זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 113 ותק ותק בגין שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי  )4/ ) (נה 9/ ) (מב 2/ (מב תוכר לצורך תשלום תוספת ותק, בהתאם תקופת שירות חובה בצה"ל למספר שנות השירות, לרבות חלקי שנים, על סמך הצהרה של עובד ההוראה (בטופס מיוחד). עובד יצהיר על שירות החובה שלו בצה"ל ויציין את מועד תחילת השירות וסיומו; כן יצהיר אם בתוספת הוותק המשולמת לו כיום נלקחה בחשבון תקופת שירות החובה שלו בצה"ל.  הצהרה זו תישלח למדור כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית בה מועסק עובד ההוראה. לאחר שהמדור יבדוק את ההצהרה — יעבירנה לתשלום. מי שאינו עובד משרד החינוך והתרבות יעביר את ההצהרה לבעלות על המוסד שהוא עובד בו.  תקופת שירות החובה בצה"ל, שתילקח בחשבון לצורך תשלום תוספות ותק (מקסימום שלוש שנים), תוכר רק לצורך תשלום משכורת ולא ליצירת זכויות נוספות על בסיס ותק, כגון צבירת  . אחוזי גמלה, קביעת מכסות חופשה והבראה וכיו"ב חיילות שחויבו בשירות סדיר נוסף במעמד של שירות חובה תהיינה 24- זכאיות לאישור ותק צה"ל בעד כל חדשי השירות בפועל, גם מעבר ל  .)8.5.01 חודשים (מסמך משרד החינוך קצינות שחויבו בשירות סדיר נוסף במעמד של שירות חובה תהיינה זכאיות לאישור "ותק צה"ל" בעד כל חודשי השירות בפועל גם מעבר  .)7/ ). (נה 1.1.94( : כ"ה באלול התשנ"ד התחולה חודשים. 24- ל מובהר בזאת, כי בשום מקרה לא יעלה מספר תוספות הוותק שהעובד יקבל, כולל תוספות ותק בגין שירות חובה בצה"ל, על המספר המירבי של תוספות הוותק. תשלום תוספות הוותק בגין שירות חובה בצה"ל הוא כתשלום משכורת לכל דבר ועניין, לרבות שינויים בשכר, עידכון בגין תוספת יוקר ולצורך חישוב גמולים הנקבעים כאחוז מהשכר המשולב. )4/ - (מב בוגר ישיבת הסדר עובד הוראה ששירת בישיבת הסדר, יזכה אף הוא בשלוש שנות ותק לכל היותר. )6/ ) (נה 6/ - (מב ותק לנכה צה"ל לעובד הוראה נכה צה"ל, שבשל נכותו לא השלים את שירות החובה שלו, יש לשלם ערך תוספת ותק בגין שירות צבאי (חובה) מלא; דהיינו: שנים (הכל לפי הנוהל של שירות חובה בצה"ל בתקופה בה 3 או 2.5 השתחרר עובד ההוראה מצה"ל), משום שאי-השלמת שירות החובה נבעה מפגיעה שגרמה לנכותו. ההוראה הזו מתייחסת אך ורק לקביעת מספר שנות שירות החובה לצורך תשלום ערך תוספת ותק בלבד, ואינה חלה על שנים עבורן צבר העובד ותק בהוראה.  עובד הוראה נכה צה"ל יפנה לאיגוד נכי צה"ל לשם קבלת אישור מתאים. עובד-הוראה, המקבל משכורתו ממשרד החינוך, ימציא את האישור לפקיד כוח-האדם במחוז שבו משולמת משכורתו; הפקיד יאשר את זכאותו ויעביר הוראת תשלום לגזברות. עובד הוראה שאינו מקבל משכורתו ממשרד החינוך ימציא את האישור לבעלות. .1.2.82 : תחולה )4/ - (נה ותק לבנות שירות לאומי חודש לפחות, 12 עובדת הוראה, שהתנדבה לשירות לאומי לתקופה של ש"ש, תקבל תוספת ותק של שנה אחת. 40- בהיקף של לא פחות מ ). עובדי ההוראה בעלי הזכאות 1.10.94( : כ"ח בתשרי התשנ"ה תחולה המתאימה יפנו לאגף כוח אדם בהוראה במחוז עבודתם, בצירוף האישורים המתאימים, למימוש זכאותם. ותק בהוראה  , 1/ ) (חוזר מנהל אכ"א בהוראה, תשנ"א 78 ' , נספח - עמ 4 (אמח"י פרק )1.29.1 ) (תקנון שירות עובדי ההוראה 2/ תשנ"א . עבודה בהוראה המזכה בוותק מלא  1 א. עבודה בהוראה ובחינוך במשך שנת לימודים במוסד חינוך רשמי או המשרה 1/3- במוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות, ב לפחות, לפי הפירוט כלהלן:  ש"ש לפחות, לאחר שמשרת הגננות הועמדה 9 בהיקף בגן הילדים .1.9.85 : תחולה ש"ש. 27 על ש"ש).  