עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 31

טעמההמר של גלותאינו זר לנו
"הפרטיםשעל עניינם נסבההעתירהשבפנינו -העובדיםהזרים
-הוזמנו בידי המשיביםלהגיעלישראל ולעבודבה, באותםענפי־
משקשסברו כי העסקתםבהם נחוצה. הכל יידעו מהטעםעומד
ביסוד הגעתםהנה- והיאעובדתהיותם נכוניםלעבוד בעבודות
קשות, שנזנחו בידי כוח־העבודההמקומי, בעבורשכרמועט, ללא
תנאים סוציאליים, ולעתים בתנאי העסקה פוגעניים ממש. זהו
עיקרה"אטרקטיביות"הגלוםבהעסקתם. אךאללהלמצוקתםשל
עובדיםאלהמלהפוךעבורנו קרדוםלחפורבו. חלילהלנו מהפיכת
עונייםמנוףלפגיעהבלתי־מבוקרת ובלתי־מידתיתבזכויות־יסוד.
אנו, בעיקראנו -שטעמההמרשלגלותאינו זרלנו -הלואידענו
אתנפשהגר, שגריםהיינו בארץמצריים(שמותכ"ג, ט)".
(בג"ץ 20/2454 עמותת "קו לעובד"
נ' ממשלת ישראל)
דין ההתנתקותלעבור מן העולם
"להשקפתי, לוקים החלטת הממשלה מחודש יוני 4002 וחוק
ההתנתקות בכל אחד מאלה... החלטה זו וחוק זה תרופתםהיא
אחת - להתבטל ולעבור מן העולם, וכך הייתי מציע לחברי
לעשות לו רק נשמע קולי... אכן, הרביתי בחוות דעתי במילות
ביקורת ובדברי תוכחה, אולם לא עשיתי זאת כדי להוסיף ריב
ומחלוקות, אלארקכדי להביעאתאשר אני מאמין בו בכל נימי
נפשי. על כן, אם לא עמדתי די בכבודם של חברי ובכבודם של
אחרים, אין לי אלאלהצרעלכך. ואוסיף ואומראף זאת-מכוח
אותם עקרונות וערכים דמוקרטיים ומשפטיים עליהם ביססתי
את ביקורתי על מעשה ידיהן של הכנסת והממשלה, מצווים
עתהכולנו, ובמיוחד לאחר שגםבית־המשפטהגבוהלצדקמצא
-וברובדעותמכריע-כי לאנפלבחוקפגםהמצדיקאתביטולו
כליל, לצייתלחוק, גםאם יהיו כאלהשיאלצו לעשות זאתבחי
־
רוק שיניים. כי זאת נזכור, אחיםאנו וערבים זה לזה, כך בימים
הקשיםהעומדיםלפתחנו, וכך יהיה גםבשוך הסערה".
(בג"ץ 50/1661 המועצה האזורית חוף עזה ואח' נ' כנסת
ישראל ואח')
קיוםמונוטוני אינו קיוםבכבוד
"הזכותלקיוםאנושי בכבודהיאחלקבלתי נפרדמהזכותלכבוד
האדם. קשהלהפריז בחשיבותהשל זכותבסיסית זו... האםאכן
ניתן לומר בנימה נחרצת כי תנאי מחיה שמאפשרים אך קיום
נעדר מטרות, שאינו מחזיק כל פוטנציאל לשגשוג אנושי, אינם
פוגעים בזכותו החוקתית של האדם לכבוד?... אמת תיאמר,
קשתהעליי הקביעהההחלטיתכי אדםהמוגן אך מפני 'מחסור
בלתי־נסבל' אינו נפגע בזכותו החוקתית לכבוד, קשתה במאוד.
על חייו של אנוש להחזיק תוחלת וערך. עליהם לאצור הבטחה
כלשהי לעתיד נראהלעין. קיוםמונוטוני ונעדרמטרותאינו יכול
להיחזותבעיניי כ'קיוםבכבוד'".
(בג"ץ 30/663 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי
נ' שר האוצר)
איחודמשפחות יכוללדור עםביטחון ישראל
"... ביסוסו של הביתהיהודי בארץ ישראל והבטחתקיומו לנצח
נצחים, היהמאז ומתמיד אבן מסד בהשקפתעולמי. יתרהמכך,
אותם דברים מקוממים... בסיסם בהעצמה של פחד, נחלתם
של רבים, שכל עמידה על זכויות אדם של המיעוט הערבי,
כרוכה מיניה וביה בסכנה קיומית לישראל. לו היה עולה בלבי
הרהור שהתוצאה אותה הצעתי בחוות דעתי עלולה להעמיד
בסכנה את מדינת ישראל ותושביה, הייתי מצטרף ללא היסוס
להצעה לדחותאתהעתירות. ברם, המצב שונה בתכלית, בראש
ובראשונה מאחר והקפדה על זכויות אדם בנסיבות הנוכחיות,
יכולה גם יכולה לדור עם שמירה על ביטחון ישראל... אכן,
כניסתםשל פלסטינאים לישראל כתוצאה מנישואין עם בן/בת
זוג ישראליםכרוך בהסיכון מסוים. אולםמעולםלאאמרתי כי
ישלהתיראתכניסתםבאופן גורף, אלאלהימנעמאיסורכמעט
מוחלט ברוח הוראת השעה, ולהעדיף על פניה בדיקה פרטנית
של כל מקרה על פי נסיבותיו... לא נותר לי אלא להצר על כך
שדעתי לאהתקבלה".
(בג"ץ 70/664 ח"כ זהבה גלאון ואח'
נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח')
נאמן למקור
ציטוטים נבחריםמהפסיקה
אדמונד לוי
31
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...132
Powered by FlippingBook