זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 109 זכויותיך . על מנהל בית הספר/פיקוח מוטלת האחריות לעדכן את עובדת ההוראה 3 בדבר המועד לסיום חופשת הלידה וחזרתה לעבודה בבית הספר. . על מנת שיעודכנו פרטי היילוד במערכת השכר של משרד החינוך, על 4 עובדת ההוראה לשלוח לגזברות המחוז אישור לידה בו מופיעים תאריך לידה). + . פרטי היילוד (ת.ז ניכוי ביטוח לאומי ובריאות ממורות שילדו בטרם הפגרות עו"ה יולדות אשר ילדו בסמוך לפגרות הקיץ וזכאיות לתשלומי פגרות וקיץ יחוייבו בניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות מדמי הפגרות והקיץ .1.9.08 כמתחייב מתקנות ביטוח לאומי. תחולה .)2/09 : חוזר בני בנימין אסמכתא ( )7/ (נב עובדת בחופשת לידה בבתי-ספר לא-יהודיים בישיבת הוועדה הפריטטית העליונה, המשותפת לנציגי הממשלה, למרכז השלטון המקומי ולארגוני המורים, שהתקיימה ביום שלישי, ב' ), הוחלט: עובדת הוראה המועסקת בבתי ספר 7.1.92( בשבט התשנ"ב לא-יהודיים והיוצאת לחופשת לידה - זכאותה לכפל תשלומים בפגרות תהיה לפי הפגרות הארוכות הנהוגות בבתי הספר הלא-יהודיים.  א') 266 סעיף 10/ (לו | הפרשה לפנסיה בתקופת חופשת לידה )33.331 (תקשי"ר הבעלות חייבת להפריש לקרן הפנסיה, עבור עובדת הנמצאת בחופשת השבועות 14 לידה והמבוטחת בקרן הפנסיה, גם את התשלומים עבור של חופשת הלידה. פיסקה ז', נאמר: 6 , בסעיף 1990 - התש"ן 11 ' בחוק עבודת נשים (תיקון מס . עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), 1 , והיא ומעבידה, או המעביד בלבד, נהגו לשלם 1968 - התשכ"ח , ימשיך המעביד להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות תשלומים לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה. ) יחול על מעביד שבינו לבין העובדת התקיימו 1( . האמור בפיסקה 2 יחסי עובד ומעביד כל תקופת ההיריון והעובדת עבדה אצלו ששה חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההיריון". ניכוי לקרן השתלמות וקרן פנסיה ממורות בחופשת לידה לקרן ההשתלמות ולקרן במשכורת יולי נוהג משרד החינוך לנכות סכום נוסף לכל המורות ששהו בחופשת לידה. הסכומים מנוכים פנסיה בהתאם למקדם ההיעדרות בחופשת הלידה כלהלן: מקדם היעדרות לידה מצטבר. X משכורת קובעת X אחוז ניכוי ) והברוטו לניכוי 3.26 יום (מקדם היעדרות 98 : מורה שנעדרה לדוגמה :4.2% - ש"ח והינה חברה בקרן הרגילה 5,000 הינו עבור קרן השתלמות) ( 3.26X5,000X4.2% = ש״ח 684 עבור קרן פנסיה) ( 3.26X5,000X5.5% = ש״ח 896 ניכוי זה הינו עבור חופשת הלידה, בנוסף לניכוי החודשי השוטף.  עבור קרן פנסיה.  12%- עבור קרן ההשתלמות ו 8.4% במקביל יופרשו .23.7.13 מיום 7/13 : חוזר בני בנימין אסמכתא התפטרות אם - פיצויים לאחר לידה )1.28.2 (תקנון שירות עובדי ההוראה , על מנת התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים - מיום שילדה א) לטפל בילדה - יראו לעניין חוק פיצויי פיטורים את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שקיבלה לאימוץ ילד, לבדה או עם בעלה, והתפטרה לפני שמלאו לו תשעה חודשים על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.  