זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 116 חופשות חופשות ומועדים לשנת הלימודים תשע"ט  : הלימודים בגני הילדים, בבתי-הספר . פתיחת שנת הלימודים 1 היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י״ג-י״ד יתחילו ביום , בשעה הראשונה לפי 2018 בספטמבר 2 , ראשון, כ״ב באלול תשע״ח מערכת השעות הקבועה. : ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני . ראש השנה 2 11 , , עד ב' בתשרי 2018 בספטמבר 9 , ושלישי, כ"ט באלול תשע"ט . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי תשע״ט, 2018 בספטמבר , בשעה הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה. 2018 בספטמבר 12 : ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים שלישי . יום הכיפורים 3 , עד י' בתשרי תשע"ט, 2018 בספטמבר 18 , ורביעי, ט' בתשרי תשע"ט . הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י״א בתשרי 2018 בספטמבר 19 , בשעה הראשונה לפי מערכתהשעותהקבועה. 2018 בספטמבר 20, תשע״ט : ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י״ד בתשרי . סוכות 4 2 , , עד יום שלישי, כ״ג בתשרי תשע״ט 2018 בספטמבר 23 , תשע״ט . הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ״ד בתשרי תשע״ט, 2018 באוקטובר , בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. 2018 באוקטובר 3 . חג 2018 בנובמבר 7 , : יום רביעי, כ"ט בחשון תשע״ט . חג הסיגד 5 הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך. , עד יום 2018 בדצמבר 4 , : מיום שלישי, כ״ו בכסלו תשע״ט . חנוכה 6 . הלימודים יתחדשו ביום 2018 בדצמבר 10 , שני, ב' בטבת תשע״ט , בשעה הראשונה לפי 2018 בדצמבר 11 , שלישי, ג' בטבת תשע״ט מערכת השעות הקבועה. . יום ט״ו 2019 בינואר 21 , : יום שני, ט״ו בשבט תשע״ט . ט״ו בשבט 7 בשבט הוא יום לימודים. במרץ 20 , : הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג באדר ב' תשע"ט . פורים 8 . הלימודים יתחדשו 2019 במרץ 22 , , עד ט"ו באדר ב' תשע"ט 2019 , בשעה הראשונה 2019 במרץ 24 , ביום ראשון, י״ז באדר ב׳ תשע״ט לפי מערכת השעות הקבועה. , עד יום שבת, 2019 באפריל 11 , : מיום חמישי, ו' בניסן תשע״ט . פסח 9 . הלימודים יתחדשו ביום 2019 באפריל 27 , כ״ב בניסן תשע״ט , בשעה הראשונה לפי 2019 באפריל 28 , ראשון, כ״ג בניסן תשע״ט מערכת השעות הקבועה. (הוקדם). 2019 במאי 9 , : יום חמישי, ד' באייר תשע״ט . יום העצמאות 10 ,2019 במאי 10 , הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר תשע״ט בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. .2019 במאי 23 , : יום חמישי, י״ח באייר תשע״ט . ל״ג בעומר 11 ,2019 במאי 24 , הלימודים יתחדשו ביום שישי, י״ט באייר תשע״ט בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. .2019 ביוני 2 , : יום ראשון, כ״ח באייר תשע״ט . יום ירושלים 12 מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים בירת ישראל. בחינוך הממלכתי-דתי נאמרת תפילת ״הלל״, כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית. : ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, . חג השבועות 13 .2019 ביוני 10 , , עד ז' בסיון תשע"ט 2019 ביוני 8 , ה' בסיון תשע"ט ,2019 ביוני 11 , הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיון תשע״ט בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. : . סיום שנת הלימודים 14 ‰שנה בבתי-הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום .2019 ביוני 30 , ראשון, כ״ז בסיון תשע״ט ‰שנה בבתי-הספר העל-יסודיים, במפת״נים ובכיתות י״ג-י״ד .2019 ביוני 20 , תסתיים השנה ביום חמישי, י״ז בסיון תשע״ט : . ימי צום 15 .2018 בספטמבר 12 , : יום רביעי, ג' בתשרי תשע״ט צום גדליה .2018 בדצמבר 18 , : יום שלישי, י' בטבת תשע״ט עשרה בטבת .2019 במרץ 20 , : יום רביעי, י״ג באדר ב׳ תשע״ט תענית אסתר (נדחה). 