זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 46 . העברה והוצאת תלמיד מבית הספר 4 העברה תיעשה בתיאום עם המפקח ובאישורו, בהתאם לתקנות. 4.1 יש לקבל החלטה על הוצאה במועצה הפדגוגית הכוללת בעלי 4.2 א בתקנות. ההחלטה תלווה בפרוטוקול 4- תפקידים בהתאם לתקנה הכולל נימוקים להחלטה. יש לזמן את ההורים לקבלת תגובתם ולהשמעת טענותיהם. אם 4.3 ההורים הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו, ייחשב הדבר כאילו ניתנה להם הזדמנות תגובה (עפ"י חוק זכויות התלמיד והתקנות). ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת ותימסר כדין. 4.4 המנהל יודיע לתלמיד ולהורים כי הם רשאים לערער על ההחלטה 4.5 ימים מיום שהומצאה 14 להלן) תוך 7- בפני ועדת שימוע (ראה ב להם הודעה. ההורים יוכלו להביא לוועדה חינוכאי/יועץ מטעמם. לא יורחק תלמיד עד להגשת ערר ולאחר קבלת ההחלטה בערר (על 4.6 פי חוק זכויות התלמיד). החלטת הוועדה תינתן עד שבוע מיום הדיון. תהליך ההעברה ייעשה בשיתוף עם הרשות המקומית, והיא תדאג 4.7 למקום לימודים חלופי. . ועדת שימוע 5 בכל מחוז תוקם ועדת שימוע. להלן הרכבה: 5.1 מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך או נציגו - יו"ר. א. נציגי הארגונים שאליהם משתייכים רוב המורים במוסד החינוך ב. (הנציגים יהיו מנהלי בתי ספר). נציג ארגון הורים ארצי או נציג ועד הורים בית-ספרי (אלא אם כן ג. יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתפו בדיון). מתרגם השיחה לשפת ההורים, אם הם אינם דוברי עברית. ד. - ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו או הנציג ה. בעל-יסודי של מועצת התלמידים של בית הספר (אלא אם כן יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתפו בדיון). ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז, לאחר שהורי התלמיד 5.2 והתלמיד ישמיעו את טענותיהם לפני הוועדה. ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת. 5.3 לגבי הוצאת תלמיד ממוסד דתי תינתן להורים זכות לערור בפני 5.4 המחמ"ד במחוז או בפני מנהל החינוך הדתי, ומומלץ גם שבמקרה כזה יהיה נציגו של מנהל המחוז בוועדת השימוע במחמ"ד. הליך הרחקת תלמיד לצמיתות  ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון יתקיים דיון פנימי במוסד החינוכי שהוא רשום בו. בשלב השני ייתן המוסד החינוכי זכות טיעון להורי התלמיד לפני ההחלטה הסופית. בשלב השלישי תינתן ההחלטה הסופית, ואם ההחלטה היא להרחיק את התלמיד יוכלו ההורים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז. דיון פנימי במוסד החינוכי אם לשקול הרחקה לצמיתות במקרה שמנהל המוסד סבור שיש לשקול את הרחקתו לצמיתות של תלמיד ולהעבירו למוסד אחר, עליו לפתוח תיק נפרד עבורו ובו יתויקו כל המסמכים הרלוונטיים.  מנהל המוסד יזמן את אנשי הצוות החינוכי והטיפולי הרלוונטיים לדיון בשאלה אם לשקול הרחקה לצמיתות או שיש מקום לנקוט צעדים פדגוגיים וטיפוליים אחרים. במסגרת זו חובה לבחון אם מוצו כל התהליכים החינוכיים והטיפוליים העומדים לרשות בית הספר, לרבות שיתוף ההורים. הנוהל המלא והמפורט להרחקת התלמיד פורסם בחוזר מנכ"ל 1.2.2012 מיום 18-5 ' (א) עמ 6/ עב בדיקות רפואיות וועדות רפואיות ואילך 33.232 תקשי"ר חובת בדיקה רפואית  כל עובד הוראה חדש* המתקבל לעבודה בשירות המדינה חייב בבדיקות רפואיות, כדי לוודא שהוא כשיר לעבודה מטעמי בריאות. מועמד שהחל בעבודה לפני שעמד בבדיקות רפואיות, חייב לעמוד בהן תוך חודש ימים, שאם לא כן רשאי משרד החינוך להפסיק את עבודתו. מן הראוי עמידה בבדיקות רפואיות, מיד עם הכניסה לעבודה חשובה לציין, כי , הן משום שמצב בריאותו בעת כניסתו לעבודה אינו דומה לעובד עצמו למצב בריאותו כעבור שנים אחדות, והן משום שאם חלה, חלילה, או ייפגע בתאונה כלשהי יוכל להוכיח שמצב בריאותו היה תקין לפני כן.  - הכוונה לעובד שזה עתה החל לעבוד בהוראה, וכן עובד הוראה חדש מי שעבד בעבר וחלה הפסקה בעבודתו (לא עקב חופשה מאושרת). הפניה לבדיקה רפואית כל עובד הוראה חדש יקבל בלשכה המחוזית טופס הפניה למרפאה מוכרת על ידי שירות המדינה, ורק בה הוא רשאי להיבדק. לאחר הבדיקה יחזיר העובד ללשכה המחוזית עותק אחד של טופס ההפניה, חתום בידי רופא. העותק השני (בו נרשמות התוצאות הרפואיות) יישאר במרפאה, שתעבירו ללשכת הבריאות המחוזית להוצאת "מסקנה רפואית". טופס זה הוא חסוי. לשכת הבריאות המחוזית רשאית לתבוע מעובד כנ"ל לעמוד בבדיקה חוזרת מיד או כעבור זמן וכן מסמכים רפואיים שונים, בהתאם לתוצאות הבדיקה. תוצאות הבדיקה הרפואית בתום הבדיקות הרפואיות (או ההשלמות הנדרשות) תקבל הלשכה המחוזית "מסקנה רפואית", דהיינו: החלטה של לשכת הבריאות על מצב בריאותו של העובד, וזו תיכנס לתיקו האישי.  הודעה על "מצב בריאות לקוי" במקרה של בריאות לקויה יקבל העובד מהלשכה המחוזית "הודעה על מצב בריאות לקוי", בציון סימול ההגבלה (הטופס הרפואי, שהוא חסוי, נשאר בלשכת הבריאות, ואילו למשרד החינוך מעבירים סימולי הגבלה בלבד). כל עובד רשאי לברר בלשכה המחוזית את משמעות יום מקבלת ההודעה 60 ההגבלה לגבי זכויותיו לגמלאות ולערער תוך לכ"א במחוז. ביטול הגבלה  ההגבלה תתבטל מאליה בתנאים הבאים: שנות שירות. 10 לאחר 60 א. אם הגיע העובד לגיל שנים, יהא גילו אשר יהא (לסעיף זה יש סייג, אם 15 ב. אם שירת שנות שירות בשל הליקוי במצב 15 העובד מבקש לפרוש לאחר שנים). 55 בריאותו, שבגללו הוגבלו זכויותיו לגמלה וטרם מלאו לו פטור מבדיקות רפואיות  עובד הוראה, שעמד כבר בבדיקות רפואיות ברשות מקומית (הכוונה בעיקר לגננות), ונתקבל לשירות המדינה כעובד חדש אך עם רצף בעבודה, יפנה ללשכה המחוזית לשם הכרה בבדיקותיו הרפואיות. לפנייתו יצרף אישור מהרשות המקומית שעמד בבדיקות, וכן מסקנה רפואית ותאריך המסקנה. א-ב

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==