עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 36

"צריך לבחון אםהאחריות
לבחינותצריכהלהיותבידי
לשכתעורכי הדין או בידי
משרד המשפטים. אם
המדינההיאשצריכהלתת
אתהרישוי במובן שהיא גם
מפקחתעל האיכותבכניסה, או
משאיריםאת זהבידי הארגון.
עדיין אין לי תשובהלזה"
על דו"ח ועדתפרוקצ'יה:
"להתחיל לעשותשינויים
בחקיקהראשית זהעניין
של שנים ותלוי באלף ואחד
גורמיםלרבות ועדותבכנסת.
אםמעביריםאת זהלפאזה
של תקנות, כלליםאו דברים
אחרים, זהקל יותר לביצוע.
ביקשתי עכשיו המלצותלביצוע,
לאחוותדעת נוספות"
ב
פוליטיקההאמריקאיתמקובל
להבחין בין הקדנציה הראשו
־
נה לבין הקדנציה השנייה של
הנשיא. בקדנציה הראשונה,
עלפי רוב, הנשיאמהוססולו
־
מדאתהתפקיד. הואחוששלעשותפעולות
גדולות ומתנהל בזהירות. בקדנציה השנייה,
הנשיא איננו שואף להיבחר עוד. הוא כבר
מרגיש בטוח בתפקיד, הנעלייםאינן נראות
גדולותמדי, והואמרשהלעצמו לפעול-וב
־
גדול. לא חסרות דוגמאות היסטוריות לכך.
ובימים אלה, יעידו על כך מסעות ג'ון קרי
באזורנו ונחישותו של הנשיא ברק אובמה
להגיעלהישג מדיני במזרחהתיכון.
לא רק ברק אובמה מצוי בעיצומה של
קדנציה שנייה. גם שרת המשפטים ציפי
לבני מכהנת פעם שנייה בתפקיד, אם כי
להבדיל מהנשיא אין זו בהכרח הקדנציה
האחרונה שלה. לבני שבה למשרד לאחר
קדנציה קצרה בצלאח־א־דין בתקופת
כהונתו של ראש הממשלה אריאל שרון.
ואמנם ניכר כי לבני נינוחה בכיסאה. "אני
חוזרת הביתה", היא אומרת. "אני מכירה
אתהמערכת".
לבני לבושה בקפידה, מטופחת ואלגנ
־
טית. אבלשלאתטעו: היאטרודהבנושאים
רבים. האנקדוטה הבאה עשויה להעיד על
העומס. בראשיתהראיון איתהתהינו מדוע
מוגפיםחלונותלשכתההתלאביביתבבניין
הממשלה, חלונותהפונים לנוף אורבני מר
־
שים. לבני הגיבהבחיוך: "החלונותסגורים?
אפילו לאשמתי לב. בכל מקרה, אין לי זמן
להסתכל על הנוף".
לבני בתפקידה כשרת המשפטים אמנם
רואה קודם את האינטרס הציבורי לנגד
עיניה, אבל אינה עיוורת לבעיות שאיתן
מתמודדים היום עורכי הדין. היא סבורה
שללשכתעורכי הדין ולעורכי הדין עצמםיש
תפקיד מהותי ומשמעותי בדמוקרטיה, ולכן
בכוונתה לפעול באופן הוליסטי - ליישם
מסקנות מדו"ח פרוקצ׳יה ומדו"ח גרסטל
ולהוסיף תיקונים משלה שיחזקו אתאיכות
עורכי הדין ואתהלשכהבתפקידההמהותי.
מגוון נושאים מונחים על שולחנה של
לבני: דו"ח פרוקצ'יה בעניין לשכת עור
־
כי הדין, המלחמה בעומס בבתי המשפט,
סוגיית הערכאה הרביעית, רפורמות גישור
ובוררות, נציבות הביקורת החדשה על הפ
־
רקליטות וחקיקתהקודקסהאזרחי.
לבני אינה מקלה ראש באף אחד מהנו
־
שאים החשובים האלה. אבל לא זה העיקר
בעיניה. היא מקדישה זמן ניכר לשני נו
־
שאים אחרים, שקשה להפריז בחשיבותם
ברמההלאומית. הנושאהראשון הואעיגון
חוקתי של זהות המדינה. בהקשר זה, בי
־
קשה לבני מפרופ' רות גביזון לנסח הצעה
להסדר חוקתי העוסק באופייה של ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית. והנושא השני
הוא המו"מ המדיני עם הפלסטינים, עליו
היאממונהמטעםהממשלה.
"מוטרדתמאיכותהמקצוע"
עו"ד פני־גיל: נפתח בסוגיית הצפת המ
־
קצוע שמציקה לעורכי דין רבים. יש כיום
כ־55 אלף עורכי דין. האם בדעתך לעשות
משהו כדי לעצור את הזרם הזה?
אני מודהשאני לאמוטרדתמהצפתהמ
־
קצוע, אלאמאיכותהמקצוע. השאלה בעי
־
ניי היא לא מספר עורכי הדין, כי בסוף זה
עניין של ביקוש והיצע. לימודי המשפטים
הםדברחיובי, ולאכלאחדחייבלעבוראחר
כך אתתהליכי ההתמחות ולהיותעורך דין.
המשפטנותהיאבעיניי דברטובלחיים. אני
אומרת את זה כמי שגם הייתה עורכת דין
ואחר כך גםברשותהחברותהממשלתיות,
כשרהוכן במשאומתן. החשיבההמשפטית
היאמועילה, מוסיפה וטובה לכל אדם. לכן
אם אתה שואל אם אני מתכוונת לחסום
את שערי הכניסה ללימודי המשפטנות,
התשובהשלי היאלא.
אני כן רוצה שהאיכות המקצועית של
עורכי הדין תהיה טובה, ולכן השאלה היא
איך מקבליםאתהרישיון, מההבחינות, מי
עושהאתהבחינות ומי מפקח.
פני־גיל: אז בואי נעבור לכיוון הזה. מה
בדעתך לעשות, אם בכלל?
אפריל4102
עורךהדין
׀
36
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...132
Powered by FlippingBook