זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 115 זכויותיך ותק בניהול בשנת שבתון  )6/ (מח בישיבה של הוועדה הפריטטית, המשותפת לנציגי משרד החינוך, האוצר, השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ונציגים של ארגוני ), סוכם: מנהל בית 1.3.88( המורים, שהתקיימה בי"ב באדר התשמ"ח ספר או סגנו, היוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות המוכרות לעובדי הוראה, ואשר השלים את חובותיו כמשתלם והנפיק אישור על כך מטעם הקרן, תיחשב לו שנת השתלמות זו כשנת ותק בניהול. ), דהיינו, הנוהל חל על המשתלמים 1.9.88( : י"ט באלול התשמ"ח תחולה בשנת התשמ"ח ואילך. ותק בניהול מחלקת חינוך  עבודה בניהול מחלקת חינוך ברשות מקומית של עובד הוראה מוסמך .1.1.97 : תחולה מזכה בוותק בניהול. .10 ' עמ 2 / : חוזר מנהל אכא"ב תש"ס אסמכתא ותק למנהל שעבר לסגנות  מנהל בית ספר שהועבר לשמש כסגן מנהל - כל שנות הניהול יילקחו בחשבון לצורך חישוב ותקו בניהול כסגן (החלטת הוועדה הפריטטית .)26.1.93 מיום 3/ העליונה תשנ"ג ותק בפיקוח בשנת שבתון  )7/ (מט בישיבה של הוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ונציגי המורים, שהתקיימה ), הוחלט: עובד הוראה המועסק בפיקוח 24.1 .89( בי"ח בשבט התשמ"ט או בהדרכה, המדורג בדירוג עובדי הוראה, המקבל גמול פיקוח או גמול מדריך והיוצא לשנת שבתון מטעם אחת מקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה - תוכר שנת השתלמות זו כשנת ותק בפיקוח (נוסף לקידום ותקו בהוראה) כל זאת בתנאי, שימציא אישור מהנהלת הקרן שמילא את כל חובותיו כלפי קרן ההשתלמות. הוראה זו חלה על המדורגים בדרגת פיקוח והדרכה, שיצאו לשנת שבתון מטעם קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה החל משנת הלימודים התשמ"ט, ולכן תחולת ההסדר  .)1.9.89( היא מ-א' באלול התשמ"ט ותק למפקחים, למדריכים ולעובדי הוראה בתפקידי הדרכה  זכאים כל הנ"ל לגרירת ותק 15.5.89 בהמשך להסכם העבודה מיום בעוברם מתפקיד לתפקיד לצורך גמול ולצורך גמלה. בחישוב הוותק בתפקיד של עו"ה בתפקיד הדרכה יילקחו בחשבון שנות העבודה . לגבי הוותק בתפקידי פיקוח והדרכה אין 1.9.83 בתפקיד זה החל מיום הגבלה של תאריך תחולה.   .13 שנות הוותק המקסימלי, לצורך גמולי פיקוח והדרכה, הן בהתאם לאותו הסכם זכאי מפקח לגרירת ותק במעבר מניהול לפיקוח : סיכום הדיון - אסמכתא משנות הוותק בניהול ( 25% לפי חישוב של .)30.4.92 פרשנות להסכם גמולי פיקוח - מיום הקידום בוותק מותנה בעבודה של שישית משרה לפחות בפיקוח או בהדרכה או בתפקידי הדרכה (החלטת ועדה משותפת בראשות שמעון  .)2.2.95 שטמפפר מיום ותק למדריכים מקצועיים  המשרה לפחות מזכה בשנת 1/3- בבית ספר ב כל שנת הוראה או הדרכה כל שנה של .))8( ' א 3 סעיף 1.29 ותק (תקנון שירות עובדי ההוראה פרק .)2/ , מזכה במחצית שנת ותק (לח 18 , לאחר גיל עבודה במקצוע ותק לממלא מקום  )2/ ותשנ"ה 1/ , תשנה 2/ (חוזר מנהל אכ"א בהוראה תשנ"א עבודה במילוי מקום מזכה בשנת ותק לפי אחת משלוש האפשרויות הבאות (באותה שנת לימודים): , לפי שכר חודשי, עבודה בפועל במשך שישה חודשים מלאים .1 (לא כולל חופשת קיץ).  