זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 68 הוועדה האמנותית, וקטלוג של התערוכה. חובה להמציא תצלום של כל היצירות, 4- ו 3 ) ) (א 2( לגבי סעיף שמות היצירות ומועדי הצגתן ואישור של המוסד או הגלריה שבו הוצגו היצירות, כולל שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג , חייבים 2 או 1 ) (ב 2 של התערוכה. המבקשים גמולים לפי סעיף להמציא את הפרסומים עצמם. חובה להמציא אישור על הצבת היצירה 3 ) ) (ב 2( לגבי סעיף ותצלום של היצירה משתי זוויות שונות, כולל שם האוצר או .)1.9.92( : ג' באלול התשנ"ב תחולה הוועדה האמנותית. . גמולים בעד יצירות מוזיקליות 3 א. יצירה מוזיקלית, שבוצעה בתזמורת כגון התזמורת הפילהרמונית, גמולים. 4 תזמורת רשות השידור, תזמורת עירונית - עד ב. כתיבת מוזיקה לסרט, או להצגת תיאטרון רפרטוארי, או להצגת 4 תיאטרון המשתייך לאיגוד אמני ישראל (תיאטרון מסחרי) - עד גמולים. גמולים. 4 ג. הלחנת קובץ שירים - עד גמולים. 4 ד. עיבודים ותיזמורים - עד ) יוגשו על גבי טופס 3( בקשות לגמול השתלמות עפ"י סעיף זה ד . לטופס הבקשה לאישור גמולים על פי סעיפים 050.202 מספר ח"ת ) (א) ו-(ב) חובה לצרף אישור מפורט מהתזמורת או 3( קטנים ) (ג) ו-(ד) חובה לצרף את קובץ השירים 3( מהתיאטרון. לגבי סעיפים המולחן או העיבודים והתיזמורים. .)1.9.92( : ג' באלול התשנ"ב תחולה . גמולים בעד בימוי והפקות בתיאטרון 4 א. הפקת מחזה שהועלה בתיאטרון רפרטוארי או תסריט לסרט אמנותי גמולים. 4 שיצא לאקרנים - עד ב. הפקת מחזה שהועלה בתיאטרון מסחרי המשתייך לאיגוד גמולים. 4 אמני ישראל (הצגה שהומלצה בחוזר מנכ"ל) - עד גמולים. 4 ג. בימוי בתיאטרון רפרטוארי כמו הקאמרי, הבימה וכד' - עד ד. בימוי בתיאטרון המשתייך לאיגוד אמני ישראל (תיאטרון מסחרי, גמולים. 4 הצגה שהומלצה בחוזר המנכ"ל) - עד ה. עיצוב תפאורה ותלבושות להצגה שהועלתה בתיאטרון רפרטוארי או מסחרי כמפורט לעיל, או למופע של להקת מחול ברמה עירונית גמולים. 4 או ארצית - עד ) יוגשו ע"ג טופס מס' 4( בקשות לגמולי השתלמות עפ"י סעיף זה ד .050.217 .)1.9.92( תחולת סעיף קטן (א): ג' באלול התשנ"ב .)1.9.94( תחולת סעיפים קטנים (ב)-(ה): כ"ה באלול התשנ"ד . גמולים בעד יצירות בתחום תנועה, מחול וספורט 5 א. יצירת כוריאוגרפיה למופע של להקת מחול, ברמה עירונית או גמולים. 4 ארצית - עד ב. בימוי/הפקה של מופע המוני בתנועה או במחול (כגון פתיחת מכביה גמולים. 4 או כנס דליה) - עד ג. בימוי/הפקה של מופע/טקס הכולל מספר מופעים במסגרת יישובית גמול. 1 מופעים) - עד 3- אזורית (לא פחות מ )) יוגשו ע"ג טופס מס' 5( בקשות לגמולי השתלמות עפ"י סעיף זה (ד  .050.217 ' חת מורה המבקש גמולים לפי סעיף זה יצרף לפנייתו את היצירה או התוכנית הכתובה ומסמך הזמנה ואישור לביצוע, ו/או קלטת וידאו. .)1.9.92( : ג' באלול התשנ"ב תחולה : משרד החינוך ועובדיו אינם מתחייבים להחזיר את הערה הפרסומים או היצירות הנשלחים, או הנמסרים, לדיון בוועדה לגמול השתלמות. חלק מהפרסומים נשארים למשמרת בספריות השונות של המשרד, אך רובם מוחזרים לבעליהם. (בטיפול מחלקות כוח אדם בהוראה) | . גמול כפל תואר 7 עובד הוראה העונה על התנאים המפורטים באחד מהסעיפים הבאים יחידות גמול: 8.75 זכאי לגמול כפל תואר בשיעור א. