זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 112 ועדי מורים בבית הספר תקנון פרק א' - הגדרת סמכויות ותפקידים  . המהות 1 ועד המורים במוסד חינוכי (להלן: המוסד) הוא התא הארגוני הבסיסי של הסתדרות המורים. . סמכויות ותפקידים 2 אלו הסמכויות והתפקידים של ועד המורים במוסד: א. לייצג את כל המורים המועסקים במוסד כלפי הנהלת המוסד ולקיים קשר עם סניף הסתדרות המורים שבתחומו שוכן המוסד. ב. לטפל במסגרת המוסד בכל העניינים הקשורים במימוש זכויות המורים. ג. לשקוד על פעולות ארגוניות ועל הצטרפות המורים לשורות הסתדרות המורים. . לגבש קשרי חברה ורעות בין המורים וליזום שירותי רווחה ותרבות. 4 . כפיפות 3 א. ועד המורים כפוף למוסדות סניף הסתדרות המורים שבתחומו שוכן המוסד. ב. כל הסמכויות הנתונות לוועד המורים מוקנות גם למוסדות הסניף.  . ביקורת 4 ועד המורים יעמוד לביקורת המוסד המרכזי לביקורת של הסתדרות המורים, ובסניפים בהם קיימת ועדת ביקורת מקומית - אף לביקורת ועדה זו. פרק ב' - שיטת הבחירה  . משך הכהונה 5 ועד המורים יכהן שנה אחת בלבד. . זכות הבחירה 6 זכות הבחירה לוועד המורים תהיה לכל מורה העובד באותו מוסד משרה לפחות. מנהל, סגן וחבר צוות ניהול יכולים לבחור אך 1/3- ב לא להיבחר. . אסיפת בחירות 7 ועד המורים ייבחר באסיפה כללית של בעלי זכות הבחירה במוסד. . זימון אסיפת הבחירות 8 א. לא יאוחר מאשר שלושה ימים לפני יום הבחירות, יזמן ועד המורים היוצא את אסיפת הבחירות; בהזמנה יצוינו המקום ומועד האסיפה. ב. הודעה פומבית על לוח המודעות במוסד ו/או בחדר המורים, תיראה כהזמנה שהגיעה לידיעת כל בעלי זכות הבחירה, זולת אם הנסיבות יחייבו הזמנה אישית לביתו של כל בעל זכות בחירה או לאחדים מהם. . מספר חברי ועד המורים 9 - 10 א. במוסד בו עובדים לפחות חמישה מורים, אך לא יותר מאשר ימנה ועד המורים שני חברים. ב. במוסד בו עובדים למעלה מעשרה מורים - ימנה ועד המורים שלושה עד חמישה חברים. - ימנה ועד 10 ג. במוסד לחינוך מקצועי בו מספר המורים עולה על המורים ארבעה חברים, ובכללם שני מורים מקצועיים (מדריכים). ד. במוסד בו עובדים פחות מחמישה מורים לא ייבחר ועד מורים, אלא אסיפת הבחירות תבחר נציג אחד, אשר ביחד עם מוסדות הסניף ימלא את תפקידי ועד המורים באותו המוסד. ה. כיו"ר הוועד יכהן מי שקיבל את מירב הקולות בבחירות. אם יסרב יבחר הוועד, מבין חבריו, את היו"ר. . ניהול אסיפת הבחירות 10 אסיפת הבחירות תיפתח על ידי חבר ועד המורים היוצא והיא תבחר ביושב ראש, ומשנבחר - יועבר ניהול האסיפה לידיו. . שיטת הבחירה 11 בבחירה א. אסיפת הבחירות תחליט אם לבחור את ועד המורים , או ברשימת מיקשה.  אישית ב. הוחלט על בחירה אישית - כל בעל זכות בחירה יהיה רשאי להצביע וייבחרו 9 עבור מספר מועמדים כמספר חברי הוועד בהתאם לסעיף אותם המועמדים שזכו במירב הקולות הכשרים.  