עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 30

לזכרו
הספדיםשנישאו בהלווייתו שלשופטביתהמשפטהעליון בדימוסאדמונדלוי
ומהיר מחשבה. הוא עמד על עקרונותיו, ונותר לא אחת, כידוע,
בדעתמיעוט. לאתהא זו גוזמה לומר שחלק מדעותהמיעוטהמה
־
דהדותשלו תרמו לעיצוב המשפטהישראלי לא פחותמפסקי הדין
רבּה להתרועע ברבים ושמר
ִ
שבהם הוביל את דעתהרוב. הוא לא ה
מכל משמר על יושרתו המקצועית. הוא היה צנוע ועניו, הגון וישר
מאין כמוהו. למרותהחזותהמופנמתשלו היההואאישחם ומסור,
בראש ובראשונה לבני משפחתו. תמונות בני המשפחה עיטרו את
לשכתו ומילאו אותו אושר וגאווה. הואהיה קשור מאוד גם לחברי
לשכתו, שחלקםליוו אותו שניםארוכותבביתהמשפטהעליון.
שמו של השופטלוי נקשר לאאחתבשיחהחברתי המעמדי והע
־
דתי בישראל כמי שעלה לארץ מעיראק בשנות ה־05 והתגורר עם
הוריו במעברה. הואעצמו מעולםלאנופףבדגלהזה, אולםרגישותו
החברתית ניכרה בכל אחת מפסיקותיו, כמו גם בדרכו השיפוטית
הייחודית. דבריו הנכוחיםנגדהפליה, בהראה"רעההחודרתלבסיס
המשטר הדמוקרטי, מחלחלת ומקעקעתאת יסודותיו, עד שלבסוף
היא מביאה להתמוטטותו ולחורבנו" היו לחלק מן הקנון המשפ
־
חברת פארות בע"מ נ' שר
טי ביחס לזכות לשוויון (בג"ץ 00/8162
י
פ"ד נה (5) 94, 75 (1002)). תפיסה זו עמדה ביסוד פס
הבריאות
,
קותיו הידועות במשפט הציבורי, אך לא פחות מכך עמדה היא בי
־
סודתפיסתו המשפטיתוהערכיתכשופטוכאדם. לאאחתבאההיא
לידי ביטוי בהתנהלותו באולםהדיונים, באופן שהיהמתייחסלבעלי
הדין וביכולתו להשרותאתהתחושהכי מבין הואלליבםומזדההעם
כאבם. אדםהואתבנית נוףמולדתו, וכך היה גםהשופטלוי.
כשהתקרב מועד פרישתו מביתהמשפטהעליון סירב השופט לוי
לקייםאתטקסהפרישה המסורתי באולם ג. בצניעותו בחר לפרוש
בשקט, בלי ששבחו יצוין בפניו. צר לי מאוד שכל מעלותיו נזכרות
עתה, במעמד עצוב זה. הוא ראוי לשבחים אלה, גם אם ודאי היה
סבור שהמידהעלתהעל הנדרש.
סימה, הבנות והנכדות, אין מילים שינחמו על הכאב הגדול. מי
ייתן ולאתדעו עוד צער. יהי זכרו ברוך.
"עוצמתו הרבההייתהבשקטשהפגין". השופטאדמונדלוי (עומד, שלישי מימין) בטקסחילופי נשיאביתהמשפטהעליון, 6002
אפריל4102
עורךהדין
׀
30
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...132
Powered by FlippingBook