עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 28

לזכרו
הספדיםשנישאו בהלווייתו שלשופטביתהמשפטהעליון בדימוסאדמונדלוי
ב
צער גדול מאוד עומד אני כאן ומספיד שופטמשכמו ומ
־
עלה, איש משפחה למופת, משפטן חריף מחשבה, איש
המעשה והתאוריה, חבר לדרך. רק ביום שישי האחרון
שוחחתי עימו, ושמחתי לשמוע ממנו שמצבו טוב. והנה
הוכינו כולנו בתדהמה.
מערכת המשפט והחברה בישראל איבדו שופט חשוב, מקצו
־
עי ואמיץ. אדם שטיפס במעלות המשפט מתפקידי מינהלה בבית
משפט השלום ברמלה ועד לבית המשפט העליון. והכל בזכות ולא
בחסד.
מ
פגשתי באדמונד לראשונה בשנת 6991, עתהצטרפתי לביתה
שפט המחוזי בתל אביב. בתוך פרק זמן
קצר התוודעתי לאישיותו המיוחדת ול
־
כישוריו יוצאי הדופן. ישבנו באותם ימים
יחד בהרכב ערעוריםעםהשופט יוסי גו
־
לדברג, ייבדל לחייםארוכים. דרכינו נפר
־
דו בשנת0002, שעהשהשופטלוי נתמנה
לביתהמשפטהעליון. שנתייםלאחר מכן
הגעתי אני לבית המשפט העליון וזכיתי
לשבת שוב עימו, במקרים רבים כשהוא
משמשאבביתדין.
השופט לוי ניהל את ימי הדיונים בסגנונו הייחודי - חד, מדויק,
בלתי מתפשר, אךמלאחמלה. עורכי הדין שהופיעו בפניו ידעו שהוא
מכירכלאחד ואחדמהתיקיםשנשמעו בפניו לפני ולפנים. הייתהלו
יכולתמופלאה, ממשכך, לעבדבפרקזמן קצרביותרכמויותאדירות
של חומר משפטי. ימים אחדים בלבד נדרשו לו כדי להתמודד עם
תיקי ענק שהכילו עשרות ארגזים של טיעונים משפטיים וראיות.
הואהכיר כל פרט ופרטבתיקיםשנדרשלהכריעבהם.
אתפסקי הדין נהג לכתוב מעט לאחר הדיון באולם, כשכל חומר
הראיותוהטיעוניםהמשפטייםטרייםבזיכרונו. בתוך זמן קצרבלבד
היה מפיץ פסק דין רהוט ובנוי לתלפיות. אני מודה שבכל שנותיי
על כס השיפוט לא נתקלתי בשופט עם
לו לעבד מידע. כשו
ֶ
יכולת פנטסטית כש
־
פטבערכאההדיוניתמעולםלאחרג הוא
ממכסת 03 הימים שמקצה הדין לכתיבת
פסק דין. לא היה בכך עניין של יעילות
בלבד; מתן פסק דין מהיר, ברור ומנומק
היה מבחינתו ביטוי של צדק דיוני וחובה
שיפוטיתמן המעלההראשונה.
כראש הרכב בבית המשפט העליון
התעקשתמיד לכתוב את פסק הדין בכל
משכמו ומעלה
רגישותו החברתית של השופט אדמונד לוי ז"ל ניכרה בכל אחת
מפסיקותיו כמו גםבדרכו השיפוטיתהייחודית לאתהא זו גוזמה
לומר שחלקמדעותהמיעוטהמהדהדותשלו תרמו לעיצוב המשפט
הישראלי לא פחותמפסקי הדין שבהם הוביל את דעת הרוב
אשר גרוניס
נשי א ב י ת המשפט העל י ו ן
הייתהלשופטלוי יכולתמופלאה,
ממשכך, לעבד בפרק זמן קצר
ביותר כמויותאדירותשל חומר
משפטי. ימיםאחדיםבלבד
נדרשו לו כדי להתמודד עםתיקי
ענקשהכילו עשרותארגזים
של טיעוניםמשפטיים וראיות
אדמונדלוי
1941-2014
אפריל4102
עורךהדין
׀
28
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...132
Powered by FlippingBook