זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 43 זכויותיך . מנהל מרכז תהילה זכאי לגמול ניהול כפי שנקבע למנהל אולפנית ערב. 3 . גמול הניהול של מנהל מוסד לחינוך מבוגרים נקבע עם כניסת המנהל 4 לעבודה בתחילת שנת הלימודים או פתיחת מחזור. אם מספר הכיתות גדל, יפוצה המנהל בהתאם. אם מספר הכיתות קטן, לא יופחת גמול הניהול עד תום שנת הלימודים. אל הסכומים של גמול הניהול מתווסף ותק בניהול לפי שנקבע למנהל בית ספר יסודי. (ר' סעיף 7.6.10 - ו 14.10.6 : תקנון שירות עובדי ההוראה אסמכתא ותק בניהול בחוברת זו). גמול ניהול בקביעות באולפנים מאחר ומספר הכיתות באולפנים משתנה באופן דינמי, הוחלט, השנים 10 שנים מתוך 7 כי הקביעות לצורך גמול ניהול תהיה לפי שנים, יהיה הגמול הממוצע של 10 האחרונות. במקרה ואין העסקה של .23.10.00 מיום 10/00 : חוזר בני בנימין אסמכתא השנים האחרונות. חישוב המשכורת של מורה-אם בחינוך מבוגרים 140- ל 79 החישוב הוא כלהלן: מורה-אם המועסקת בין 1.9.93 מיום לשכרה המשולב. 10% אחוזי משרה תקבל תוספת להלן טבלת עזר לחישוב המשכורת של מורה-אם: מספר שעות עבודה בפועל % משרה בחינוך מבוגרים )28 (חלקי % המשרה לצרכי תשלום המשכורת 23 82.14 92.14 24 85.71 95.71 25 89.28 99.28 26 92.35 102.35 27 96.42 106.42 28 100.00 110.00 משרה. 140% וכן הלאה, עד )21.2.93 כללי (סיכום דברים מיום . מורים עובדי מדינה קבועים במערכת הרגילה, שעברו מכל מחוז 1 שהוא ללמד עולים באגף לחינוך מבוגרים, ייהנו מחופשה ללא תשלום כל זמן עבודתם בחינוך מבוגרים. זכויותיהם במשרד, כעובדים במעמד קבוע, יישמרו במלואם. דרישת החל"ת תופנה מאת האגף לחינוך מבוגרים למחוז הנוגע לעניין. . חופשות המורים בחינוך מבוגרים מתקיימות כפי הנהוג במערכת 2 החינוך וכלולות בתקופת ההעסקה. החופשה השנתית - חודשיים לשנת לימודים או חודש אחד לכל מחזור של אולפן, תיכלל בתקופת ההעסקה. . כל תקנות שירות עו"ה, לרבות קבלה ופיטורין של מורים באולפנים 3 ותהילה, יהיו כפי הקיימים לגבי כלל המורים במשרד החינוך, למעט פיטורים מינהליים הנובעים מצמצום מספר תלמידים. . מורה במשרה חלקית, שיבקש הגדלת משרתו, יועדף על-פני קבלת 4 מורה חדש - אם מערכת השעות באולפנים מאפשרת זאת. . מורים קבועים בחינוך מבוגרים זכאים למענק שעות להשתלמות 5 ומענק שכר ללימודים אקדמיים או/ורישיון הוראה. עליהם לפנות לגף השתלמות עו"ה במשרד החינוך. אחריות המנהל לפעילות ההורים בבית הספר )6/ (נד פעילות הנעשית על ידי ההורים בבית הספר, הכוללת כניסה לכיתות, פעולות הוראה והסברה שונות וכן חלוקת חומר כתוב לתלמידים היא באחריות המנהל, ולכן היא חייבת לקבל את הסכמתו ואת אישורו מראש. איחוד משכורות - שאילה והשאלת מורים )15.8.82 (הסכם בבית ספר שש שנתי, המפעיל חט"ב וחט"ע ולהם אותו סמל מוסד, תנאי קיים הסדר של שאילה והשאלת מורים - איחוד משכורות. להיכלל בהסכם זה הוא קביעות באותה החטיבה בה מתבקש איחוד המשכורות.  חייב , המבקש איחוד משכורות בחט"ב, עובד הוראה קבוע בחט"ב . המעסיק בו משכורתו משרה בחטיבת הביניים 1/3 לעבוד לפחות של המורה מאוחדת ייחשב כמעסיק לכל דבר ועניין, לרבות תשלום משכורת, תנאים סוציאליים, זכויות לפנסיה - לפיצויי פיטורין וכד'.  עפ"י חוות דעתו של עו"ד אפרים יפהר, מישנה ליועץ המשפטי של משה"ח, שאילה והשאלת מורים היא על כל היקף ההעסקה. הטיפול במקרים חריגים, עם כל המשתמע מכך, נעשה בוועדת חריגים בראשותו של מנהל המחלקה לתנאי שירות. הוועדה מתכנסת לפי דרישת נציגי משה"ח או הסתדרות המורים - תוך שבועיים מיום קבלת הבקשה.  זכאים להצטרף להסדר איחוד משכורות.  סגני מנהלים לא זכאים להיכלל בהסדר זה.  מנהלים : יש לפנות לגזבר הפרוצדורה .31.8.00 : מסמך שטמפפר מיום אסמכתא המחוז ולבקש להיכלל בהסכם. איסור מסירת ידיעות ופרסום ביקורת א') 10/ (סד אנו חוזרים ומזכירים לכל המורים, עובדי מדינה ועובדי ציבור אחרים, לרבות מורים עובדי בעלויות, כי החוק אוסר על עובד ציבור, למסור ללא סמכות ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו. הסמכות להתיר מסירת ידיעה היא בידי המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט. בכל מקרה של פנייה ישירה אל מורה מטעם נציגים של אמצעי התקשורת - עיתונות, רדיו וטלוויזיה - יש להפנות את הפונה אל דובר המשרד.  ) אוסר, 42.5 לתשומת לב: תקנון שירות המדינה (תקשי"ר סעיף בין היתר, לבקר את הכנסת וועדותיה, לרבות חוקים שנתקבלו על ידיהם, וכן את הממשלה ומשרדיה ומדיניותם.  איסור מתן המלצות על ידי מנהל בית הספר )26 ' עמ 1/ (מה מנהל בית ספר רשמי אינו רשאי למסור לידי מורה או לידי ממלא מקום מורה, מכתב המלצה הנוגע לטיב עבודתו של המורה או של ממלא המקום. המנהל רשאי למסור מכתב המלצה כזה, אם הוא מוצא הצדקה לכך, במישרין לידי המפקח הממונה על המוסד, והמפקח ישתמש בו לפי ראות עיניו.  איסור מתן ייעוץ, המלצות  וחוות דעת בכתב לגורמים מסחריים )1/ (עא עובדי משרד החינוך והתרבות, לרבות עובדי הוראה שהם עובדי המשרד, אינם רשאים לתת הנחיות, ייעוץ, המלצות וחוות דעת בכתב לכל גורם מסחרי, או למסור כל חומר הנוגע לעבודתם ואשר איננו מיועד למסירה בלי אישור הגורמים המוסמכים בלשכת היועץ המשפטי. כמו כן אין להתיר שימוש בשם משרד החינוך והתרבות, או בשם עובד המשרד, בפירסום מסחרי, בכל צורה שהיא, בלי אישור כנ"ל. חריגה מהכללים האמורים לעיל היא הפרת משמעת.  קיים איסור לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך. התנאים לקבלת א'. 3/ היתר במקרים מסויימים פורסמו בחוזר מנכ"ל סט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==