משרה לפחות 1/3 בהיקף בהיקף ממוצע של מחצית המשרה לפחות. ימי עבודה 150  .2 בפועל בשנת לימוד אחת (בכל אחת משנות שעות 375 עבודה של .3 עבודתו בעבר), על פי שכר שעות או לפי משכורת חודשית, בגבולות של עד משרה מלאה אחת בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים ובחינוך שעות עבודה בבתי-ספר על-יסודיים, סמינרים 300 מבוגרים, או .1.4.90 : תחולה ומכללות. שעות עבודה בחודש יחושבו כמשרה מלאה. 100 לצורך עניין זה 100 השעות, יובאו בחשבון מקסימום 300 או 375 לפיכך, בעת ספירת 80 שעות בחודש יוכרו לו 80 שעות עבודה בחודש. לדוגמה: מי שעבד שעות. 100 שעות בחודש יוכרו לו רק 130 שעות, מי שעבד ותק למסורבי עלייה  )1/ (מז . עובד הוראה שעבודתו בחו"ל הופסקה כתוצאה מבקשתו לעלות 1 ארצה והפך ל"מסורב עלייה", ונאלץ כתוצאה מכך לנטוש את מקצוע ההוראה בחו"ל ולעסוק במקצוע אחר, תוכר תקופת השעייתו מההוראה כוותק בהוראה בארץ. כן לא יוקפא ותקו בהוראה אם הוא חסר השכלה עברית בלבד. למען הסר ספק, ותק זה לא יעלה לזכויות אחרות, אלא כתוספת ותק בהוראה בלבד.  . עובד הוראה הרוצה לממש את זכויותיו בגין האמור לעיל ימציא 2 .67215 , תל אביב, מיקוד 21609 . אישור ממשרד ראש הממשלה, ת.ד את האישור יש להפנות לאגף כוח אדם בהוראה במשרד הראשי. . תחולת האישור מיום פניית עובד ההוראה לאגף כוח אדם. 3 ותק למפקח שחזר לניהול  מנהל בית ספר, שהפסיק עבודתו בניהול ועבר לעבוד כמפקח או כמורה בתפקידי הדרכה, וחזר לעבוד כמנהל, יהיה זכאי לוותק בניהול בעד  .1.1.97 : תחולה עבודתו כמפקח או בתפקידי הדרכה. .6 ' עמ 1 / : חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ח אסמכתא ותק למקבלי שכר ללא עבודה  בגלל הליכים משפטיים, או שהפסיקו עובדי הוראה שהושעו מעבודתם עבודתם מסיבה כלשהי אך מקבלים שכר מבלי שיעבדו בכלל - אינם ; חוזר 8 ' עמ 1/ : חוזר מנהל אגף כא"ב תשנ"א אסמכתא זכאים לוותק ( בחתימת בני בנימין). 26.11.00 מיום 11/00 משכורת ותק לסגן שנתמנה למנהל  )6/ (מד , שנתמנה למנהל יוכרו לו מחצית משנות ותקו בסגנות כוותק סגן מנהל .1.9.84 : תחולה בניהול (מעוגל כלפי מעלה). זקיפת הטבה  סכום שמצטרף לברוטו לצורך מס בלבד, בדרך כלל בגין שי. למורה - לגבי החלק שצריך היה לנכות ממנו לקרן השתלמות באזור תמריצים ולא מנכים וכן במקרה שהמשכורת לצורך ניכויים לקרן השתלמות ש"ח לחודש. 15,712 עולה על ו-ז

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==