זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 110 . חונכים ומלווים 3 כל מפקח או מנהל ידאג להפנות את הטובים שבעובדי ההוראה 3.1 לפיתוח מקצועי בתחום החונכות למתמחים בהוראה ובליווי למורים חדשים. הקורסים להכשרת חונכים ומלווים מתקיימים במכללות 3.2 לחינוך ובאוניברסיטאות, והם מוכרים לצורך קידום בדרגה בהסכם "אופק חדש". בשאלות אפשר לפנות אל  הגב' שרה זילברשטרום, מנהלת האגף .02-5603974 ' , פקס 02-5603420 ' למתמחים ולמורים חדשים, טל השתלמויות התיישנות לימודים לתעודת הוראה  )5/ (נה יוצאי מוסדות להכשרת עובדי הוראה, שלמדו באחד המוסדות המוכרים והשלימו את שנות לימודיהם אך אינם זכאים לתעודת הוראה בגין חובות קבלה ו/או חובות לימודים, יוכלו להשלים את חובותיהם על פי המפורט להלן: א. ההשלמה תוך שנתיים מסיום הלימודים תהיה על פי התוכנית המקורית של המתכשרים. ב. ההשלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים, שתיבנה לפונים על ידי מוסד ההכשרה, בהתייחס לחובות הקבלה, ללימודים ולדרישות העכשויות של המוסד בתחום ההכשרה. שנים (לא כולל שנות שירות צבאי לאחר 6 ג.  חזרה ללימודים לאחר סיום הלימודים) תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למוסד, הטעונה הסכמת המוסד ועמידה בתוכנית לימודים, שתיקבע על ידי המוסד (כולל אפשרות להכרה בלימודים קודמים). כללים אלו יחולו על מי שיפנו להשלמת חובות החל משנת הלימודים התשנ"ז.  (סטאז׳) התמחות בהוראה )1/ (עא כל עובד הוראה חדש הנכנס לעבודה במערכת החינוך מועסק 1.1 . בשנה הראשונה כמתמחה בהוראה בשנת ההתמחות המתמחה חייב להשתתף בסדנת התמחות 1.2  שעות. הסדנה מתקיימת באחת המכללות לחינוך או 60 בהיקף של האוניברסיטאות. סדנה זו היא מסגרת הפיתוח המקצועי הנדרשת למתמחים בהוראה. השתתפות בסדנה היא חובה אף שהסדנה איננה מוכרת לצורך קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש". בשנת ההתמחות אין לחייב מתמחים להשתלב בקורסים אחרים 1.3 של פיתוח מקצועי, במיוחד לאור העובדה שהם אינם יכולים לצבור בשנה זו קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש". בשנת ההתמחות המתמחה מקבל ליווי אישי שבועי של חונך. החונך 1.4 מתמנה על ידי המפקח או על ידי מנהל בית ספר ומתוגמל על עבודתו. בשנת ההתמחות יוערך המתמחה בהערכה מעצבת ומסכמת. 1.5 ההערכה המסכמת תמשיך להתנהל באמצעות המערכת הממוחשבת של יישומי המנב"ס. מתמחה שלא הוערך בהצלחה בהערכה המסכמת של שנת 1.6 ההתמחות לא יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה ולא יוכל להשתבץ בעבודה במערכת החינוך. מורים בשנה הראשונה לאחר ההתמחות 2.1 א. כל מורה חדש בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות נדרש להשתתף שעות. קורס זה מתקיים 60 בקורס למורים חדשים בהיקף של באחת המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. מסגרת הקורס כוללת שעות 20- שעות קבוצתיות במכללה לחינוך או באוניברסיטה ו 40 אישיות במסגרת ליווי אישי על ידי מורה מלווה, המתמנה על ידי המפקח או על ידי מנהל בית הספר ומתוגמל על עבודתו. הקורס הזה הוא המוכר לצורך קידום במסגרת ההסכם "אופק חדש". ב. בשנה הראשונה שלאחר ההתמחות אין לחייב את המורים החדשים להשתלב בקורסים אחרים או נוספים של פיתוח מקצועי, שכן הקורס למורים חדשים הוא הקורס המתאים במיוחד למורים החדשים בשלב כניסתם למקצוע. במקרים מיוחדים, כגון דרישה ללימודים בתחום יעדי המשרד, תאושר למורה החדש צבירת נקודות לקידום גם על קורס נוסף. מורים בשנה השניה לאחר ההתמחות 2.2 כל מורה חדש בשנה השנייה שלאחר ההתמחות נדרש לקבל ליווי שעות. הליווי מתבצע על ידי מורה מלווה המתמנה 20 אישי בהיקף של על ידי המפקח או על ידי מנהל בית ספר ומתוגמל על עבודתו.              ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==