ג. הוחלט על בחירה ברשימת מיקשה - תיבחר אותה הרשימה שזכתה במירב הקולות הכשרים.  מהנוכחים באסיפת הבחירות זכאים להחליט שהבחירה - בין 10% . ד אישית ובין ברשימת מיקשה - תהא חשאית, ומשהוחלט כך, ידאג יושב ראש האסיפה לסדרי הצבעה נאותים. . רשימת מועמדים 12 כל בעל זכות בחירה הנוכח באסיפה רשאי להציע מועמד או רשימת מיקשה - לפי העניין. במקרה של בחירה אישית יערוך היושב ראש את רשימת המועמדים לפי א'-ב'.  . פרוטוקול 13 א. יושב ראש אסיפת הבחירות ינהל פרוטוקול ובו יירשם: . המועד והמקום של אסיפת הבחירות. 1 . שמות בעלי זכות הבחירה הנוכחים באסיפה. 2 . ציון שיטת הבחירות, כפי שהוחלט. 3 . שמות המועמדים. 4 . צורת ההצבעה. 5 . תוצאות ההצבעה. 6 . שמות החברים שנבחרו לוועד המורים. 7 ב. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה והעתקו יועבר לסניף הסתדרות המורים לא יאוחר מאשר שלושה ימים מיום אסיפת הבחירות. . אישור ועד המורים 14 . קיבלה הנהלת הסניף את רשימת ועד המורים שנבחר - תודיע על א כך במכתב להנהלת המוסד עם העתקים למרכז הסתדרות המורים, לוועד המורים היוצא ולחברי ועד המורים שנבחר; משנתקבלה ההודעה - יתחיל ועד המורים הנבחר בכהונתו.  . מצא סניף הסתדרות המורים פגמים משמעותיים בסדרי בחירת ב ועד המורים - יחייב את מורי המוסד לקיים בחירות חדשות.  . למוסד המרכזי לביקורת של הסתדרות המורים הסמכות לדון ג ולהכריע בתלונות ובעירעורים על בחירת ועד מורים. . רציפות הכהונה 15 ועד המורים הקיים יכהן עד למועד אישורו של ועד המורים החדש. פרק ג' - הוראות שונות  . תחולת החוקה 16 הוראות החוקה הנוגעות לוועד מורים ולסמכויות הסתדרות המורים כארגון עובדים, יחולו גם על חברי ועד מורים, שאינם חברי הסתדרות המורים ואת עצם הסכמתו של מועמד להיבחר לוועד מורים יראו כהסכמה לקבל על עצמו את הוראות החוקה הנוגעות לעניין, לרבות הסכמה להתדיין בפני מוסדות הביקורת והשיפוט של הסתדרות המורים - בהתאם לסמכותם.  . סייג לסמכות 17 לא ינקוט ועד מורים אמצעים ארגוניים נגד מעסיק ללא אישור מוסדות סניף הסתדרות המורים הנוגע בדבר. . המלצות לוועדי מורים 18 אנו מבקשים מוועדי המורים לקיים את הבחירות לוועד החדש עד סוף חודש אוקטובר ולהעביר את שמות חברי הוועד לסניף המקומי. : האגף לארגון ממליץ לפני ועד המורים א. לתייק בתיק ועד המורים העתק התקנון וכל החוזרים וההודעות המגיעים מהסניף וממרכז הסתדרות המורים.  ב. לתייק את ההתכתבויות שמנהל ועד המורים. ג. לרכוש תיבת דואר ולתלות אותה במזכירות בית הספר.  ד. לבקש ממנהל בית הספר מקום, בארון סגור ו/או שולחן, להחזקת התיקים של הוועד.  ה. לקבוע מועדים קבועים לפגישות של ועד המורים עם מנהל בית הספר.  ו. לדאוג שכל מורה חדש ימלא שאלון חברות בהסתדרות המורים, יקבל כרטיס חבר, ויקבל את יומן המורה. ו

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==