עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 50

תקשורת
דרישתרשותהמיסיםלקבלחומר מתחקיר "עובדה"
לפני כחודש וחצי שודרה בטלוויזיה כתבתתחקיר
שעסקהבתיירותהמרפאבישראל, ותועדו בהשלושה
רופאים בכירים כשהם דורשים כסף, לכאורה שלא
כחוק, בעבור טיפול בחולים זרים ובאופן העוקף את
שירותתיירותהמרפאהקייםבביתהחולים. בלי לה
־
ביע עמדה אתית בשאלת כשרותו של הרעיון לייבא
חולים לישראל, ההסדר הכספי שתועד בתחקיר אכן
חשףכשליםשהצדיקו סיקורעיתונאי. רשותהמיסים
סברהשהסיפורעסיסי מספיקעדשהואמצדיקחקי
־
רה פלילית. מן הסתם גםהרשותלאיסור הלבנתהון
יכלה לגלות עניין בתחקיר, אלא שאין לה סמכויות
חקירה, ולפיכך היא זקוקה
למשטרה או למס הכנסה
כדי לפעול. ואלה אכן פעלו;
מצוידיםבצו שיפוטי התדפקו
השלטונות על דלתות משר
־
דיהם של העיתונאים שעשו
במלאכה, ודרשו לקבל לי
־
דיהם את כל החומר שנאסף
על ידם. לא החומר ששודר
בטלוויזיה לבדו סיפק אותם,
אלא גםחומרי הגלםשצולמו
בהכנתהתחקיר ולאראו אור.
הדרך הקלה והמסוכנת
בעקבות התחקיר בנושא תיירות המרפא ששודר ב"עובדה", התדפקו
השלטונות על דלתות משרדיהם של העיתונאים שעשו במלאכה ודרשו
לקבלאתכלהחומרשנאסףעל ידם. העובדהשביתהמשפטציידאותם
בצו היא אמנם מבחן חשוב, אבל אינה חזות הכל. דרושה אחריות של
הרשויותכדי לדעתלעצורבאדום
רונאלפישר
אנשי התקשרותהתנגדו, והתנגדו בצדקרב.
לעיתונות תפקיד חשוב במדינה המבקשת לקיים
משטר דמוקרטי נאור. היא צריכה לשמשפראאציל
המסוגל להגשים את הרעיון של כלי פיקוח ובקרה
על השלטון. הסכנה הגדולה האורבת לפתחם של
כלי התקשורתהיאהניסיון להפכםעל כורחם לזרוע
ארוכהשל הרשויות, למי שמסייעיםבידיהן להשליט
סדרעלדרךאכיפתהחוק. אכן, הזכותלעשותשימוש
בכוח שמורה לשלטון, אבל רק משום כך לעיתונות
תפקיד כה חשוב כמי שנדרשת להתבונן על מעשיו
כמטחווי קשת, לא רחוק מדי אבל גם לא קרוב מדי,
ועט, מצלמה ומיקרופון שלו
־
פים בידיהם, נכונים לקרב על
זכויותיהם של האזרחים לת
־
בוע שימוש סביר בכוח. וול
־
טר בנימין, הפילוסוף היהודי
הגרמני, וז'אק דרידה, עמיתו
היהודי צרפתי, עסקו בכךכבר
לפני שנים הרבה, והוציאו
מתחת ידם רעיונותמרהיבים
שבחנו את כוחו של השליט
הנאור בפרספקטיבהמדכאת,
כמעטמעוררתאימה.
עו"ד רונאל פישר,
משרד עו"ד רונאל פישר,
בלום־דוד ושות'
הסכנההגדולה
האורבתלפתחםשל
כלי התקשורתהיאהניסיון
להפכםעל כורחםלזרוע
ארוכהשל הרשויות,
למי שמסייעיםבידיהן
להשליטסדר על דרך
אכיפתהחוק
אפריל4102
עורךהדין
׀
50
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...132
Powered by FlippingBook