עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 10

עו"דשלומי (שמחי) שני
עורך:
עו"ד יואבארציאלי
סגן עורך:
דוברותהלשכה
חדשותהלשכה:
-ברוך דוננפלד
עיצוב גרפי:
יו"ר (משותפים) -
ועדתהמערכת:
עו"דאליעזר פני־גיל, עו"דרני שורץ;
מ"מ-עו"דחייםמשגב, עו"דרדאענבוסי;
סגנים-עו"דראפיקג'בארין, עו"דרון דרור,
עו"דמיכהלנקרי
פלאש09, יוסי זמיר
תמונותוצילומים:
Gettyimages ,iStockphoto
רעותלוי
מזכירתהמערכת:
03-6362215
טלפון המערכת:
א"ל:
פרסום, מודעותוהפקתמגזין דיגיטלי:
פרינטמדיה והפקהבע"מ;
;03
-6496069
טלפון:
ניר שפיר
מנכ"ל:
קארין רומנו
מנהלתתחוםפרסום ושיווק:
;05
0-5295330
טלפון:
גרפוליטבע"מ
דפוס:
לשכתעורכי הדין בישראל,
מו"ל:
רחובדניאלפריש01, תלאביב
עו"ד גילסלומון
מנכ"להלשכה:
עו"דאלי נקר
סמנכ"להלשכה:
רו"חמוטי רוז'נקה
סמנכ"לכספים:
אורי אלפרסי
סמנכ"לתפעולמערכותמידע ומחשוב:
03-6918696
פקס:
,03-6362200
טלפון:
רהלשכה:
הדעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על דעת הכותבים
ועל אחריותם הבלעדית • כותרות המאמרים הן באחריות
המערכת • המערכת איננה אחראית לתוכן המודעות • כל
ההצעותבחוברת זו כפופות לחוקהגנתהצרכן, לרבותהזכות
לביטולהזמנותבתנאיםהנקוביםבחוק
אפריל 4102
גיליון מס' 32
כתבהעתשל לשכתעורכי הדין בישראל
עורךהדין
עורךהדין
כתבהעתשל לשכתעורכי הדין בישראל
אפריל 4102
גיליון מס' 32
רפי ארניה
טל אייל בוגר
דן מור
משהוינברג
דליתדרור
איל זמיר
בנימין שמואלי
רונית אמיר־יניב
עמיר ליכט
רוני אלוני־סדובניק
שנתהמשפט
ראיוןעםשרתהמשפטיםציפילבני
עמ' 43
במלאתשנהלכהונתה
יהודיתודמוקרטית?
לאבטוח
עמ' 41
|
אליהומצא
בדרךלחוק
סדריהמינהל
עמ' 22
|
יצחקזמיר
ייצוגיות:בעיות
באישורהסדריפשרה
עמ' 86
|
עמירםבנימיני
לימודיםבאנגלית?
תתחילומעברית
עמ' 06
|
אביעדהכהן
משתמשיםבתקשורת
עמ' 05
רונאלפישר
לזכרו שלאדמונדלוי
עמ' 82
הכנסהשנתי ה־41
עמ' 7-4
|
92-52 במאי באילת
14
22
28
32
34
50
52
56
60
68
74
,
,
78
84
גיליון מס' 32שלכתבהעת
גיליון מס' 801שלביטאון לשכתעורכי הדין בישראל
תוכן
אדמונדלוי
1941-2014
צילוםהשער: יוסי זמיר
אפריל4102
עורךהדין
׀
10
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,132
Powered by FlippingBook