השבועות, שבהם 15 ב) עובדת הוראה יולדת, שחזרה לעבודה בתום משתלמים לה דמי לידה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תישמר זכותה לפיצויים אם תתפטר בתום אותה שנת לימודים אף אם עברה יותר משנה ופחות משנתיים מיום הלידה. הודעת התפטרות ראשונה צריכה להינתן על ידי העובדת חודש לפני תום השנה מתאריך הלידה. הודעה שנייה של יולדת, אשר המשיכה בעבודתה מעבר לשנה מיום הלידה והתפטרה וביקשה פיצויים, חייבת להתקבל בלשכה המחוזית ביוני). 30( לא יאוחר מתום שנת הלימודים תשלום פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת למורה מפוטרת אחרי תקופתת לידה והורות עובדת המועסקת בחוזה מיוחד והחוזה שלה מסתיים בעודה בחופשת לידה, או עובדת המפוטרת עם תום חופשת הלידה שלה. בשני המקרים הנ"ל זכאית המורה לתשלום שכר מלא בהתאם למערכת השעות יום מתום חופשת הלידה (על 60 השבועית שלה קודם לפיטוריה במשך עמ' 1/ : חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג אסמכתא כל הזכויות הנילוות לכך. .)2007- , מעודכן ל 19 ימי עבודה והכל בהתאם 30 כמו כן זכאית המורה לפיצוי בגובה של לשכרה קודם לפיטוריה. הפיצוי יינתן בצורת מענק חד-פעמי. התשלום חייב במס הכנסה וביטוח לאומי ובגינו אין זיכוי לקרן פנסיה  .22.6.04 מיום 6/04 : חוזר בני בנימין אסמכתא או קרן השתלמות. )8 (חוק עבודת נשים, סעיף | איסור העסקה לפי החוק, אסור להעסיק עובד/ת במהלך תקופת לידה והורות.  הפלה - עובדת שהפילה, רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה הפלה ואם אישר הרופא, כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר משישה שבועות. חופשה זו ,1954 - : חוק עבודת נשים תשי"ד אסמכתא תיחשב כחופשת מחלה ( ב'). 7- א' ו 7 סעיפים חופשת לידה לאב בן הזוג זכאי להחליף את האם בחלק מחופשת הלידה בתנאים הבאים:  חודשים.  10 בת זוגתו עבדה מעל • יום קודם ללידה.  21 בת זוגתו עבדה עד • יום.  21 - מספר מינימלי של ימים לדיווח יום.  42 - מספר מקסימלי של ימים לדיווח גבר יכול לקחת רק את המחצית השנייה של חופשת הלידה.  את המחצית הראשונה מחויבת לקחת בת זוגתו. המוסד לביטוח לאומי ימציא אישור לחופשת הלידה של האב, לפי התנאים המפורטים לעיל. הגזברות תדווח על חופשת לידה לגבר, אם המציא אישור מביטוח לאומי, המאשר את זכאותו לחופשת לידה. .17 סעיף 23.7.00 מיום 7/00 : חוזר בני בנימין אסמכתא שעת הורות-אב עובד יהיה רשאי לחלוק עם בת זוגו את זכותה להיעדר שעה ביום, . במשך תקופת ארבעה החודשים שמתום חופשת הלידה לחוק עבודת נשים, הזכות של עובדת להיעדר מעבודתה 55 מכוח תיקון במשך תקופה של ארבעה חודשים שמתום חופשת הלידה, ואשר כונתה בעבר "שעת הנקה", תהפוך ל"שעת הורות" עפ"י ההגדרה החדשה שבחוק, ובמסגרתה, בני זוג שיבקשו זאת, יהיו רשאים לחלוק את הזכות. זאת, בכפוף למסירת הצהרה חתומה למעסיקיהם של בני יום לפני 21 הזוג בדבר אופן מימוש הזכות. את ההצהרות יש למסור תום חופשת הלידה (אשר גם שמה שונה בחוק, ומעתה היא מוגדרת כ"תקופת הלידה וההורות"). אם ההצהרה תימסר מאוחר יותר, ניתן יום לאחר מסירתה. 21 יהיה לממשה .28.8.2016 התיקון לחוק נכנס לתוקפו ביום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==