זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 45 מידת שיתוף הפעולה של התלמיד ומשפחתו בתוכנית הטיפולית.  ד. בכל מקרה של נקיטת הליך של הרחקה יש לנהוג בכפיפות להוראות  .2000 - הקבועות בחוק זכויות התלמיד, התשס"א הטיפול החינוכי בתלמיד 2.3.7 על המוסד החינוכי לבחון לאיזה סוג התערבות חינוכית טיפולית נוספת התלמיד זקוק ולהציעה לו. הצעה של טיפול פסיכולוגי היא בגדר המלצה הצריכה לקבל את הסכמת התלמיד והוריו. ההתערבות המערכתית 2.3.8 אירועי אלימות חורגים בדרך כלל מגבולות הפוגע והנפגע ומשפיעים על כלל אוכלוסיית המוסד החינוכי. במסגרת המענה המערכתי יש למפות את מעגלי ההתערבות השונים (תלמידים, עובדי הוראה, הורים, קהילה) ולקבוע את מטרות ההתערבות בטווח הקצר והבינוני וכן את בעלי התפקידים האחראים על מתן המענה.  יועץ המוסד או הפסיכולוג החינוכי ייקחו חלק בגיבוש ההתערבות המערכתית ובמתן המענים. במסגרת ההתערבות המערכתית יש להקפיד על שמירת פרטיותם של המעורבים באירוע הפגיעה. נוהל הטיפול בפגיעה מילולית של תלמיד בעובד הוראה  2.4 כללי  2.4.1 מערכת החינוך רואה בחומרה רבה פגיעה מילולית של תלמיד בעובד הוראה. פגיעה מעין זו מערערת את סמכותו של עובד ההוראה ופוגעת בכבודו ובמעמדו. פגיעה מילולית של תלמיד במורה עלולה גם לגרום ליצירת דפוס התנהגות דומה בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורים. לכן, נוסף לתגובה חינוכית והרתעתית הולמת לפגיעה מילולית, חשוב לבנות במשותף עם התלמידים את כללי השיח במוסד החינוכי, כדי לחתור ליצירת אקלים של הידברות לא אלימה. פרסום כללי השיח בין כל באי המוסד החינוכי ייצור גבולות ברורים לכל השותפים.  חינוך לדיאלוג יאפשר לתלמידים להביע את רחשי לבם, את טענותיהם ואת רצונותיהם תוך מזעור התבטאויות בוטות ופוגעות, במיוחד בעובדי ההוראה. הגדרה        2.4.2 פגיעה מילולית היא אמירה שיש בה לעג, עלבון והשפלה על פי הקריטריונים של האדם הסביר.   : להלן הצעדים שיש לנקוט במקרה של פגיעה מילולית 2.4.3 , יגיב עובד ההוראה אם הפגיעה נעשתה במסגרת המוסד החינוכי א. במקום, בהתאם לכללים הנהוגים במוסד החינוכי ועל פי שיקול דעתו. אם הפגיעה התרחשה מחוץ לתחום המוסד, יפעל עובד ההוראה על פי הנסיבות.  ב. על עובד ההוראה שהופנתה אליו הפגיעה המילולית להעביר מסר שהתנהגותו חורגת מן המקובל והיא חד-משמעי לתלמיד הפוגע  . בבחינת פריצת גבולות עם התלמיד הפוגע מילולית. בשלב ראשון תיערך שיחת בירור ג. תיערך שיחה זו בין התלמיד לבין עובד ההוראה הנפגע, ובהתאם לצורך תיערך שיחה נוספת בין התלמיד לבין בעל תפקיד נוסף (יועץ חינוכי, פסיכולוג חינוכי, מחנך, רכז שכבה, מנהל המוסד).  הפוגע ייודעו אודות הפגיעה המילולית ויוזמנו הוריו של התלמיד ד. לשיחה במוסד החינוכי כדי למנוע הידרדרות לפגיעות חמורות יותר.  על פי נסיבות העניין וחומרת הפגיעה.  תישקל ענישה חינוכית ה. ו.  התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי עובד ההוראה הנפגע.  במקרה של פגיעה מילולית חוזרת של אותו תלמיד תישקלנה 2.4.4 דרכי תגובה והרתעה נוספות על אלה שננקטו.  