עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 27

תואר שני אקזקיוטיבי במשפטמסחרי
Berkeley
תל־אביב
ברקלי
TelAviv
, מנהל התכנית,
פרופ' שרון חנס
להזמנתחוברתהתכניתאו לתיאום פגישהעם
לפנותלמזכירתהתכנית בטלפון 9286046-30 או באי־מייל
*התואר יוענקע“י אוניברסיטתתל־אביב. אוניברסיטת ברקלי מכירה בתואר שמעניקה התכניתלצורך קבלה לדוקטורטבמשפטים.
uu
המרציםהמעוליםלמשפטמסחרי שלאוניברסיטת
תל־אביב ואוניברסיטת ברקלי שבארה״ב.
uu
מספר קטן ואיכותי של משתתפים (קבלה על
סמך ריאיון אישי).
uu
תכניתלימודיםהמותאמתלרמההגבוההוהניסיון
המעשי של המשתתפים.
uu
תנאי לימוד נוחיםבמיוחד: חדר לימוד משוכלל
שנבנה במיוחד לתכנית, טיפול אדמיניסרטיבי
אישי ונפרד, כיבוד איכותי וכיו“ב.
uu
שכר הלימוד נגזר מן העלויות המיוחדות של
התכנית.
uu
שנת לימודים אחת, המתוכננת עבור עורכי דין
העובדים במשרה מלאה: שני סמסטרים בתל־
אביב—לימודיםבימי שלישי בערב ובימי שישי;
סמסטר קיץ —חודשמרוכז בברקלי.
uu
הלימודיםמתחילים ב־62 באוקטובר 4102.
ההרשמה
למחזור ה-11
תשע"ה,
עכשיו!
ר התוכנית:
הפקולטה למשפטיםע"שבוכמן
dc
תכנית מנהלים לעורכי דין, רגולטורים ושופטים
בשיתוף
בעלי ניסיון בתחום המשפט המסחרי
פעולהעםביתהספרלמשפטיםשלאוניברסיטת
*
ברקלי, קליפורניה
Executive LL.M. program
InCollaboration
withU.C. Berkeley
— ימי שלישי בערב וימי שישי
2 סמסטרים
—חודשמרוכז בברקלי
סמסטרקיץ
בתל־אביב;
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...132
Powered by FlippingBook