עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 38

בעיההיאבאיכותהלימודים. זאתעוד דרך
להציבעודרףכדי להביאפחותאנשיםלמ
־
קצוע. אבל זהלאהחלקשמטריד אותי.
פני־גיל: גברתי זוכרת שהמקצוע הזה
היה בעבר הרבה יותר מכובד.
כבוד של מקצוע לא תלוי במספר האנ
־
שים שעוסקים בו אלא בהכשרה שהם
עוברים, במקצועיות שלהם, בחלק מתר
־
בות. במערכתהיחסים בין עורכי הדין ובין
עצמם, בהופעות בבית המשפט, במערכת
היחסים שבין עורך הדין ובין הלקוח. הזי
־
לותלאנובעתמהמספר. אבל לפי מהשאני
שומעת, נכון שלעיתיםהדבריםשהיינו מו
־
רגלים בהם, לפחות בתקופתי - כבוד למה
שאתה מייצג, למה שבית המשפט מייצג -
קצת נעלםבתרבותהדיבור באולמות.
כצמן: ואיך עושים את זה?
שאלתההתמחות, תכניה, הפיקוח עליה,
מתן הרישיון -איךעושיםאתכלאלה. וגם
הפיקוחעל עורכי הדין לאחר מכן.
"מקווהלהתחילבתיקוני פרוקצ'יה"
כצמן: לאחרונה נתנה ועדת פרוקצ'יה
את מסקנותיה בעניין הלשכה. כשמוקמות
ועדות, בדרך כלל לא קורה שום דבר.
דו"ח פרוקצ'יה כבר נמצא בשלביםשבי
־
קשתי המלצות קונקרטיות ליישומו, והר
־
חבה של שאלותשאני שאלתי ולא נשאלו.
לא כל דבר חייב להיות בחקיקה הראשית.
להתחיל לעשות שינויים בחקיקה ראשית
זה עניין של שנים, ואתה תלוי באלף ואחד
גורמיםלרבות ועדותבכנסת. אםמעבירים
את זה לפאזה אחרתשל תקנות, כלליםאו
דברים אחרים, זה קל יותר לביצוע. ביקש
־
תי עכשיו המלצות לביצוע, לא חוות דעת
נוספות.
מדובר בשאלת ההתמחות, בשאלת מתן
הרישיון, במערכתהיחסיםבין הלשכה ובין
מדינת ישראל. מי הרגולטור כאן - האם
מדינת ישראל היאשנותנת רישוי כמו במ
־
קצועותאחרים, או הלשכה? זה דיון שאצ
־
טרך לערוך, אבל קודם כל אני מבקשתאת
ההמלצות. אצטרך לעשות את הדיון הזה
גם עם הלשכה ולרוץ הלאה. שינוי שהוא
גםמבני וגםתפיסתי תמיד דורש יותר זמן,
אבל אני רוצהלהוציאלדרך אתההחלטות.
פני־גיל: מה לוחות הזמנים להערכתך?
אני מקווה שבמושב הבא של הכנסת
נוכללהתחיללתקן אתהתיקוניםהמיידיים
בעקבות הדו"ח. אשר לשינויים האחרים,
הרחבים יותר, אני לא רוצה להתחייב, אבל
אני מקווה שנוכל להתחיל לעשות אותם
לקראתשנתהמשפטהבאה.
פני־גיל: כלומר בכל מקרה ההמלצה
לקיים בחירות בלשכה ביוני 4102 לא
תיושם?
אני משתדלתלהסתכלעלהעיקר ולאעל
הטפל. השאלה היא לא מתי יהיו בחירות
בלשכה, אלאאיך נעשהאתמהשצריך כדי
שהלשכהתתפקד היטב. כל הסיפור של שר
משפטים המעורב בכל הנושאים האלה לא
לרוחי. התפיסה שלי היא פחות מעורבות
של המדינה בלשכות או בארגונים שהם
כמעטאיגוד מקצועי.
אני מודה שבתחילה חשבתי למה אני
"שוכנעתי שישמשמעות
ללשכהלארקכאיגוד
מקצועי אלאגםבהגנהעל
ערכיםחוקתיים". לבני
אפריל4102
עורךהדין
׀
38
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...132
Powered by FlippingBook