זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 111 ועדות ובדיקות רפואיות ואילך 33.232 תקשי"ר חובת בדיקה רפואית  כל עובד הוראה חדש המתקבל לעבודה בשירות המדינה חייב . בבדיקות רפואיות, כדי לוודא שהוא כשיר לעבודה מטעמי בריאות מועמד שהחל בעבודה לפני שעמד בבדיקות רפואיות, חייב לעמוד בהן תוך חודש ימים, שאם לא כן רשאי משרד החינוך להפסיק את עבודתו.  מן הראוי לציין, כי עמידה בבדיקות רפואיות, מיד עם הכניסה לעבודה חשובה לעובד עצמו, הן משום שמצב בריאותו בעת כניסתו לעבודה אינו דומה למצב בריאותו כעבור שנים אחדות, והן משום שאם חלה, חלילה, או ייפגע בתאונה כלשהי יוכל להוכיח שמצב בריאותו היה תקין לפני כן.  - עובד הוראה חדש הכוונה לעובד שזה עתה החל לעבוד בהוראה, וכן מי שעבד בעבר וחלה הפסקה בעבודתו (לא עקב חופשה מאושרת). הפניה לבדיקה רפואית כל עובד הוראה חדש יקבל בלשכה המחוזית טופס הפניה למרפאה מוכרת על ידי שירות המדינה, ורק בה הוא רשאי להיבדק. לאחר הבדיקה יחזיר העובד ללשכה המחוזית עותק אחד של טופס ההפניה, חתום בידי רופא. העותק השני (בו נרשמות התוצאות הרפואיות) יישאר במרפאה, שתעבירו ללשכת הבריאות המחוזית להוצאת "מסקנה רפואית". טופס זה הוא חסוי. לשכת הבריאות המחוזית רשאית לתבוע מעובד כנ"ל לעמוד בבדיקה חוזרת מיד או כעבור זמן וכן מסמכים רפואיים שונים, בהתאם לתוצאות הבדיקה. תוצאות הבדיקה הרפואית בתום הבדיקות הרפואיות (או ההשלמות הנדרשות) תקבל הלשכה המחוזית "מסקנה רפואית", דהיינו: החלטה של לשכת הבריאות על מצב בריאותו של העובד, וזו תיכנס לתיקו האישי.  הודעה על "מצב בריאות לקוי" במקרה של בריאות לקויה יקבל העובד מהלשכה המחוזית "הודעה על מצב בריאות לקוי", בציון סימול ההגבלה (הטופס הרפואי, שהוא חסוי, נשאר בלשכת הבריאות, ואילו למשרד החינוך מעבירים סימולי הגבלה בלבד). כל עובד רשאי לברר בלשכה המחוזית את משמעות יום מקבלת ההודעה 60 ההגבלה לגבי זכויותיו לגמלאות ולערער תוך לכ"א במחוז. ביטול הגבלה ההגבלה תתבטל מאליה בתנאים הבאים:  שנות שירות.  10 לאחר 60 א. אם הגיע העובד לגיל שנים, יהא גילו אשר יהא (לסעיף זה יש סייג, אם 15 ב. אם שירת שנות שירות בשל הליקוי במצב 15 העובד מבקש לפרוש לאחר שנים). 55 בריאותו, שבגללו הוגבלו זכויותיו לגמלה וטרם מלאו לו פטור מבדיקות רפואיות עובד הוראה, שעמד כבר בבדיקות רפואיות ברשות מקומית (הכוונה בעיקר לגננות), ונתקבל לשירות המדינה כעובד חדש אך עם רצף בעבודה, יפנה ללשכה המחוזית לשם הכרה בבדיקותיו הרפואיות. לפנייתו יצרף אישור מהרשות המקומית שעמד בבדיקות, וכן מסקנה רפואית ותאריך המסקנה. תשלומים בגין ועדות רפואיות הוצאות כל הבדיקות הנערכות לעובד הוראה המופנה לוועדה רפואית, לרבות בדיקות עקב ערעורו על מסקנות, יחולו על משרד החינוך (חוזר .)1/ מנהל אכא"ב תשס הוצאות נסיעה ואש"ל הוצאות הנסיעה והאש"ל הקשורות לבדיקה הרפואית הן על חשבון העובד. מעסיק רשאי לדרוש העמדתו של עובד הוראה בפני : ועדה רפואית אם א. נעדר מהעבודה לרגל מחלה לעתים קרובות.  ב. נעדר מהעבודה לרגל מחלה לתקופה העולה על שני חודשים, ללא הפסקה, או אם הגיש תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת.  