עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 41

בבת. אבל אני בוחנת כל דבר לגופו. כיו"ר
ועדת שרים לחקיקה מגיעה אליי הצעת
חוק, אני שואלת אם היא ראויה או לא
ראויה, מההאינטרסשהיאבאהלהגן עליו,
אם האינטרס הוא אינטרס ראוי לעומת
הפגיעה בזכות של עורך הדין לסגור עם
הלקוח את תנאי שכר הטרחה כפי ששני
הצדדים מסכימים. אני אבחן את ההצעה
לגופה.
"העומס? מצבבלתי סביר"
כצמן: נעבור לעומס על בתי המשפט. זו
שאלה שנשאלת בכל ראיון עם כל גורם.
אבל ישלי תשובותטובותהפעם...
כצמן: מצוין. אני חושב שבגדול מבחינים
באיזו הקלה מסוימת, אבל עדיין העומס
רב. היו ועדות שעסקו בעניין, והשאלה
היא איך את חושבת להקטין את העומס.
התפיסה שלי את התפקיד אומרת שיש
שני דברים מרכזיים לטפל בהם, ולא הכל
הוא מערכת המשפט. אני מסתכלת על
התפקיד באופן יותר רחב. נושא אחד הוא
השירות לאזרח, קיצור ההליכים, הורדת
העומס ואיכות השפיטה, והנושא השני
עוסק בתפיסה שלי את משרד המשפטים
כמי שאמון גםעל הערכיםשל המדינה ולא
רק על העניין הטכני של הנגישות לצדק.
הנגישות לצדק היא עניין אחד, והעניין
השני הואהמהותשל הערכים.
בכניסתי לתפקיד אמרתי שצריך לטפל
בעומס. הזהירו אותי שזהדבר ששניםכולם
מקטרים עליו, כולם אומרים שהמצב בלתי
אפשרי, אבל אף פעם אי אפשר לעשות
את השינוי. בה בעת הציגה לי מערכת בתי
המשפט נתונים סטטיסטיים המורים על
תהליך של הקטנת מספר התיקים ועל כך
שכמות התיקים הנסגרים בכל שנה עולה
על אלה שנפתחו באותה שנה. המצב עדיין
לא סביר; יותר מהעומס אני מסתכלת על
התוצאההסופית. אני רוצה לקצר אתהזמן
מרגע שהאזרח, או המדינה בנושאים פלי
־
ליים, מביאים את ריבם לפני בית המשפט,
ועד לרגעשבו יש ודאותמי אשם ומי זכאי,
מי חייב למי. המסקנה הראשונה הייתה
שתקנים כשלעצמם לא פותרים את הב
־
עיה. בעבר הוסיפו תקנים, ובפועל זה לא
קיצר את הזמן. מה שאני רואה לנגד עיניי
זה את האזרח בקצה. הוא מקבל השירות,
וזה צריך להיותמהיר. חשובה גם התחושה
הציבורית: אם אני עוסקת בתחום המשפט
הפלילי, יש גם אלמנטים של הרתעה ושל
ודאות. כמה זמן מרחףהענן הזהסביבאדם
שהוא חף מפשע? כמה זמן פושע מסתובב
חופשי ברחוב אםהואלא נמצאבמעצר עד
תוםההליכים?
ישבתי עם נשיא בית המשפט העליון,
ושנינו החלטנו שבזה צריכים לעשות את
השינוי. כינסנו שולחנות עם כל הגורמים
הרלוונטיים ובהם הסנגוריה הציבורית, הפ
־
רקליטות, התביעה, המשטרה, השב"ס ומע
־
רכת בית המשפט וקיבלנו שורה של החל
־
טות. המשפטמשנהאתפניו בנושאשמוכר
כשמיעה מיום ליום. גם עורכי דין צריכים
לראות את האזרח שהם מייצגים; כשהשו
־
פט אומר "תפתחו יומנים ואני אתאים את
עצמי ליומניםשלכם", בעיקראצלעורכי דין
עסוקים יותר, זה בעצם דוחה את הכל. לפי
עקרון השמיעההרציפה, ימי הדיוניםייקבעו
קודםכלעל ידי ביתהמשפט.
כצמן: זה ייעשה?
זה כבר התחיל מינואר השנה. זה דבר
"אנחנו מדינהשהולכת
ומקצינה ונהייתלמדינה
שלשבטים". לבני
41
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...132
Powered by FlippingBook