עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 37

ניצלתי את ההזדמנות שהוגש דו"ח
פרוקצ'יה על נושא שהוא בענייני הפנים
בלשכת עורכי הדין, אבל מראש אמרתי
שארחיב את העיסוק שלי בו מעבר לשא
־
לות הפנימיות של מי נגד מי או איך צריך
להתנהל פנים הלשכה. מנכ"לית משרד
המשפטים [עו"ד אמי פלמור - המערכת]
תקיים דיונים, בין היתר, בשאלה העוסקת
גםבשער הכניסהלמקצוע.
צריך לבחון אם האחריות על הבחינות
צריכה להיות בידי לשכת עורכי הדין או
בידי משרד המשפטים; האם המדינה היא
שצריכהלתתאתהרישוי, במובן הזהשהיא
גם מפקחת על האיכות בכניסה, או שמ
־
שאיריםאת זה בידי הארגון. זאתהשאלה,
ועוד אין לי תשובהלזה.
עו"ד כצמן: בעניין תקופת ההתמחות
ואפשרות הארכתה מה דעתך?
הארכה צריכה להיות, אבל בצידה של
הארכה צריכים להיות גם תנאים ופיקוח
מתאימים, כדי שהמתמחים לא יהיו כוח
העבודה הזול של שליחים במשרדי עור
־
כי דין, ובסופו של דבר, במקום שתקופת
ההתמחות תשרת אותם ואת איכות המ
־
קצוע, תשרתאת עורכי הדין בעבודה זולה
ולא מפוקחת. ביקשתי לראות אם אפשר
לייצר פהאיזון. אני חושבתששנה זהמעט
מדי, אבל זה גםמאוד תלוי מהאתהעושה
בשנה, בשנה וחצי או בשנתיים.
פני־גיל: חוץ מהבחנה בין מי שלומד את
מקצוע המשפטים ובין מי שעוסק במק
־
צוע, האם ישעוד דבריםשצריך לעשותאו
לשנות במצב הנוכחי?
לא צריך להגביל את מספר עורכי הדין
אלא לייצר עורכי דין טובים. לייצר מצב
שבו עורכי הדין הם עורכי דין מקצועיים
וטובים. צריך לוודא שאיכותם, מקצו
־
עיותם, השירותשהם נותניםללקוח והדרך
שבההםמתנהלים- גםבבתי המשפט, גם
עםהלקוחשלהם-לאמייצרת זילות.
פני־גיל: עלתה הצעה שרק מי שיש לו
תואר מתקדם יוכל לעסוק בפועל במקצוע.
לאשקלתי את זה, ואני לא חושבתשה
־
"אני לאחובבתהתערבות יתר בחייםהמסחרייםהשוטפיםבמדינה". השרהלבני
37
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...132
Powered by FlippingBook