עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 26

סדר יום
לקראתחוקסדרי המינהל
שעליו היא ממונה, אלא אם
האצילה בעניין מסוים אינה
ראויה, אם על פי החוק המ
־
סמיך ואם על פי מהות הע
־
ניין, כגון עניין מעין שיפוטי.
דוגמהנוספתנוגעתלסוגיה
של עצמאות שיקול הדעת.
התזכיר קובע (בסעיף63(א)),
על פי ההלכההקיימת, כי הר
־
שות המינהלית "תפעיל את
סמכותה ואת שיקול דעתה
באופן עצמאי בהתאם להוראות חוק זה, ובהתחשב
בהוראות כדין שנתן הממונה עליה". עם זאתמוסיף
התזכיר (בסעיף 63(ב)) כי "אין בהוראת סעיף קטן
(א) כדי לגרוע מסמכותו של הממונה המקצועי על
הרשותהמינהליתלתתהוראותמקצועיותכדין בדבר
הפעלתשיקולדעתהשלהרשות, בין באופן כללי ובין
לעניין מסוים". נוסח זה נראה כמעשה לוליינותהמ
־
בקשלעקוף אתהדין הקיים ולשמור עליו בעת ובעו
־
נה אחת. התוצאה הצפויה של כלל כזה היא פיקציה
שאינה מכובדת, שכן ברור כי בגלל אילוצים קיימים
ומוכרים במינהל הציבורי תפעיל הרשות המינה
־
ליתאתשיקול דעתה, כל אימתשתקבל הוראותמן
הממונה עליה, שלא באופן עצמאי. בדרך כלל זה גם
המצבהרצוי. לכן היהראוי לומר זאתבמפורשובגלוי,
כפוף לחריגיםמסוימים, כגון כאשר הרשותמפעילה
סמכותמעין שיפוטית.
כלליםחדשים
ישבתזכיר גםחידושיםאחדים, לכאורהבעניינים
שולייםאך מבחינהמעשיתבענייניםחשובים. אחד
החידושים מסדיר את דרך הפנייה אל הרשות המי
־
נהלית. כפי שנקבע (בסעיף 82), בדרך כלל הפנייה
צריכה להיעשות בכתב. אמנם לא פעם יש בכך כדי
להכבידהן עלהפונהוהן עלהרשות, אךבסךהכל יש
בכך כדי להבטיח מינהל תקין יותר. לדעתי, ההפסד
יוצאבשכר.
חידושים נוספים: התזכיר קובע (בסעיף 73) את
הפרטים שהרשות חייבת לכלול בהחלטתה; אוסר
על הרשות (בסעיף 93) לבצע את החלטתה באופן
שימנע מאדם לממש את זכותו לבקש ביקורת על
החלטה, כגון בדרך של ערר או עתירה; מחייב (בס
־
עיף84) לפרסםהצעתתקנות
או הצעת הנחיות מינהליות
שיש בה השפעה ממשית על
הציבור, כפוף לחריגים; מא
־
פשר (בסעיף 35) לבקש מן
הרשותהמינהליתלקייםעיון
חוזר בהחלטתה; ומסמיך
את ראש הרשות המינה
־
לית (בסעיף 95) לקבוע כללי
אתיקהלעובדי הרשות.
סיכום
במבט כולל משקף הנוסח המוצע בתזכיר החוק
עבודה טובה וחשובה. קבלת חוק סדרי המינהל
תמלא צורך אמיתי, ואפשר להניח שתקדם את
התפקוד של המינהל הציבורי ואת היחסים שבין
המינהל ובין האזרח, כפי שנדרש בחברה דמוקר
־
טית. משרדהמשפטיםיוכללזקוףלזכותו הישג גדול
כאשר יעביר אתחוקסדרי המינהל בכנסת.
התזכיר הופץלצורך
קבלתהערות, וישמקום
להערותלאמעטות, בעיקר
על המבנה ועל הנוסח.
אפשר להניחכי התזכיר
עוד יעבור תהליך רציני של
שיפוץעד שיתקבל כחוק
אפריל4102
עורךהדין
׀
26
כאשר הרשותפועלת
בתחוםהמשפטהפרטי...
חלהעליהחובהכפולה...
הן חובתתוםהלבמן
המשפטהפרטי והן חובת
ההגינותמן המשפט
הציבורי... מבחינהמעשית
אפשר לומר כי הרשות
המנהליתכפופהלחובת
ההגינותבכלאשר תעשה
השופט יצחק זמיר, בג"ץ 79/461
קונטרם נ' משרדהאוצר
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...132
Powered by FlippingBook