עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 29

התיקיםששמע. לאאחתהפצרנו בו, נאבקנו ממש, שיקל על עצמו
ולוּ במעט, ויאפשר לשופט אחר מן ההרכב לכתוב את פסק הדין.
הערכנו הערכהעמוקה וכנהאתמוסרהעבודהשלו. לאבכדי לאנז
־
קקו לשופטלוי שלושתחודשי הכתיבהשלהם זכאי כל שופטלאחר
פרישתו; אתכל חובותהכתיבהשלו סייםעםפרישתו, בהגיעו לגיל
.70
כל מי שהכיר את השופט לוי, זיכרונו לברכה, התוודע לאישיותו
המיוחדת. דמותו הקרינהאצילות, וכך התייחסלכל הסובביםאותו.
עוצמתו הרבה הייתה בשקט שהפגין. הוא היה אדם חריף, דעתן
אדמונדלוי
שופטביתהמשפטהעליון 1102-0002
נולדבבצרה, עיראק
שימשמזכיר ראשי שלביתהמשפטהשלום
כיהן כסגן ראשעירייתרמלה
ישבבראשההרכבשלהרוצח יגאלעמיר
כיהן כשופטבמשך 23שנה
נפטר ביום4102.3.11
נאמן למקור
ציטוטים נבחריםמהפסיקה
מציאותקשהבעמנואל
"המקרה בו עסקינן משקף מציאות קשה באשר למידת הקפדתו של
זרם החינוך המוכר שאינו רשמי לקיים את זכויותיהם לשוויון של
הפרטיםהלומדיםבמוסדותיו. אין לי אלאלהצר על כך שמגזריםשו
־
ניםמסתייעיםבזכותםלחינוך מגזרי לצורך העמקתהאפליה בחברה
הישראלית. נוכח גלגוליה הרביםשל פרשה זו, ותחושותיהםהקשות
של כל הנוגעים אליה, אין לי אלא לקוות כי בסיומה ישובו תושבי
היישובלקייםאורחחייםבצוותא, בו יפקידו את ילדותיהםבידיו של
מוסדחינוכי ראוי, אשר יחנך, בין היתר, לסובלנותבין אדםלחברו".
(בג"ץ 80/7601 עמותת "נוער כהלכה" ואח'
נ' משרד החינוך ואח')
איוםגסעלמערכתהמשפט
"... בעוד בית־משפט זה שוקד על מלאכת כתיבתו של פסק־הדין
בעתירות הנוכחיות, נמצא מי שטרח לפרסם ברבים כי הוא שוקל
ליזום חקיקה אשר תמנע מבית־המשפט הגבוה לצדק להתערב
בהחלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה. וכל שאוכל לומר על כך
הם שניים - ראשית, שזהו איום גס שמערכת המשפט טרם ידעה
כמותו ואשר נועד, ככל הנראה, להשפיע על פסיקותיה; שנית,
שהתנהלותזו הינהמתכון בדוקלפגיעהאנושהבדמוקרטיה, לסאוב
השלטון ולשחיתות נמשכת. בנסיבותאלו, וכאשר התחושהבציבור
היא, כאמור, שעניינם של בכירים שסרחו נבחן בסלחנות־יתר
ומסתיים בהסדרים מקלים, מחייב האינטרס הציבורי כי גם מטעם
זה יתברר ענינו של משהקצבבבית־המשפט".
(בג"ץ 70/9965 פלונית (א')
נ' היועץ המשפטי לממשלה)
"דמותו הקרינהאצילות". השופטאדמונדלוי ז"ל
צילומים: לע"מ
29
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...132
Powered by FlippingBook