זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 42 אבטלה - דמי אבטלה להלן עיקרי התקנות של דמי אבטלה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי: מבוטח מובטל:  65 עד 20 - תושב ישראל או תושב ארעי, שהוא עובד שכיר בן מבוטח  .)60 (אישה עד - מי שרשום בלשכת העבודה והוא מוכן ומסוגל לעבוד במקצועו מובטל או בכל עבודה מתאימה אחרת, ולשכת העבודה לא הציעה לו עבודה ואילך: 1.4.2013 - כאמור. מ עובדים בשכר יומי ועובדים בשכר חודשי יהיו זכאים לדמי .1 החודשים שקדמו לתחילת 18 חודשים מתוך 12- אם עבדו ב אבטלה ההתייצבות בלשכת שירות התעסוקה.גם עבודה בחלק מהימים ימים מתוך 360 בחודש תיספר כחודש עבודה מלא. (עד כה נספרו ימים לעובד 540 ימים מתוך 300- ימים לעובד בשכר חודשי: ו 540 בשכר יומי). החודשים האחרונים 6- . דמי האבטלה יחושבו באחוזים מהשכר ב 2 הימים שקדמו 75- שקדמו להפסקת העבודה, ולא מהשכר ב להפסקת העבודה, כפי שהיה עד כה. תביעה לדמי אבטלה  כדי לקבל דמי אבטלה יש לפנות את סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים ולהגיש תביעה לתשלום. www.btl.gov.il אפ שר להוריד טופס תביעה באתר האינטרנט: אולפנים להנחלת הלשון - חינוך מבוגרים (אולפנים, אולפניות, תהילה, מרכזי השכלה וכד') )14.1 יחידת העבודה (תקנון שירות עובדי ההוראה בשבוע שעות 28 בשבוע בתהיל"ה תיכונית, למורים המכינים לבגרות (מכתב שעות 24 )4.2.85 ש. שטמפפר מיום מורים ומנהלים באולפנים אשר משרתם מפוצלת, לפחות גמול פיצול פעמיים בשבוע, בעבודה בשעות לפני הצהרים ואחרי צהרים והערב, כמקובל לגבי מורים, שמשרתם 5% יהיו זכאים לגמול פיצול בשיעור .1995 בינואר 1- מוסדות חינוך. תחילתו של הסדר זה מ 3- מפוצלת ב .8.1.95 : החלטת ישיבה בראשות מר מוטי מרוז מיום אסמכתא )5/ ) (נב 14.4 סדרי העסקה באולפנים (תקנון שירות עובדי ההוראה עובד הוראה במערכת האולפנים להנחלת הלשון יועסק בשנה הראשונה לפי חוזה. אם הוא ימשיך בעבודה שנה שנייה, הוא יועסק על פי הפניה של האגף לחינוך מבוגרים, ללא חוזה, בהתאם לכללי ההעסקה של עובדי ההוראה במשרד החינוך והתרבות. אם תצטמצם העבודה באולפן שבו הועסק המורה, תוצע לו עבודה באולפן אחר, בהתאם לאפשרויות ולצרכים. לא נמצאה למורה עבודה באולפן אחר - יפוטר פיטורים מינהליים במועד הסיום של מחזור האולפן שבו לימד. עובד הוראה שיפוטר בפיטורים מינהליים יהיה זכאי לתנאי הפרישה המקובלים. הצטרפות לקרנות ההשתלמות . מורה המלמד באולפנים במסגרת חינוך מבוגרים בשנה הראשונה 1 לעבודתו יכול לבחור בין הצטרפות לקרן מקור או לקרן הרגילה. . מורה המצטרף לקרן מקור, יוכל למשוך כספו והפקדות המעביד, 2 3 לצורך השתלמות, וזאת לאחר שהמציא תוכנית לימודים, בתום שנות חסכון, העמית יוכל לפדות את מלוא 6 שנות חסכון. לאחר הסכום שנצבר לרשותו, על פי תקנון הקרן. . מורה הבוחר בקרן הרגילה, ימלא טופס התחייבות, כי ידוע לו, 3 ,2 שבמקרה של משיכת כספים לפני תום המועד, הנזכר בסעיף שנות חסכון, יקבל את חלק העובד בלבד, כמשתמע 6 דהיינו לפני בתקנות הקרנות. 