עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 23

חיסרון גדול, בין השאר בהתחשבבמספר הגדול של
עובדי ציבור המפעילים סמכויות רבות, בהן סמ
־
כויותפוגעניותמאוד. על כן הצורך הבולטבהסדרת
ההליך המינהלי בחוק.
המשפט המינהלי ידע התפתחויות חשובות בדור
האחרון: פתיחתשערי ביתהמשפטלעתירותציבו
־
ריות; פיתוח המידתיות כעילה לביקורת שיפוטית;
אימוץהכלל בדברהתוצאה (הבטלות) היחסיתלצו
־
רך מתן סעד שיפוטי; והקמתביתהמשפטלעניינים
מינהליים. האתגר החשוב ביותר המונחעכשיו בפני
המשפטהמינהלי הואקבלתחוקסדרי המינהל. חוק
זה יוכל לשמשמנוף, ראשיתלפיתוח נוסף של סדרי
ההליך המינהלי, ושנית לשיפור היחסים שבין האז
־
רח ובין השלטון.
קיימת נטייה להמעיט בחשיבות של המשפט
הדיוני בהשוואה למשפט המהותי. לכאורה, מה
שחשוב הוא למשל עצם הסמכות המוקנית לרשות
מינהלית לעצור אדם או להפקיע את קניינו, ולא
הדרך שבההרשותמפעילהאתהסמכות. אך בפועל,
לסדרי ההליך המינהלי נודעתחשיבותרבהמבחינה
מעשית. הליך תקין והוגן נדרשכדי להבטיחהחלטה
ראויה. לדוגמה, אם נפל פגםבהליך של איסוף העו
־
בדותהדרושותלצורךהחלטהאו בהליךהשימועשל
אדם הנוגע לעניין, יש חשששגם ההחלטה פגומה.
לכן נוהג ביתהמשפטלהקפידעםהרשותהמינהלית
שתקיים את סדרי ההליך כפי שהדין דורש. יתרה
הפרקעל עקרונות יסוד
מכיל אתהעקרונות
שחייביםלהנחותכל
רשותמינהלית: חוקיות
המינהל, טובתהציבור,
הגינות, טוהר המידות,
השוויון, מידתיות, סבירות
ועוד. אך אין בו העיקרון
הראשי שביסוד כל
הסמכויותהמינהליות והוא
הנאמנותהציבורית. חשוב
להוסיףהוראהברוח זאת
עיבודמחשב
צילום: פלאש09,
הליך מינהלי תקין והוגן נדרשכדי להבטיחהחלטהראויה. ביתהמשפטהעליון
23
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...132
Powered by FlippingBook