זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 118 חופשות מיוחדות בשכר נישואין   .)21/ - עד שישה ימי עבודה: שניים בשכר וארבעה ללא שכר (יז נישואין יום הזיכרון  - יום הזיכרון (ערב יום העצמאות), לעו"ה ששכל במערכות יום הזיכרון ישראל בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח או אחות. וכן עו"ה ששכל קרוב משפחה בפעילות חבלנית עויינת (מכתב דניאלה סלומון, ס/ממונה על .)16.1.00 תנאי שירות עו"ה מיום חופשה בשכר לנבחנים במוסדות על תיכוניים  )10/ , מג 1.25.8 (תקנון שירות עובדי ההוראה עובד הוראה, הלומד לקראת תואר במוסד על-תיכוני (אוניברסיטה, סמינר או מכללה), זכאי לחופשה בשכר לצורך בחינות שעליו להיבחן במסגרת לימודיו, כדלקמן: . שלושה ימי חופשה בשכר בשנה, בתנאי שהבחינה נערכת באותו יום 1 בו חייב עובד ההוראה להימצא בבית הספר. . שלושה ימי חופשה בשכר נוספים, שעליו להחזירם, בתיאום עם 2 מנהל בית הספר. מורה קבוע בבית הספר יהיה זכאי לנצל את שלושת הימים לעיל) במשך שנה אחת ללא אפשרות צבירה 2 (כמפורט בסעיף לשנות הלימודים הבאות. עליו להמציא את האישורים המתאימים .)10/ ולהודיע למנהל בית הספר על מועד הבחינה (מג החופשה ניתנת בין אם הבחינה מתקיימת בשעות לפנה"צ ובין אם בשעות אחה"צ. העובד צריך להביא אישור שניגש לבחינה (מכתב .)7.10.86 הבהרה של ש' שטמפפר מיום אפשר לנצל את שלושת הימים גם לבחינה אחת בלבד (אישור .)16.3.99 שטמפפר מיום : מכסת ימי החופשה בשכר היא יחסית להיקף המשרה. לתשומת לב חופשה בשכר לנסיעות בתפקיד  (א)  7/ סד . כללי 1 כעיקרון לא תאושר חופשה בשכר לצורך נסיעה לחו"ל בתפקיד 1.1 לעובד-הוראה באמצע שנת הלימודים.  במקרים חריגים, שיפורטו להלן, רשאי עובד-ההוראה להגיש 1.2 בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים (להלן "בקשה"). לגבי בקשות אלו יקויים הליך לאישורן, כפי שיפורט להלן.  . מי רשאי להגיש בקשה? 2 עובד-הוראה קבוע המלמד במוסד חינוך רשמי (גם מורה בתפקיד 2.1 הדרכה). הוועדה תתחשב באורך שירותו של עובד-ההוראה המגיש את הבקשה ותיתן עדיפות למבקש בעל אורך שירות רב יותר.  עובד-הוראה, שלא יצא לנסיעה כלשהי בתפקיד בשכר או ללא שכר 2.2 בשתי שנות העבודה האחרונות שלפני הגשת הבקשה, ובכלל זה מורה מדריך, למעט מקרים חריגים, שבהם הוועדה רשאית להחליט אחרת.  . פירוט הנסיעות בתפקיד בשכר שבגינן עובד הוראה רשאי להגיש 3 . בקשה הנדונה ע"י הוועדה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה שליחות בעלת זיקה ישירה לתפקידו של עובד-ההוראה במערכת 3.1 החינוך, אשר הוגדרה כחלק מעבודה שנתית של בית הספר או כחלק מתוכנית הפעילות החינוכית של עובד-ההוראה בבית הספר, והיא יוזמה של משרד החינוך או יוזמה משותפת למשרד ולגורם נוסף.  משלחות היוצרות קשר חינוכי בין ישראל לתפוצות (כגון "שותפות 3.2 "), על פי התנאים האלה:  2000 *עובד-ההוראה הנוסע ללא תלמידים או המלווה משלחת תלמידים, עושה זאת למטרה של לימודים והגברת שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך למסגרות חינוכיות יהודיות בתפוצות.  *הפרויקט הוא חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר, שהוגדרה מראש כחלק מהעבודה השנתית של בית הספר או כחלק מתוכנית הפעילות החינוכית של עובד-ההוראה בבית הספר.  