ג. אם נצטווה על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד.  ד. אם נצטווה על ידי רופא לעבוד לרגל מחלתו עבודה קלה בלבד לתקופה מסוימת.  ה. נראה למעסיק כי יעילותו של עובד בעבודה נפגמה כתוצאה ממצב בריאותו, או כתוצאה מהיעדרויות מרובות, או ממושכות, בגלל מחלה.  עובד הוראה המבקש לעמוד לפני ועדה רפואית עובד הוראה המעוניין לעמוד לפני ועדה רפואית לצורך פרישה מוקדמת לגמלאות, מטעמי בריאות, יפנה בכתב אל המדור לכוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית, ויצרף מכתב מהרופא המטפל ובו תצוין אבחנה רפואית. ערעור על קביעת מצב בריאות לקוי עובד שקיבל "הודעה על מצב בריאות לקוי" רשאי להגיש ערעור יום מקבלת ההודעה. הערעור 60 על ממצאי הבדיקה הרפואית תוך יישלח ללשכת הבריאות ששלחה את הטופס האמור, בצירוף מסמכים והוכחות שעליהם מבוסס הערעור. ערעור על דרגת נכות לצורך גמלאות הרואה עצמו נפגע מהחלטתה של ועדה רפואית בדבר דרגת הנכות שנקבעה לו לצורך גמלאות, רשאי להגיש ערעור על החלטתה לאגף כ"א במחוז תוך יום בצירוף מכתב מלווה ואישורים רפואיים התומכים בבקשתו. 60 ועדי הורים - חברות מורים בוועדי הורים  פרסם משרד החינוך נוהלים לבחירת 17 ' (א) עמ 4/ בחוזר מנכ"ל סד נציגות הורים בבתי ספר. בסעיף י"ב נקבע, כי "עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם יוכלו להיבחר לנציגות הורים בתנאי, לפחות מבעלי זכות הבחירה ובתנאי שאינם עובדים 75% שייבחרו ע"י במוסד החינוכי שבו נבחרו ואינם בעלי תפקיד כלשהו בו".  לדעת הסתדרות המורים פעילות מורים בוועדי הורים אינה עולה בקנה אחד עם קוליגיאליות של חברים למקצוע ובמקומות לא מעטים נוצרים מתחים והתנגשויות על רקע זה. הנהלת הסתדרות המורים החליטה לפנות לחבריה ולהנחות אותם להימנע מתפקיד זה.  עובדי הוראה הרוצים לפעול ולתרום למוסד החינוכי, יכולים לעשות זאת מבלי לשאת בתואר הרשמי של חברות בוועדי הורים. פתיחת חשבון נפרד לתשלומי הורים במוסדות חינוך ), יש 2004 - לפי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד לטפל באופן הבא בכספים של תשלומי הורים: רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק 1- שבבעלותם, לא יאוחר מ הנפרד של המוסד, שבו יופקדו כספי תשלומי ההורים, שהתקבלו עבור תלמידי אותו מוסד. רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים (ואם אין ועד הורים - נציג של ההורים במוסד), לנהל את כספי התשלומים, שהתקבלו עבור תלמידים באותו מוסד, והם יהיו בעלי זכות חתימה בחשבון. כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימתם של שני מורשי חתימה, שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך. חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא יהיה אפשר למשוך ממנו משיכת יתר. רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים. : חוזר ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהלת המינהל הפדגוגי במשרד אסמכתא .27.9.04 החינוך אל גזברי הרשויות המקומיות, מיום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==