2019 ביולי 21 , : יום ראשון, י״ח בתמוז תשע״ט שבעה עשר בתמוז (נדחה). 2019 באוגוסט 11 , : יום ראשון, י' באב תשע״ט תשעה באב בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים, הלימודים יסתיימו .13:30 בשעה : . ימי זיכרון ממלכתיים 16 ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים. 9 , : יום שלישי, ל׳ בתשרי תשע״ט יום הזיכרון לרחבעם זאבי שנים להירצחו). 17( 2018 באוקטובר 21 , : יום ראשון, י״ב בחשוון תשע״ט יום הזיכרון ליצחק רבין שנים להירצחו). 23( 2018 באוקטובר .2018 בנובמבר 14 , : יום רביעי, ו' בכסלו תשע״ט יום הזיכרון לדוד בן-גוריון בדצמבר 20 , : יום חמישי, י״ב בטבת תשע״ט יום זאב ז'בוטינסקי (נדחה). 2018 18 , : יום שני, י״א באדר ב׳ תשע״ט יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור .2019 במרץ 2 , : יום חמישי, כ״ז בניסן תשע״ט יום הזיכרון לשואה ולגבורה .2019 במאי במאי 8 , : יום רביעי, ג' באייר תשע״ט יום הזיכרון לחללי צה״ל בצהריים. 12:00 (הוקדם). הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 2018 .2019 במאי 15 , : יום רביעי, י׳ באייר תשע״ט יום בנימין זאב הרצל .2019 בספטמבר 1 , : ביום ראשון, א׳ באלול תשע״ט פתיחת שנה״ל תש״פ במאי  1 )1.25.1 , תקנון שירות עובדי ההוראה 8/ (מז במאי יהיו כדלקמן:  1- כללי הפעלת מוסדות חינוך ב א. מוסדות החינוך יהיו פתוחים.  במאי של בתי הספר או גני ילדים, 1 ב. אין לערוך חגיגות ותהלוכות ואין להניף דגלים באותו יום.  במאי יורשה להיעדר מבית הספר, 1- ג. מורה המבקש לחוג את ה אולם עליו להודיע על-כך (בכתב) מראש למנהל המוסד, והמנהל יארגן את יום הלימודים בהתאם לכך. המנהל ישקול איך להעסיק את כל התלמידים שיבואו לבית הספר. אם היעדרותם של מורים לא תאפשר לו, למרות מאמציו, להעסיק תלמידי כיתה כלשהי, הוא יודיע על כך מראש להוריהם.  ד. מנהלי בתי הספר או ממלאי מקום מנהלים, וכן האחראים לביטחון במוסדות, חייבים להיות במוסדותיהם כרגיל.  במאי יורשה גם מנהל בית 1- ה. בישוב שכל תושביו חוגגים את ה הספר או ממלא מקומו להיעדר מן המוסד, אולם עליו להודיע על- כך מראש למפקח על המוסד.  ו. מוסדות החינוך הממלכתי-דתי פועלים ביום זה כרגיל. עבודת מורים במגזר שלא על פי לאום  )12/06 (חוזר בני בנימין ) חל איסור מוחלט 1951( בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה - התשי"א על העסקה של עובד בימי המנוחה הקדושים, לפי פקודת סדרי השלטון .)1948( והמשפט - התש"ח לפיכך, מחובתנו, לפי חוק, לאפשר לעו"ה לשבות מעבודה בשכר, במועדים הקדושים להם: : יהודי המועסק במגזר הלא יהודי, רשאי להיעדר ממקום לדוגמה עבודתו, בשכר, ביום כיפור, בראש השנה, בסוכות, אולם מחובתו לעבוד בערב יום כיפור, בחול המועד סוכות, בחנוכה וכד'. כנ"ל לגבי עו"ה ממגזרים אחרים. עו"ה, שהסכים להיות מועסק במגזר אחר, צריך להיות מודע לעובדה, שהוא אינו יכול להיעדר ממקום עבודתו בפגרות הלא קדושות למגזר ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==