תלמיד הפוגע מילולית זקוק גם להתערבות חינוכית ו/או טיפולית 2.4.5 שתסייע לו לפתח מודעות לדפוסי התנהגותו ולשנותם.  . 02-5603874 ' אפשר לפנות לשפ"י, טל 2 בשאלות על חלק נוהל הטיפול בהרחקת תלמיד (א))    6/ (א) עב 1/ (א), תשע 2/ (סג . הגדרה 1 משמעותה הוצאת תלמיד מהכיתה או מבית הספר והשעייתו הרחקה מהלימודים. : יש כמה רמות להרחקה . הרחקה משיעור עד תומו על ידי המורה. 1 . הרחקה מכמה שיעורים באותו יום באישור המחנך. 2 ימי לימוד לכל היותר באישור המנהל. 6- . הרחקה ל 3 . הרחקה כאמצעי להענשה ולמניעת אלימות 2 לכמה ימים יש לנקוט את קודם נקיטת העמדה לגבי הרחקה 2.1 הצעדים הבאים: א. המורה ישוחח עם התלמיד ועם הוריו. ב. היועץ החינוכי ישוחח עם התלמיד, עם הוריו, עם המחנך ועם המורה הרלוונטי. ג. תינתן אזהרה בעל-פה. ד. תינתן נזיפה בעל-פה. ה. תינתן אזהרה בכתב שתועבר להורה. תהליך הענישה 2.2 א. יינתן לתלמיד הסבר כדי שיבין את סיבת העונש. ב. יש להבטיח שההענשה לא תיתפס כשרירותית. ג. לאורך כל תהליך הענשה יש לשמור על כבודו של התלמיד. ד. התלמיד יוכל להציג את גרסתו לאירוע, ועל המאזין להתייחס לדבריו. ה. העונש יהיה מותאם בחומרתו לעבירה. ו. בכל מוסד חינוכי ייקבעו כללי התנהגות נאותים. כללים אלו יפורסמו ברבים (כולל הוראות חוק זכויות התלמיד) באופן שכל תלמיד והוריו יכירו אותם מראש. ז. כל תהליך הענישה (הרחקת התלמיד) חייב להיות מתועד, ובכלל זה התאריך, תיאור האירוע ודרך הטיפול.  , יש לשקול בכובד ראש את חומרת במקרים שהוחלט על השעיה 2.3 העונש (על פי גיל התלמיד, מצבו האישי, מצבו המשפחתי וכד'). הרחקת תלמיד מהכיתה 2.4 הרחקה משיעור אחד עד תומו על ידי המורה תתועד על פי נוהלי בית א. הספר. הרחקה ליותר משיעור אחד תועבר לידיעת המחנך. בבית הספר היסודי בלבד אפשר להעביר תלמיד לכיתה אחרת ב. במוסד, ליום לימודים או לתקופה קצובה, באישור המנהל (אפשר להעביר תלמיד רק לכיתה השייכת לשכבת גיל גבוהה יותר). ימים מצטברים במשך השנה, ובעל- 10- תלמיד לא יורחק ליותר מ ג. ימים מצטברים. 14- יסודי לא יורחק ליותר מ הרחקת תלמיד משני ימי לימוד ומעלה תיעשה באישור המנהל או ד. מי שהוסמך על ידו - לאחר התייעצות עם מחנך הכיתה, עם מוריה ועם היועץ. יש ליידע על ההרחקה גם את המפקח. ימים תיעשה באישור המפקח. 10- הרחקה ל ה. כאשר יש בעיה מתמשכת, יש לפעול בהתאם להוראות בחוזר הוראות ו. , "יצירת אקלים בטוח וצימצום באלימות 2.1-3 (ג) סעיף 4/ הקבע סא במוסדות החינוך". העברה קבועה מכיתה לכיתה תיעשה בהחלטת המועצה הפדגוגית 2.5 ותקבל את אישור המפקח.  . הטיפול בתלמיד בעת הרחקה 3 אם התלמיד הושעה מעבר לשיעור בודד, בית הספר אחראי להביא 3.1 את הדבר לידיעת ההורים. תלמיד שהורחק מהכיתה יועסק בין כותלי בית הספר לפי סידורים 3.2 לעיל). 4.3- שייקבעו על ידי הנהלת בית הספר (בכפיפות ל התלמיד יחויב להשלים את ידיעותיו בחומר הלימודים שנלמד 3.3 בכיתה במשך ההרחקה. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==