זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 44 אלימות במוסדות החינוך )2009 (א) - ספטמבר 1/ משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מיוחד (תש"ע לנושא אורחות החיים בבית הספר, כולל הקפדה על כללי משמעת והתמודדות עם אירועי אלימות.  במסגרת אירועי האלימות נקבעו הנחיות לדיווח ומקרים שלא לדיווח וניתן פירוט לטווח התגובות שניתן להפעיל. בחוזר הורחבה סמכות המנהלים וצוותי המורים בטיפול באירועי משמעת ובאירועי אלימות, ולראשונה יש בו התייחסות לפגיעה באמצעות האינטרנט, לצילום במהלך השיעור ולשימוש לרעה בתצלומי 70- תלמידים או מורים, שנעשו בשטח בית הספר. החוזר כולל למעלה מ עמודים וחשוב לציין כלהלן: א. פגיעת תלמיד במורה נחשבת לדרגת האלימות החמורה ביותר. ב. אין להעניש תלמיד בענישה גופנית או בענישה משפילה וכן לא להעבירו לכיתה נמוכה יותר וכן לא בשל מעשה או מחדל של הוריו. ג. כל שימוש בטכנולוגיה אישית ובטלפון נייד במהלך שיעור אסור בהחלט.  צילום במהלך שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. ד. אסור לעשן בשטחי בית הספר. ה. חל איסור חמור להכניס משקאות חריפים למוסד החינוך ועל שתייתם, לרבות בטיולים. ו. המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת תקנון לבית הספר, שייחתם  ע"י כל התלמידים והוריהם והם יתחייבו לפעול לפיו. בתקנון ייכללו נושאים של הופעה הולמת/תלבושת אחידה, ציות לצוות, הקפדה על תרבות שיח מכבדת, כבוד לאדם ולרכושו, שמירה על טוהר הבחינות ועוד. בתקנון גם יוגדרו תגובות להפרתו. מרכז המורים ממליץ לכל מוסד חינוכי להצטייד בחוזר זה. התנהגויות חריגות של תלמידים - סיוע וייעוץ התנהגויות חריגות של תלמידים, שבגינן יש לפנות למורה היועץ .42 ' עמ 4/ או לפסיכולוג, פורטו בחוזר מנכ"ל נז נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעובד הוראה (א)  1/  א', תשע 7/ סד כללי 2.2 להלן עיקרי הטיפול באירוע של פגיעת תלמיד בעובד הוראה:  בירור עובדות המקרה (כולל גירסת התלמיד הפוגע).  טיפול משמעתי מיידי בתלמיד הפוגע.  יידוע הורי התלמיד הפוגע.  יידוע הפיקוח.  בנייתתוכניתטיפולית ומשמעתית לטווחהקצר והארוך בהתאםלמעשה.  דיון חינוכי בתופעה.  התערבות מערכתית במוסד החינוכי.  תיעוד כל מהלך האירוע.  נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעובד הוראה (פגיעה פיזית או מינית). 2.3 אירע אירוע של פגיעה (פיזית או מינית) של תלמיד בעובד 2.3.1 : הוראה, תינקטנה הפעולות האלה א. עובד ההוראה הנפגע עצמו או עובד הוראה אחר הנמצא בקרבת מקום יפעלו להפסקה מיידית של הפגיעה.  ב. התלמיד הפוגע יורחק לחדר המנהל.  ג. עובד ההוראה הנפגע ידווח על הפגיעה למנהל המוסד החינוכי. המנהל יקיים שיחה עם עובד ההוראה לבירור פרטי המקרה.  ד. מנהל המוסד החינוכי יקיים שיחת בירור עם התלמיד הפוגע לבין עובד ההוראה הנפגע.  ה. המנהל יידע את המורים יידוע ראשוני, בכתב או בעל-פה.  ו. המנהל יזמן את הורי התלמיד הפוגע לשיחה עמו.  