עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 35

בראיון לכתבהעת"עורךהדין" מצהירהשרתהמשפטיםכי היאלאמתכוונתלחסום
את שערי הכניסה ללימודי המשפטים וגם: מה היא מתכוונת לעשות עם דו"ח
פרוקצ'יהבעניין לשכתעורכי הדין ("ביקשתי המלצותקונקרטיותליישומו") כיצד
היארואהאתהמלחמהבעומס("השמיעהמיוםליוםהיאשינוי חשיבתי ותרבותי")
מדועהיאזהירהבעניין ההצעהלהקיםערכאהרביעיתאףשלדעתההרעיון חיובי
צילומים: יוסי זמיר
ומההמטרהשהיאלאמאמינהשתצליחלהשיג
לאצריך להגביל את
מספר עורכי הדין
אלאלייצר
עורכי דין טובים
עו"דאליעזרפני־גיל
יו"ר ועדתמערכת"עורךהדין"
עו"דברוךכצמן
שותףבהרצוג, פוקס, נאמן ושות'
35
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...132
Powered by FlippingBook