עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 32

לזכרו
הספדיםשנישאו בהלווייתו שלשופטביתהמשפטהעליון בדימוסאדמונדלוי
א
דמונד יקירנו, פגשתי בך לראשונה לפני קצתפחותמ־02
שנה עת מוניתי לשופטת בפועל בבית המשפט המחו
־
זי בתל אביב, ואתה אז ראשהרכב ערעורים וראשהרכב
פשעיםחמורים. ראיתי לפניי אישזקוףקומה, בעלחיתוך
דיבור מתון ושקט ועינייםתכולות וצלולות. ראיתי לפניי שופטאשר
כברבהתרשמותראשונהאי אפשרשלאלהבחין בהתנהלותהאצילית
המאפיינתאותו, המעוררתכבוד והערכהמצדכלהסובביםאותו.
לאחר שזכיתי לשבת לצידך בדיונים משפטיים אשר בהם כיהנת
כראשההרכב-הן בביתהמשפטהמחוזי הן בביתהמשפטהעליון -
נגלו לעיניי בכל פעםמחדשגם יתרסגולותיך המיוחדות. ואכן היית
אדם יחיד ומיוחד. אישתם וטהור שתוכו כברו, שנאה דורש ונאה
מקיים, אישחכםועניו המחויבלתפקידו והמקדישלו אתמלואזמנו
ומרצו. חשוב לומר שמעולם לא זכיתבאור מן ההפקר; כל מה שה
־
שגת בחייך השגת בעבודה מאומצת וקשה בזכות היכולות יוצאות
הדופן שבהן ניחנת ובזכות כישוריך האינטלקטואליים המופלגים.
אף שהסתופפות בחברה ורקימת קשרים לא אפיינו אותך, זכיתי
לקשור עימך ידידות נפשאמיצה וקרובה שהתרחבה והייתה לקשר
אמיץ גםבין שתי המשפחותשלנו. ראיתי
אתהדאגה, אתהחוםואתהאהבהשבהם
עטפת את כל בני משפחתך - את אימך
זכרהלברכה, אתבנותיך אורלי ואלה, את
סימה אשתך הטובה ואת נכדותיך שה
־
ביאו הרבהאור ושמחהלחייכם.
היית איש מאמין וירא שמים, אך
אפשר לומר עליך כי שפיטתך אומנותך.
אהבת את מלאכת השפיטה, והפרישה ממנה הייתה קשה לך. אכן
היית רב־אמן כשופט. פענחתאתסוד הקיצור בכתיבה בלי שיחסר
בהחלטותיך דבר הדרוש להכרעה ובלא שייגרע משהו מן החמלה
האנושית ומאהבתהבריותשכה אפיינו אותך. כל המספידיםשטוו
קווים לדמותך הדגישו אתהענווה המופלגתשאפיינה אותך והדבר
הוא בבחינת הידוע שאינו טעון הוכחה, אך בכל זאת ראיתי לנ
־
כון להזכיר כאן היוםהחלטהשנתתעוד בשנת4002, כאשר הועבר
לטיפולך עניינו של מערער מסוים בפלילים שהגיש בקשה לקיום
משפטחוזר. לאחר שהבקשה הועברה לטיפולך הגיעה אליך בדואר
תעודהששיגרה "עמותתצדק צדקתרדוף", ובה דברי שבח והערכה
והבעת אמון בך כמי שצפוי לפסוק בעניינו של אותו מערער וכמי
שיעשהמשפטצדק. ומהעשיתאתהעםקבלתאותו המסמך? החל
־
טת, לאחרהתלבטות, לפסולאתעצמךמלהוסיף ולדון בתיק זה, וכך
כתבתשם: "בניגוד להשקפתאותה עמותה אינני סבור כי אני ראוי
לתודה או הערכה על פועלי כשופט. מאידך, חוששני שמשלוחהת
־
ח
עודה נועד להשפיע על דרך הטיפול בבקשה" (מ"ח 40/3908). ה
לטה קצרה זו שלך מגלמתאתתמציתאישיותך המיוחדת - ענווה
לצד יושרהללאפשרותבכל עניין ועניין.
אדמונד, לכתך בטרם עת היא אבדה
גדולה למשפחתך היקרה והמסורה שכה
אהבת - סימה אשתך הטובה, בנותיך
אורלי ואלה, חתנך ונכדותיך - ואבדה
גדולה לא פחות לעם ישראל. משפחתי
ואני איבדנו חבר יקר. אתה בליבנו ותח
־
סר לנו מאוד.
שפיטתו אומנותו
"היית רב־אמן כשופט. פענחת את סוד הקיצור בכתיבה בלי שיחסר
בהחלטותיךדברהדרושלהכרעה ובלאשייגרעמשהו מן החמלההאנושית
ומאהבת הבריותשכה אפיינו אותך" השופטת אסתר חיות נפרדת
אסתר חיות
שו פטת ב י ת המשפט העל י ו ן
הייתאדם יחיד ומיוחד. אישתם
וטהור שתוכו כברו, שנאהדורש
ונאהמקיים, אישחכם ועניו
המחויב לתפקידו והמקדיש
לו אתמלוא זמנו ומרצו
אדמונדלוי
1941-2014
אפריל4102
עורךהדין
׀
32
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...132
Powered by FlippingBook