זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019

2019-2018 | תשע״ט | זכויותיך 49 בטיחות וביטחון בחגיגות פורים (א)) 5/ , עג 6/ (סט לקראת חג הפורים ידאגו מנהלי מוסדות החינוך לקיים פעולות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לידיעתם את הסיכונים הקשורים בחג הפורים ואת הדרכים למניעתם. : אסור להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים כגון כלי כללי בטיחות ירייה ואקדחי "קפצונים" הדומים לנשק אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקין-די-נור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים וכדומה, ואסור להשתמש בצעצועים אלה. אסור להשתמש באבקות שריפה מכל סוג שהוא. אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, העלולים לגרום לבהלה. אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים כגון צמר גפן, זהורית וניילון. אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמסכה (משום סכנת חנק למתחפש). אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם "נושמים". אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם. : יש לאפשר למאבטח בית הספר לזהות את כל הנכנסים כללי ביטחון בשעריו. הבאים ייכנסו בפנים גלויות, ללא מסכה, או יסירו אותה בפני המאבטח על פי דרישתו לצורך זיהוי. בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים. בטיחות בל"ג בעומר ובתהלוכת לפידים (א) 5/ ), עג 8/ (א), (עב 8/ תשע   : תהלוכת לפידים מחייבת אישור מוקדם של מנהל המוסד ושל גורמים ברשות המקומית, כמו קב"ט, משטרה, כיבוי אש וכדומה. מסלול התהלוכה ייקבע באופן שיאפשר את פיזור הצופים על פני שטח מרבי. מנהל המוסד ימנה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה. לכל קבוצת תלמידים יש למנות אחראי מבין התלמידים. לפני היציאה לתהלוכה יתרגלו המדריכים את המשתתפים בהחנקת הלהבות (יש לתת פקודה ברורה, אחידה וידועה למשתתפים).  : הדלקת מדורות הגוף המארגן ידאג לליווי של מבוגר, שיהיה מצויד בטלפון נייד ומספרי טלפון לחירום כמו מד"א, משטרה וכיבוי אש. : מיקום המדורה ייקבע בשטח נקי מקוצים, מעשבים, מעצים ומשיחים. במרחק סביר ממבנים וממתקנים. לא מתחת לקווי חשמל וטלפון. לא בקרבת מתקני דלק. ביערות ובחורשות - במקומות המיועדים לכך בלבד. אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כמו בנזין, נפט וכד' ואין להחזיקם בקרבת המדורה.  יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים וחול.  בסיום הארוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים. בטיחות בל"ג בעומר בגני הילדים ב) 3/ (תשסח מנהלת הגן רשאית לקיים מדורת ל"ג בעומר בשעות הפעילות בגן. זאת באישור המפקחת הפדגוגית וקב"ט הרשות. מ' לפחות. 2.5 טווח הביטחון המינימלי בין הילדים למדורה יהיה אין להצית מדורה אלא באמצעות נייר, סולר וקרוסין (נפט). השימוש בחומרים כגון בנזין, כוהל, טינר וכד' אסורים. אסור באיסור חמור לשפוך חומר דליק למדורה. יש להכין בהישג יש ציוד מתאים לכיבוי אש (מטפי כיבוי, דליי חול, מים) ושמיכת כיבוי מתאימה. בתום הפעילות תוודא מנהלת הגן שהמדורה כובתה כליל. מומלץ לשתף הורים אחדים בהכנת המדורה ובפיקוח עליה בנוסף למלווים המבוגרים הדרושים לפעילות מחוץ לגן על פי ההנחיות. בטיחות משלחות לחו"ל .2007 ה', נובמבר 3/ הפרטים פורסמו בחוזר מנכ"ל סח בחירות ברשויות המקומיות )1/ (סט הצגת מועמדות עובד הוראה, בין אם הוא מועסק על ידי המדינה או על ידי רשות מקומית או בעלות, המציג את מועמדותו בבחירות לרשות המקומית - ולתפקיד ראש רשות או סגנו או לתפקיד חבר מועצה - חייב להודיע על כך למנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי (להלן: האחראי) בציון פרטים על עבודתו במוסד החינוכי ועל התפקיד שבגינו הגיש מועמדות, וכן פרטים אודות תיאור משרתו, ותקו ודרגתו כעובד הוראה מיד עם הצגת מועמדותו.  האחראי במחוז/בבעלות חייב לבקש ללא דיחוי מהיועץ המשפטי של משרד החינוך חוות-דעת משפטית לגבי העובד הן ביחס לשאלת החשש לניגוד עניינים והן ביחס לאפשרות של העובד לאחר הבחירות, 2- אם ייבחר לרשות המקומית (חל"ת, פיטורין או כהונה מקבילה ב תפקידים בכפיפות לסייגים שונים). אם יחליט היועץ המשפטי כי על עובד ההוראה שהציג את מועמדותו להתפטר מתפקידו בעקבות הצגת המועמדות, או לאחר הבחירות, תיחשב התפטרות זו כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג .1963 - האמור בחוזר זה אינו חל על מפקחים, על מנהלי בתי ספר, על מנהלי הדרגות העליונות 4- מינהלים ואגפים ועל מנהלי מחוזות, הנחשבים ב ואסור להם להיות חברים ב"גוף בוחר", לרבות מועצת עיר. אלה יידרשו לפעול לפי הוראת התקשי"ר.  כהונה בתפקיד חייב, עם מינויו, לראש רשות מקומית עובד הוראה שנבחר או מונה להתפטר מעבודתו בהוראה במשרד החינוך או מעבודתו בהוראה בבעלות על מוסד חינוכי. או לסגן לממלא מקום ראש רשות מקומית עובד הוראה, שנבחר , יהיה עליו לחבר מועצה ברשות מקומית ראש רשות מקומית או להתפטר מעבודתו בהוראה בבעלות על מוסד חינוכי אם יתברר, כי עבודתו במערכת החינוך עומדת בניגוד עניינים עם עבודתו/כהונתו ברשות המקומית. אם יתברר, כי עבודות אלה אינן עומדות בניגוד עניינים, יהיה עובד ההוראה רשאי לבקש חל"ת לתקופת עבודתו/ כהונתו ברשות המקומית. לחילופין, יהיה עובד ההוראה רשאי לעבוד בשתי העבודות במקביל, בתנאים שנקבעו לכך בהוראות חוזר המנכ"ל/ התקשי"ר לעניין היתר עבודה פרטית/נוספת ובכפיפות לאמור בסעיף ב' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), 15 .1975 - התשל"ה על עובד הוראה שנבחר לכהן ברשות מקומית והשוהה בחופשה ללא שכר לדאוג לבטח את זכויותיו הפנסיוניות. בעניין זה עליו לפנות לגף כוח אדם בהוראה שבו הוא שימש עובד הוראה או לבעלות שבה הוא הועסק כעובד הוראה, או לכל גורם רלוונטי אחר, ולקבל הנחיות כיצד לפעול.  .1.2.2008 , תחולת הוראות אלה מ- כ"ה בשבט התשס"ח : האמור לעיל הוא תקציר בלבד.  הערת מרכז המורים הפרטים המלאים פורסמו בחוזר המנכ"ל תשס"ט. זכויותיך

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==