30 ש"ש לפחות (משרה מלאה 10 בהיקף בבית ספר יסודי , חטיבת ביניים וכיתות ז'-ח' של בית הספר בבית ספר על-יסודי ש"ש).  24 ש"ש לפחות (משרה מלאה 8 היסודי - בהיקף ש"ש לפחות (כהחלטה מיוחדת).  8 - בהיקף בחינוך מבוגרים .8/24 או 7/21 או 7/20 או 6/18 או 6/16 - ג במוסדות להכשרת מו" משרה לפחות לפי שיעור 1/3 - בהיקף באוניברסיטאות עממיות חודשי 6 ש"ש - לפחות, במשך 8 המשרה האוניברסיטאית או ). לצורך 5 ' עמ 1/ עבודה מלאים בשנה (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה יובאו בחשבון השעות השלמות בלבד, ללא היתרה. 1/3- חישוב ה משיעור המשרה משרה, כמפורט לעיל, הוא 1/3 הקריטריון של הנהוגה בכל אחד מרבדי החינוך ולא משיעור משרתו של המלאה העובד עצמו, דהיינו: אין להתחשב בשעות גיל.  המשרה לפחות.  1/3- ב עליית הנוער ב. עבודת הוראה וחינוך במסגרת ג. עבודת הוראה וחינוך בחו"ל בבית ספר בפיקוח ממשלתי או בתנאי שנות 13 שעובד ההוראה היה בוגר סמינר ממשלתי, למד לפחות לימוד והוכר על ידי שלטונות החינוך בחו"ל כמורה מוסמך או כגננת מוסמכת, לפחות.  ד. עבודת הוראה בחו"ל בשליש המשרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל תואר אקדמי ובעל השכלה פדגוגית ואם תעודותיו מוכרות על ידי משרד החינוך והתרבות.  המשרה לפחות, אם עובד ההוראה 1/3- ב בחו"ל ה. עבודת הוראה הוא בעל השכלה אקדמית מחו"ל, בעל דיפלומה מאוניברסיטה בחו"ל ואשר שימש בהוראה בבתי הספר בחו"ל חמש שנים לפחות, אך אין באפשרותו להמציא אישור על השכלתו הפדגוגית. , אם המורה היה בוגר מוסד בבית ספר עברי בחו"ל ו.  עבודת הוראה עברי להכשרת מורים והוסמך להוראה בבית ספר עברי בחו"ל, על- דעת הגוף הממונה על החינוך היהודי.  של עובד הוראה מוסמך, אם שליחות חינוכית לתנועות נוער בגולה ז.  עבודתו בחו"ל היתה באישורה ובפיקוחה של המחלקה לענייני הנוער והחלוץ בהסתדרות הציונית העולמית. או בהוראת לימודי יהדות בבית עבודה בהוראת השפה העברית ח. ספר בחו"ל בשליחות חינוכית. אם הגננת היא בוגרת מוסד כגננת בגן עברי בחו"ל ט. תקופת עבודה עברי להכשרת גננות בחו"ל. .)9/ ש"ש בפועל. תחולה: שנה"ל תשמ"ו (מט 9 י.  גננת שעבדה לפחות מטעם קרנות ההשתלמות למו"ג, לאחר המצאת שנת השתלמות יא. אישור בדבר השתלמותם השנתית. עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות, ומקבל בכל שנה מחצית המענק מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה, ואינו עוסק בהוראה בשנות השבתון האלה, יחושבו לו שנתיים אלו כשנת ותק אחת בהוראה. .)38 ' ס"ק ב 1.29.1 : תקשי"ר אסמכתא ( 2.9.90 : התחולה , שנשאר במקום עבודתו בסיני עד ליום עובד הוראה מפונה סיני יב. הפינוי, יגרור עמו, לכל מקום שיעבור אליו לעבוד בהוראה, את שנות קידום הוותק, שהוענקו לו בגין עבודתו בהוראה באזור סיני, אולם שנות ותק אלו לא יחושבו כמרכיב לחישוב שנות פנסיה או פיצויי .)49 ' ס"ק ב 1.29.1 : תקשי"ר אסמכתא פיטורין בעתיד ( מוכרים כגון "עוזר עבודה בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה יג. הוראה", הוראה בקורסים שונים, במכינות, באולפני קיץ ובחינוך גופני - במוסדות אלה - תזכה בוותק מלא, זאת כדין עבודה במוסד חינוך שבפיקוח. זיכוי זה מותנה בכך שהעבודה התבצעה במשך תקופת עבודה ושיעור משרה המזכים בותק, עפ"י הנהלים המקובלים. .8 ' עמ 2/ : חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה אסמכתא

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==