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשלים את לימודיו בבית ספר לחינוך של אוניברסיטה בארץ וקיבל "תעודת הוראה" להורות בבתי ספר על-יסודיים. ב. בעל תואר אקדמי מוכר מחו"ל, שבידו תעודת הוראה מאוניברסיטה מוכרת המסמיכה אותו להורות בגן ילדים ו/או בב"יס יסודי ו/או על-יסודי (כיתות גן-י"ב) נוסף לתעודה המעידה על קבלת תואר. ממוסד מוכר להשכלה גבוהה M.ed בעל תואר אקדמי שני בהוראה בחו"ל שהשלים השכלתו העברית בארץ - זכאי לגמול כפל תואר .)11 ' עמ 2/ "בוגר בהוראה" (חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה B.ed כ דין בעל ג. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, שלמד גם מקצועות פדגוגיים וקיבל הסמכה להוראה בחו"ל. .)1.9.91( : ב' באלול תשנ"א תחולה .)87 ' , עמ 1/ : חוזר מנכ"ל נו אסמכתא ( בעל דיפלומה אקדמית מרומניה, "דיפלומט אויברסיטר" או "ליצ'נטה" - שבמסגרת לימודיו למד גם מקצועות פדגוגיים, בתנאי שהשלים השכלתו העברית. אם קיבל בעבר גמולי השתלמות רגילים בעד מקצועות פדגוגיים במסגרת התואר, יש לבטל גמולים אלה, עם אישור גמול כפל תואר.  .12 ' עמ 2/ : חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ה אסמכתא והוסמך B.ed ד . בוגר מכללה לחינוך מוכרת בישראל, שקיבל תואר להוראה בבתי הספר ובגני הילדים בחינוך הפורמלי, וכן בוגר .B.ED. Mus האקדמיה למוזיקה בירושלים שקיבל תואר .1.9.87 : תחולה ה. בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמית, עפ"י קביעת משרד החינוך והתרבות, שהינו גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה מוכר. .1.9.91 התקנה לפי ניסוחה בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' היא מיום (חוזר מנהל אכא"ב 1.9.96 התחולה של הנוסח החדש כנ"ל היא מיום .)1/ תשנ"ח תשומת הלב מופנית לכך, שהדרגה האקוויוולנטית של המורות, שלמדו ב"בית רבקה" או ב"בית יעקב", אינה מורכבת מ"תעודת הוראה". לפיכך, אם הינן בעלות תעודת בגרות ותעודת הוראה, יהיו זכאיות לגמול כפל תואר. ו. בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת הוראה ממכללה או מבית מדרש שעות לימוד לפחות (למעט 720 לעובדי הוראה בארץ בהיקף של מדרשה למורי כפר, וכן תעודת מורה על סמך בחינות מילואים). .1.11.82 : תחולה ז. בעל תואר אקדמי מוכר, שבידו גם תעודת הוראה מסמינר מוכר בחו"ל, בתנאי שהתקבל לסמינר לאחר גמר בית ספר תיכון ולמד שנים וקיבל 13 בסמינר במשך שנתיים לפחות, או בתנאי שלמד תעודת הוראה (תיכון וסמינר בשילוב). ח. בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה ע"י הוועדה הבין-משרדית להסמכת מדריכים על-סמך לימודים/ קורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית. ט. בעל תואר מוסמך למדעים בהוראה של הטכניון וכן בעל תואר אקדמי והסמכה בחינוך (הוראה) של אוניברסיטת חיפה, או של בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית "אורנים", וכן בעל תואר .)6/ אקדמי במגמת התמחות בהוראה באוניברסיטה העברית (נז (לימודי תעודת הוראה כלולים בלימודים לקראת התואר, ואין צורך בשתי תעודות נפרדות). י. בעל תואר אקדמי בחינוך - שהוא גם בעל אישור מאוניברסיטה בארץ על התמחות בחינוך מיוחד, המקנה זכאות לרישיון הוראה קבוע .)1.9.87( : מתחילת שנת הלימודים התשמ"ח תחולה לחינוך מיוחד. 720 יא. בעל תואר אקדמי ודרגת שכר של מורה מוסמך בכיר ע"ס ). תחולת התקנה לפי ניסוחה בחוזר מנכ"ל 6/ שעות לימוד לפחות. (נז ג

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==