עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 39

מ
הםהעקרונותשעל בסיסם צריכה לפעול מערכתהייעוץ המשפטי
בארגוניםביטחונייםומהי מערכתהיחסיםהנכונהבין היועץהמשפטי
לממשלהובין מערךהייעוץהמשפטי בארגוניםציבורייםבכלל ובארגונים
ביטחונייםבפרט?
מחקרהמדיניותבוחן אתהמאפייניםהייחודייםשלמערךהייעוץהמשפטי
בארגונים ביטחוניים על בסיס לקחי הפרשות הגדולות שטלטלו את
השב“כ — פרשתקו 003 ודוח ועדתלנדוי בעניין נקיטתאמצעיםפיזיים
בחקירות השב“כ — ומציע עקרונות מנחים לבניית מערך ייעוץ משפטי
אפקטיבי בארגוניםביטחוניים.
עו“דאלי בכרשימשהיועץהמשפטי שלשירותהביטחון הכללי בשנים6002-1102. היוםהואחוקרבמכון
הישראלי לדמוקרטיה וחבר בצוות תכנית המחקר ”יחסי דרג נבחר-דרג ממונה“, בראשות אלוף )מיל‘(
עמיחי אילון ופרופ‘ מרדכי קרמניצר.
מחקרחדש
להזמנות :
המכון הישראלי
)ע"ר(
לדמוקרטיה
1-800-20-2222
ייעוץמשפטי בארגון ביטחוני
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...132
Powered by FlippingBook