ז. בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד בעובד הוראה יש , ולא יאוחר מסוף יום כתגובה מיידית להשעות את התלמיד בחוזר 2.1-3 הלימודים. ההשעיה תתבצע על פי הנוהל המופיע בסעיף בחוזר). משך 29 ' ב' (עמ 2.3.3 (ג), תת-סעיף 4/ הוראות הקבע סא זמן ההשעייה תלוי במשתנים האלה: חומרת הפגיעה, מצבו האישי והמשפחתי של התלמיד, גיל התלמיד, מידת הסיכון שיש בהשעייה להסלמה במצבו.  . בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד בעובד הוראה 1. ח חובה על המנהל לדווח לגורמים המוסמכים (מפקח ביה"ס, מחלקת החינוך ברשות המקומית, רשויות הרווחה ומשטרת ישראל) על האירוע.  . כמו-כן, על המנהל להפנות את תשומת לבו של המורה הנפגע, 2. ח שעומדת לרשותו האפשרות להתייעץ עם קציני הנוער בתחנת המשטרה באזור הסמוך לבית הספר.  . במקרה של השעיית תלמיד בעקבות אלימות כלפי מורים תתאפשר 3. ח כניסת קרובי המשפחה של התלמיד לבית הספר רק לאחר תיאום מראש עם ההנהלה.  ט. משרד החינוך, בשיתוף עם ארגוני המורים ועם מרכז השלטון המקומי, יקים צוות לגיבוש דרכי סיוע למורה הנפגע וליוויו עד לסיום הטיפול באירוע.  זימון הוועדה הבית-ספרית 2.3.2 נוסף לתגובתו המיידית יזמן מנהל בית הספר את הוועדה הבית-ספרית ) לדיון 1.5 לאלימות (על הוועדה ראה בחוזר שהוזכר לעיל, תת-סעיף בנושאים אלו:  א. קביעת הטיפול המשמעתי בתלמיד.  ב. בניית התוכנית החינוכית והאחראים לביצועה. ג. בניית תוכנית ההתערבות המערכתית במוסד החינוכי והאחראים לביצועה. הטיפול המשמעתי  2.3.3 תגובה ההולמת את חומרת הפגיעה חשובה, משום שיש בה מן ההרתעה והיא משמשת מסר לכלל התלמידים, כי המוסד רואה בחומרה רבה התנהגות אלימה כלפי עובדי הוראה וכי הוא מתייחס בכובד ראש לאירוע ולצעדים, שיש לנקוט כלפי התלמיד.  תגובה הולמת יכולה לכלול תגובה מיידית בטווח הקצר, ובהמשך תגובה נוספת. עם זאת, יש להקפיד שיישמר קשר של זמן ומקום בין ההתנהגות האלימה לבין התגובה המשמעתית וכי לא יהיה כפל ענישה בגין אותה התנהגות.  פעולה מתקנת  2.3.4 נוסף על הענישה יש לדרוש מהתלמיד שיפעל פעולה מתקנת, שבמהלכה יביע חרטה על מעשיו, יבין את חומרתם ויכיר באחריותו.  שיקום הקשר עם עובד ההוראה הנפגע על המוסד החינוכי לשקול 2.3.5 אפשרות לנקוט הליך של גישור בין עובד ההוראה לתלמיד במטרה לאפשר לו הזדמנות נוספת. אפשרות של הרחקה  2.3.6 במקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד במורה המועצה הפדגוגית מוסמכת להחליט על העברת התלמיד לכיתה אחרת עם שובו מהשעייה.  במקרים חמורים במיוחד תדון המועצה הפדגוגית בהעברת התלמיד לבית ספר אחר. המלצת הצוות תועבר להכרעת ועדה בהשתתפות נציגי משרד החינוך, הרשות המקומית והסתדרות המורים.  הרחקה מהמוסד החינוכי אינה תגובה אוטומטית לכל מקרה . המלצה על הרחקה לצמיתות של של פגיעת תלמיד בעובד הוראה התלמיד מהמוסד צריכה לקחת בחשבון את המשתנים האלה:  לקיחת אחריות של התלמיד על המעשה והבעת חרטה.  א. חומרת הפגיעה  ב. גילו ומצבו האישי והמשפחתי של התלמיד  ג. א

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==