זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 114 , אשר עובד הוראה הועסק בה בחו"ל תקופת חופשה ללא תשלום יד. משרה לפחות, תובא 1/3-  (עובד מקומי ישראלי) ב עמ"י כעובד בחשבון לעניין תשלום תוספת ותק במשכורתו של עובד ההוראה האמור. עובד הוראה העומד בדרישות, כמצוין לעיל, יצרף אישור על תקופת עבודתו ועל היקפה מהנציגות הרשמית של מדינת ישראל, לגף כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק. (א). 10/ : חוזר מנכ"ל סא אסמכתא .1.9.2000 : תחולה עבודתו הוכרה כעבודה מינהלית חינוכית רכז חינוך בקיבוצים - טו. ולפיכך תזכה בוותק לפי הכללים הבאים: . עובד בעל הסמכה להוראה, שיועסק כרכז חינוך בקיבוץ, יהיה 1 זכאי לוותק מלא בעד עבודתו זו. , יהיה זכאי למחצית שנות הוותק עובד שאינו מוסמך להוראה .2 ץ. (אסמכתא: מכתב ב"צ דל כרכז חינוך בקיבו בעד עבודתו .)19.7.95 לישראל דרום מיום תיחשב גם תקופת בחישוב תקופת העבודה לעניין חישוב הוותק טז. היעדרות מן העבודה כתוצאה מחופשת מחלה בשכר, חופשת לידה או תאונה, שבעדה מקבל עובד הוראה תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, או תקופת שירות מילואים (תקנון שירות עובדי ההוראה  .)326 ' עמ 1.29.1 )4 ' - עמ 2/ (חוזר מנהל אכ"א בהוראה, תשנ"ו . ותק לעובדים חדשים - 2 חדשי 6 משרה לפחות ובמשך 1/3 לפי התקנות, רק עבודה בשיעור עבודה מלאים לפחות מזכה בשנת ותק. לפיכך, מי שמתחיל לעבוד בחט"ב ובעי"ס - יקבל שכר 20.12 בחינוך היסודי ולאחר 1.1 לאחר בעד עבודתו, אך שנה זו לא תזכה אותו בוותק. כמו כן, מי שלימד ש"ש בעי"ס - לא יזכה לוותק 8- ש"ש ביסודי ופחות מ 10- פחות מ בעד עבודה זו. )1.29.1 (תקנון שירות עובדי ההוראה . עבודה המזכה במחצית ותק - 3 א. עבודת הוראה ועבודת חינוך בחו"ל של מורה לא מוסמך שהועסק המשרה לפחות, במשך שישה חודשים מלאים בכל שנה.  1/3- ב ב. עבודת הוראה ועבודת חינוך בחו"ל של מורה לא מוסמך או של 1/3- מורה שאינו בפיקוח של הקהילה היהודית, אם הועסק ב משרה לפחות במשך שישה חודשים מלאים בכל שנה. ג. גננת שעבדה בגן פרטי וגנה היה בפיקוח זכאית לחצי שנת ותק על כל שנת עבודה.  ד. תקופת שירות לאומי בתחום החינוך הבלתי פורמלי, שלא במסגרת בית ספר או גן ילדים - מזכה במחצית הוותק (חוזר .)5 ' עמ 1/ מנכ"ל אכא"ב תשנ"ה .)1.29.1 (תקשי"ר 1.1.94 נושא זה מבוטל מיום . הקפאת ותק - 4 . ותק בגין רכישת זכויות לגמלה בחל"ת - 5 בקרנות פנסיה (עובדי מדינה) בישיבת הוועדה הפריטטית המשותפת שהתקיימה בי' באלול תשנ"ב ) הוחלט: תקופת חופשה ללא תשלום אשר עובד ההוראה 8.9.92( ממשכורתו לצורך רכישת זכויות, תובא בחשבון 18.5% שילם עבורה גם גם לעניין תשלום תוספת ותק במשכורתו של עובד ההוראה מיום י"ד בסיון 46/ האמור. הסדר זה הוא החלה של הודעת נש"ם נב ), על ציבור עובדי ההוראה המקבלים את משכורתם 15.6.92( תשנ"ב ממשרדי הממשלה. . ותק בגין רכישת זכויות בחל"ת - 6  )10/ בקרנות פנסיה ובמשכורת שוטפת (נד בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, לשלוש הערים הגדולות, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, ) הוחלט: עובד הוראה 4.4.94( שהתקיימה בכ"ג בניסן התשנ"ד היוצא לשנת חל"ת שלא דרך קרנות השתלמות וקונה בשנה זו זכויות פנסיה באחת מקרנות הפנסיה המצטברות המוכרות, תיחשב לו שנה זו גם כשנת ותק בהוראה. כדי לממש זכאות זו על עובד ההוראה לפנות למדורי כוח אדם בהוראה במחוזות בצירוף - א. אישור המעביד האחרון על חופשה ללא תשלום. ב. אישור קרן הפנסיה על קניית שנת / שנות חל"ת בקרן. ו ממשכורתו 18.5% תקופת חל"ת שעובד ההוראה שילם עבורה לצורך רכישת זכויות תובא בחשבון גם לעניין תשלום תוספת  . )3 / ותק במשכורתו של עובד ההוראה (נג  )5 ' עמ 1/ (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ח . ותק לעבודה בהתנדבות - 7 הוחלט כלהלן:  27.3.97 בישיבת הוועדה לדרגה וותק מיום (א) לאשר ותק בהוראה בגין עבודה בהוראה (בבית ספר שבפיקוח משרדי הממשלה השונים בארץ) או בעד עבודת הדרכה בתנועות לפני שירות חובה בצה"ל, נוער - במסגרת שירות התנדבותי והיתה בשיעור משרה 18 בתנאי שהעבודה התבצעה לאחר גיל (כנהוג לגבי עבודה בשכר). ובתקופת עבודה המזכה בותק (ב) לאשר ותק בהוראה בגין עבודה ללא שכר, בהוראה או בהדרכה בארגונים ציבוריים כגון: מיח"א, שמע, אלין, בתנאי שהיקף העבודה ותקופתה מזכה בותק.  )5 ' עמ 1/  (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ח . ותק לעבודה באמצעות קרן קרב 8 עובדי הוראה המועסקים במוסדות החינוך הפורמליים שבפיקוח, זכאים לותק מלא בעד עבודתם זו, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון שירות עובדי הוראה. . הוותק המירבי 9 נוספה שנת ותק לטבלאות השכר, ומקסימום הוותק 1.4.92 מיום .)31.8.92 שנים (הסכם השכר מיום 36 עומד על ותק בניהול  )16.1.91 ) (הסכם השכר מיום 2/ (מד לשנה 2.4% על הסכומים של גמול הניהול מיתוסף ותק בניהול בשיעור ואילך 16- שנים החל בשנה השנייה. סה"כ הוותק מהשנה ה 15 במשך מגמול הניהול. 36% הוא להלן טבלת עזר לחישוב תוספת ותק בניהול: שנות ותק בניהול התוספת באחוזים מסכום גמול הניהול 1 0 2 2.4 3 4.8 4 7.2 5 9.6 6 12.0 7 14.4 8 16.8 9 19.2 10 21.6 11 24.0 12 26.4 13 28.8 14 31.2 15 33.6 16 36.0 תוספת ותק בניהול מחושבת מסכום גמול הניהול המגיע למנהל לפי סוג המוסד ומספר הכיתות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==