משלחות רשמיות המאורגנות על ידי האגף לקשרים בינלאומיים: 3.3 עובד-ההוראה משתתף במשלחת המאורגנת על ידי האגף לקשרים בינלאומיים של המשרד במסגרת הסכמים בינלאומיים.  עובד-הוראה שהוזמן באופן רשמי על ידי מארגן כנס בינלאומי 3.4 לשמש מרצה באחד מן הכנסים הבינלאומיים בחו"ל בתחום הקרוב לתחומי התמחותו או תפקידו: במסגרת זו לא ייכלל עובד-הוראה שהשתתפותו בכנס פאסיבית. למען הסר ספק, אף השתתפות בפאנל באופן פסיבי כחבר צוות לא תיחשב כהרצאה, ולכן לא תיכלל במסגרת זו, אלא אם כן שם המשתתף מופיע בתוכנית הכנס והשתתפותו בכנס מוגדרת ומאושרת כהשתתפות פעילה על ידי המזמין. .  נסיעות המאושרות על ידי מנהל מחוז או על ידי ועדה מחוזית 4 בראשות מנהל המחוז (לא ע"י הוועדה באגף בכיר לכוח אדם . בהוראה) ייצוג לאומי בספורט: עובד-הוראה הנוסע לחו"ל לצורך ייצוג לאומי 4.1 בספורט.  השתתפות במצעד החיים לפולין ולצ'כיה וכד': עובד-הוראה שנבחר 4.2 על ידי מנהל או מפקח בית הספר הנוסע לשם ליווי קבוצת תלמידים לפולין, לצ'כיה וכדו'. במסגרת זו נכלל גם עובד-הוראה העובד במרכזי נוער.  התנאים המוקדמים לאישור הנסיעה:  נסיעת המשלחת היא חלק מתוכנית הלימודים השנתית של בית • הספר ושיאו של תהליך לימודי-חינוכי-חברתי.  נסיעת המשלחת אושרה על ידי מינהל החברה והנוער.  • עובד-ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית ספרו • בלבד, אלא אם כן אושר אחרת על ידי מינהל החברה והנוער.  . נוהל הגשת הבקשה 5 הסמכות הבלעדית לדון באישור נסיעה בתפקיד כלשהו בשכר לכל 5.1 תקופה שהיא היא בידי הוועדה לנסיעות בתפקיד, בראשות מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.  עובד-ההוראה יגיש את הבקשה לגף כוח אדם בהוראה במחוז 5.2 שהוא משתייך אליו לפחות חודשיים לפני המועד הנקוב בבקשה.  הבקשה תועבר למפקח על המוסד שבו עובד-ההוראה מועסק, 5.3 והמפקח יחווה את דעתו עליה תוך התייעצות עם מנהל המוסד שהמורה עובד בו.  מנהל המחוז יחווה את דעתו על הבקשה תוך התייחסות לחוות 5.4 דעתו של המפקח על המוסד שהעובד מועסק בו ויעביר אותה לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה. לעובדי הוראה, שמנהל המחוז אישר להם חופשה ללא שכר, לא תאושר חופשה בשכר בגין אותה תקופה.  אין בחוות הדעת של מנהל המחוז והפיקוח כדי לשמש אישור 5.5 לחופשה בשכר.  לבקשה יש לצרף תוכנית מפורטת של הנסיעה לחו"ל שהוכנה על 5.6 ידי הגוף המארגן וכן הזמנה של הגוף המזמין.  . תשלום השכר 6 תשלום השכר יהיה על פי היקף ההעסקה באותה שנה, גם מעל 6.1  .)9/06 למשרה (חוזר בני בנימין תשלום השכר על נסיעה בתפקיד, המאושרת על ידי הוועדה, ידווח 6.2 כהיעדרות מאושרת בשכר.  עובד-הוראה, שהצהיר בבקשתו, כי יש גורם המשלם את שכרו 6.3 בחו"ל, לא יוכל לבקש שכר גם מהמשרד.  למען הסר ספק מובהר, כי עובד-הוראה, המתלווה לבן/בת זוג 6.4 שאושרה לו/לה נסיעה בתפקיד בשכר, לא יהיה זכאי לנסיעה בשכר, אך יידרש להביא אישור נסיעה לחופשה ללא שכר.  הערה: ההוראה לבצע את התשלום במקרים לעיל ניתנת לגזברויות על ידי מנהל הגף לכוח אדם בהוראה במחוז בכפיפות לאמור בחוזר ח

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==