2- שעות מענק הן שוות ערך ל 2 - שכר לימוד. 3/4- שעות מענק הן שוות ערך ל 3 - שעות מענק הן שוות ערך לשכר לימוד מלא. 4 - במהלך שנת לימודים אחת עובד ההוראה אינו יכול לקבל גם 1.10 . מענק שעות וגם החזר שכר לימוד   גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל ייקבע עפ"י גבולות 1.11 התקציב המאושר לסעיף זה. .  הזכאות להגשת בקשה למענק, היקפו, שעות הלימוד ומסלולי 2 . הלימודים מענק שעות   2.1   רשאים להגיש בקשה עובדי ההוראה הבאים (בתנאים מצטברים): 2.1.1 - עובדי הוראה העובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על יסודיים (עד כיתה י"ד ועד בכלל), בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה אשר יש להם התחשבנות עם המשרד. - עובדי הוראה קבועים במשרתם ששנת הלימודים בעת קבלת המענק (אם יאושר) תהיה שנת עבודתם הרביעית ברציפות בהוראה באותה בעלות המעסיקה אותם באחד המוסדות המפורטים לעיל ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות .)2.1.3 - באותה בעלות (וראה להלן תוספת ב משליש משרה : מודגש בזאת שעובדים בדירוג עובדי הוראה במחלקות הערה לחינוך ברשויות המקומיות, כמו מנהלי מחלקות לחינוך, קציני ביקור סדיר ומפקחים על גנים, אינם נכללים בהסכמי השכר להגיש בקשה לקבלת אינם רשאים לעניין המענקים, ועל-כן מענק. כמו כן, עובדי הוראה זמניים (עובדי הוראה שאינם ממלאים אחר ההגדרה לעיל, שזו שנת עבודתם הרביעית ברציפות באותה בעלות), או עובדי הוראה המועסקים כממלאי למענק שעות. אינם זכאים מקום לפי שעות עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות 2.1.2 השתלמות יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים לעניין חישוב מספר השעות. כמכלול אחד עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד או 2.1.3 בבעלות אחת ובחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחר או בבעלות אחרת, יהיה מבחנו הקובע לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות המענק המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה גדול יותר. עם זאת, לעניין היקף משרתו, די בכך שיעבוד בשני המקומות הללו בהיקף משרה כולל שאינו קטן משליש משרה. 3- הקצאת שעות המענק תבוצע לפי סדר העדיפויות כמפורט ב 2.1.4 להלן, בהתאם להיקף שעות הלימוד בשבוע, לפי פירוט זה:  ש"ש. 2 ש"ש לפחות יהיה זכאי למענק של 6 א. עובד הוראה הלומד 3 ש"ש אפשר לאשר מענק של 11-9 ב. לעובד הוראה הלומד ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב. 4 ש"ש ויותר אפשר לאשר מענק של 12 ג. לעובד הוראה הלומד ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב. נקודות זכות באוניברסיטה 6 : קורס אקדמי המקנה הערה שעות לימוד שבועיות. 4- הפתוחה בישראל הוא שווה ערך ל מ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==