10 מסעיף .16.6.97 : החלטת מזכירות הקרנות מיום אסמכתא )14.5 חופשה שנתית (תקנון שירות עובדי ההוראה במוסדות תהילה .1 מהלך שנת הלימודים, ובכלל זה תחילת שנת הלימודים וסיומה, וכן פגרות למיניהן, יהיו כמקובל בחינוך היסודי. ימי הפגרה ניתנים לשינוי בתנאי שסך כל ימי הלימוד במשך שנת הלימודים יהיה תואם את ימי הלימוד בחינוך היסודי בשנת הלימודים הנדונה. באולפנים .2 55- נוסף לחופשות החגים, ל מורה לחינוך מבוגרים באולפן זכאי, . בדרך כלל ינצל מורה ימי חופשה לשנה, יחסית לחלקיות משרתו כנ"ל את חופשתו בפגרות האולפן במהלך שנת הלימודים ובחופשות בין מחזור למחזור. אם צורכי המערכת מונעים ממנו ניצול מלא או חלקי של ימי החופשה, תועבר יתרת ימי החופשה משנה אחת לשנה יום, כמקובל 65 שאחריה, בתנאי שהיתרה המועברת לא תעלה על לגבי כלל עובדי המדינה. אם החופשה נופלת בתקופת חגים, כמו סוכות למשל, אין מחייבים את ימי החופשה השנתית של המורה  .)15.11.01 בגין ימי החג (מכתב דניאלה סלומון מורה שעבד לפי היקף משרה שהשתנה מעת לעת, תחושב זכאותו לימי חופשה לפי היקף משרתו בפועל ותשוקלל בהתאם.  מורה קבוע, העובד במשרה מלאה ומשרתו צומצמה בהסכמתו, ניתן להשלים את משכורתו עד למשרה שלמה אחת, על ידי חיוב ימי חופשה לא מנוצלים העומדים לזכותו.  מורה באולפן שעבודתו הופסקה ונותקו יחסי עובד-מעביד, ולאחר הפסקת עבודתו נותרו לזכותו ימי חופשה שלא נוצלו, יהיה זכאי לפדיון ימי החופשה לפי הוראות התקשי"ר בנדון. )14.6.1 גמול חינוך כיתה (תקנון שירות עובדי ההוראה מורה בחינוך מבוגרים, האחראי על כיתה, זכאי לגמול חינוך כיתה. ימים בשבוע, 5 "אחראי על כיתה" פירושו אחראי על מסגרת הפעילה תלמידים. 15 ש"ש לפחות) ומכילה לפחות 20 שעות בכל יום (סה"כ 4 למען הסר ספק: אחראי על כיתת מבוגרים מקבל רק גמול חינוך ולא . במקרה ששני מורים או יותר מלמדים באותה כיתה, שעות חינוך ייקבע המורה הזכאי לגמול חינוך על ידי מפקחת המוסד בתיאום עם המנהלת. )14.10.6 גמול ניהול (תקנון שירות עובדי ההוראה . מנהל אולפן להנחלת הלשון זכאי לגמול ניהול בהתאם למספר 1 הכיתות באולפן, לפי שיעורי הגמול שנקבעו למנהל בית ספר יסודי. למען הסר ספק, לגרירת גמול ניהול זכאי מנהל שמספר הכיתות כיתות, וזאת בדומה לזכאות 5- באולפן אותו הוא מנהל לא יפחת מ כיתות נחשב למרכז ואינו זכאי 4 של מנהל בית ספר יסודי (עד .)2 ' עמ 1/ : חוזר מנהל אכא"ב תשס"ג אסמכתא לגרירת גמול ניהול). ( . מנהל אולפנית להנחלת הלשון זכאי לגמול ניהול בהתאם למספר 2 הכיתות באולפנית, כדלהלן: מספר הכיתות באולפנית גמול ניהול באחוזים )1.1.98 (מיום 1 11.8 2 12.4 3 12.9 4 14.1 5 14.6 6 16.9 7 17.4 ומעלה 8 18.6 א

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==