זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 47 בחינות בגרות וגמר תוכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה מונהגת תוכנית ההיבחנות החדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה. במסגרת תוכנית זו, לכל בחינה חיצונית יח"ל) מתלוית הערכה 5- ו 4 בתחום דעת (להוציא מתמטיקה ברמה של בית ספרית (הערכה חלופית) בתחום הדעת. . ככלל, ברוב תחומי הדעת, החלוקה בין חלק ההיבחנות החיצוני 1 , בהתאמה, כמפורט 70%-30% לחלק הבית ספרי הינו ביחס של (ד): 7/ בחוזר מנכ"ל תשע"ד http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/ Chozrim/HozreiAd/hozertashad9lemidamashmautit.htm באופן דומה, גם גמולי הבגרות, להם זכאי המורה בגין הכנת התלמידים לבחינות הבגרות, נחלקים בהתאם. במקרה בו בחינת הבגרות החיצונית וההערכה הבית ספרית מתקיימות שלא באותה 70% : שנת לימודים, תשלום גמול ההכנה לבגרות למקצוע יחולק כך מגמול ההכנה לבגרות במקצוע (הן בש"ש והן באחוזים) ישולם למורה, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינת הבגרות החיצונית מגמול ההכנה לבגרות במקצוע (הן בשעות והן באחוזים) 30%- ו ישולם למורה בשנת הלימודים בה נערכת ההערכה הבית ספרית. יש לציין, כי בתחומי דעת בהם כבר היתה נהוגה הערכה חלופית במסגרת היבחנות לבגרות, נשמרו ההערכה הקיימת, משקלה וכן מטלות המורים המוסדרות. נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי 15.7.2014 . בתאריך 2 ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, בו עוגנו ההסכמות באשר לרפורמה ללמידה משמעותית וכן הכללים לעיל. 1 הנוגעים לגמול ההכנה לבחינות הבגרות, כמצוין בסעיף לחוזר צורפה טבלה המפרטת את הזכאות לגמול בגרות במקצועות השונים בעקבות הרפורמה ללמידה משמעותית. : הגדרות - הבחינה הממשלתית אשר נערכת ע"י משרד בחינת בגרות חיצונית החנוך בכל מקצוע ונבדקת ע"י בודקים מטעמו. בד"כ משקלה של מחומר הלימוד במקצוע. 70% בחינת הבגרות החיצונית הינו - נערכת רק במקצוע שיש בו גם בחינת בגרות בגרות בית ספרית חיצונית. הבגרות הבית ספרית מבוצעת ע"י בית הספר בדרך ובשיטה שבית הספר בחר להעריך את ידיעותיו של התלמיד ובכלל זה מבחן. מחומר 30% בד"כ, משקלה של בחינת הבגרות הבית ספרית הינו הלימוד במקצוע. הציון הסופי של התלמיד בבחינת הבגרות הינו שקלול של הציון בבחינת הבגרות החיצונית (הציון בבחינה וציון ההגשה\מגן) ובבחינת הבגרות הבית ספרית. ציוני מבחני הבגרות מופיעים בחלק העליון של תעודת הבגרות (בעבר הופיעו בצד ימין). - ציון הניתן לתלמיד ע"י בית הספר בדרך ובשיטה הערכה פנימית שבית הספר בחר להעריך את ידיעותיו ובכלל זה מבחן. הערכה פנימית ניתנת ע"י בית הספר במקצוע שלא מתקיימת בו הערכה חיצונית. ציוני ההערכה הפנימית מופיעים בנפרד בחלקה התחתון של תעודת הבגרות (בעבר הופיעו בצד שמאל של התעודה) ללא אזכור של מס' יחידות הלימוד. הערכה פנימית איננה מזכה את המורה בגמול הכנה לבחינות הבגרות. ובו פירוט 11.3.2015 מיום 13531 ' : חוזר סוניה פרץ מס אסמכתא לפי מקצועות. זכויותיך תשלומים בגין ועדות רפואיות  הוצאות כל הבדיקות הנערכות לעובד הוראה המופנה לוועדה רפואית, לרבות בדיקות עקב ערעורו על מסקנות, יחולו על משרד החינוך (חוזר .)1/ מנהל אכא"ב תשס הוצאות נסיעה ואש"ל הוצאות הנסיעה והאש"ל הקשורות לבדיקה הרפואית הן על חשבון העובד. : מעסיק רשאי לדרוש העמדתו של עובד הוראה בפני ועדה רפואית אם א. נעדר מהעבודה לרגל מחלה לעתים קרובות.  ב. נעדר מהעבודה לרגל מחלה לתקופה העולה על שני חודשים, ללא הפסקה, או אם הגיש תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת. ג. אם נצטווה על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד.  ד. אם נצטווה על ידי רופא לעבוד לרגל מחלתו עבודה קלה בלבד לתקופה מסוימת. ה. נראה למעסיק כי יעילותו של עובד בעבודה נפגמה כתוצאה ממצב בריאותו, או כתוצאה מהיעדרויות מרובות, או ממושכות, בגלל מחלה.  עובד הוראה המבקש לעמוד לפני ועדה רפואית עובד הוראה המעוניין לעמוד לפני ועדה רפואית לצורך פרישה מוקדמת לגמלאות, מטעמי בריאות, יפנה בכתב אל המדור לכוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית, ויצרף מכתב מהרופא המטפל ובו תצויין אבחנה רפואית. ערעור על קביעת מצב בריאות לקוי  עובד שקיבל "הודעה על מצב בריאות לקוי" רשאי להגיש ערעור יום מקבלת ההודעה. הערעור 60 על ממצאי הבדיקה הרפואית תוך יישלח ללשכת הבריאות ששלחה את הטופס האמור, בצירוף מסמכים והוכחות שעליהם מבוסס הערעור. ערעור על דרגת נכות לצורך גמלאות  הרואה עצמו נפגע מהחלטתה של ועדה רפואית בדבר דרגת הנכות שנקבעה לו לצורך גמלאות, רשאי להגיש ערעור על החלטתה לאגף כ"א יום בצירוף מכתב מלווה ואישורים רפואיים התומכים 60 במחוז תוך בבקשתו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==