עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 40

כשרתמשפטים צריכה להתעסק בזה, למה
זה חובה ולא וולונטרי. התחלתי ממקום
אחר, ובמהלך הדרך שכנעו אותי שישמש
־
מעות ללשכת עורכי הדין לא רק כאיגוד
מקצועי. שוכנעתי שבכל זאתישללשכהגם
משמעותשל תוכן - לא רק בהגנה על המ
־
קצוע אלא גם בהגנה על ערכים חוקתיים.
אם הלשכה לא תהיה רק איגוד מקצועי
אלא תסתכל לרוחב, יכולה להיות לה מש
־
מעותבחייםהדמוקרטייםבישראל.
"שכרהמפרקים? לאמקובלעליי"
פני־גיל: דיברת קודם על כוחות השוק
שצריכים לקבוע אתהמציאות. מה העמדה
שלך על מהלכי חקיקה המבקשים לקבוע
תקרה לשכר הטרחה?
אני אגיד במה תמכתי ובמה לא. בנושא
של שכר מפרקיםהחלטתי להתערב, כי אני
חושבת שזה תחום שצריך להיות מפוקח,
להיות מחושב בדרך אחרת. הגענו למצב
של דיס־פרופורציה בין העבודה המושקעת
ובין הרווח בצידה. בדרך כלל זה גם מגיע
לקבוצה מאוד מצומצמת של עורכי דין.
אנשי המקצוע של המשרד אמרו לי שכך
או אחרת, זה תמיד המשרדים הגדולים.
אמרתי שזה לא מקובל עליי. מקצועיות
ועבודה טובה יכולות להיות גם במשרדים
קטנים יותר, בוודאי בינוניים. להפך, לעי
־
תים דווקא אלה שאין להם נאבקים יותר
כדי לייצר עוד ועוד תמורהבמהלך הפירוק,
בין היתרכי שכרהטרחהשהםיקבלו חשוב
להםאולי יותר מעוד שעותשנרשמותבמ
־
שרד גדול.
בתחום רכישת דירה ובשאלה אם עורך
הדין שלהקבלן צריךלקבלתמורהמהקונה,
זו סיטואציהבלתי סבירהכי דווקאמבחינת
הצדהחלשבעניין הזה, הקונה, מחירהדירה
עולה: באחוז וחצי, בשני אחוזיםאו באחוז.
לאמשנההשיעורהמדויק, אבל בפועל הוא
מרגיששאםהואכברשילםלעורךדין, למה
הוא צריך לשלם פעם שנייה? אז שיתכבדו
הקבלנים ויקבעו את מחיר הדירה, ומתוכו
ישלמו למי שמייצג אותם. לכן תמכתי בה
־
צעתהחוק.
פני־גיל: ברור לך שזה אומר שמחיר
הדירה יעלה אוטומטית.
קודםכל, כמו בכל דבר בנדל"ן, המחירים
נקבעיםבסוף לפי היצע וביקוש. המחיר לא
יעלה. קודם הקונה שילם את אותו מחיר,
אלא שלפעמים הוא לא היה מיוצג ונדפק
אחר כך -תסלחו לי על הביטוי הלא־משפ
־
טי - בליקויים, בחוזה שלא ייצג אתהאינ
־
טרסיםשלו, באי־רישוםהערותאזהרה כנ
־
דרשאו באלף ואחדדברים. ולאהיהלו למי
לפנות. לא שעורך הדין של הקבלן לא היה
בסדר, אבל לקונהלאהיהלצידו מי שנאבק
על התנאיםהחשוביםלו בחוזה. אז תסלחו
לי, אבל הטענה שמחיר הדירה יעלה היא
לא רצינית. המחיר ייקבע לפי השוק, אלא
שעכשיו אםקונה לא ירצה לקחתעורך דין
הואלא יהיהחייב, ואםכן הוא יוכל להיות
מיוצג כנדרש.
פני־גיל: יש הצעה שנדונה בימים אלה
להגביל את שכר הטרחה למי שמייצגים
מול הביטוח הלאומי.
אני לא מכירה את הצעת החוק הספ
־
ציפית. ככלל, אני לא חובבת התערבות
יתר בחיים המסחריים השוטפים במדינה.
מאותה סיבה, ומאותה השקפת עולם, גם
אמרתי קודםשאני לאחושבת להגביל את
מספר עורכי הדין. זה לא הז'אנר שאני חו
־
"צריך להאריך אתההתמחות,
אבל בצידהשל ההארכה
צריכיםלהיות גםתנאים ופיקוח
מתאימיםכדי שהמתמחים
לא יהיו כוחהעבודההזול
של שליחיםבמשרדי עורכי
דין, ובסופו של דבר במקום
שתקופתההתמחותתשרת
אותם ואתאיכותהמקצוע,
היאתשרתאתעורכי הדין
בעבודה זולה ולאמפוקחת"
אפריל4102
עורךהדין
׀
40
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...132
Powered by FlippingBook