עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 42

שהמערכתכולהצריכה להפנים, וחלק ניכר
מהיומנים הקיימים נקבעו בשנה שעברה.
הייתהבנושאישיבהשל נשיאביתהמשפט
העליון עם כל הנשיאים, וההנחיה ירדה גם
לשופטים. זהשינוי חשיבתי.
כצמן: עם כל הכבוד, הנוהל קיים, אבל
בשטח רואים מה קורה.
אתה צודק, ולכן החלטנו, יחד עם נשיא
ביתהמשפטהעליון, שזהלאיהיהרקנוהל.
נוהל הדחיותשהוצע בעבר ממשלא יושם.
כעת יוודאו שזה מבוצע, יהיה פיקוח. כל
המערכותבבתי המשפטמכוונותאתעצמן
לעניין. זה שינוי תרבותי מבחינת המער
־
כת כולה, כי התהליך עד עכשיו היה אחר.
שמיעהרציפהזהאומרשמשפטיםפליליים
יישמעו -אני לארוצהלהגידמיוםליום, כי
לא תמיד זה מיום ליום - בוודאי פעמיים־
שלושבשבוע.
בעניין השירות לאזרח יש גם המשמרות
אחר הצהריים. יש מבנים העומדים ריקים
ולא נעשה בהם שימוש, אז כחלק מפיילוט
התחלנו להנהיג משמרות אחר הצהריים.
היו טיעונים שזה מייצר בעיה לעורכי דין.
בתביעותקטנות זה לאמייצר בעיה, להפך.
לאזרח נוח יותר להגיעאחר הצהריים. חוץ
מזה הגדלתי את הסכוםשבו דנים רשמים,
שגםחלקמהםיושביםאחרהצהריים, ל־57
אלף שקל, כך שנכנסה עוד קבוצת תיקים
להתדיינותמהירה.
העברנו עכשיו גםהצעתחוקבנושאשו
־
פטים עמיתים. מדובר בתוספת של שופ
־
טים למערכת בלי תקנים נוספים. היתרון
הוא שזה לא מאריך את גיל הפרישה אלא
מאפשר למערכתלבחור אתהטוביםשהיא
רוצה בהם, את אלה שעוד לא נשחקו גם
על פי תפיסתם ורוצים להישאר, ולהחזיר
אותם למערכת. פתרון נוסף הוא להוציא
מהמערכתאתמהשאפשר.
"להרחיבאתהגישור"
פני־גיל: גישור ובוררות חובה?
נכון, אבל תלוי במה. ככלל, אני לא בעד
בוררות חובה. אני לא בעניין של הפרטת
התהליך בהסדר גישור. קיבלתי החלטה
להרחיב אתהפרויקט, כי אני חושבתשזה
נכון. התוצאה הייתה שהרבה מאוד תבי
־
עות לא הגיעו בפועל לבתי המשפט, אלא
נגמרו בשלב הגישור. אני רוצה לעשות
גם הליך גישור לפני גירושים (דו"ח ועדת
שנהב), כלומר לפני שהזוג מגיעלביתהדין
הרבני או לבתי המשפט. זה דבר טוב בעי
־
ניי, כי הוא לא מחייב את הצדדים. הצ
־
דדים מחויבים רק לפגישה ראשונה, אבל
אם אחד מהם אומר שזה לא מתאים לו
חוזרים לבית המשפט, והשופט לא יוכל
לבררמההיהבגישוראו מי אשםבכישלון.
בדקתי גם את העלויות, כי אני לא רוצה
להכביד על האזרח שיהיה פתאום חייב
לשלם למגשר, ובהשוואה להליך המשפטי
הסכומיםהרבה יותר נמוכים.
בהקשר הזה אנחנו מקדמים עכשיו גם
את תקנות המגשרים, שנועדו לקבוע קרי
־
טריונים ותנאי כשירותלמגשרים.
כצמן: גם את נושא הבוררים צריך לה
־
סדיר.
נכון, ואםכבר מדבריםעל מקצועיותשל
מגשרים ובוררים, אנחנו מסדירים עכשיו
אתנושאהמומחיםהרפואייםשל בתי המ
־
שפט, שתהיה רשימהמסודרתשל מומחים
כדי שבית המשפט לא יחזור תמיד לאותו
מומחה שהשופט מכיר או לא מכיר. כל
הדברים האלה נעשים בשיתוף פעולה עם
נשיא בית המשפט העליון, וגם הואמחויב
לכל הדברים; שלא ישתמע שהכל אני, אני,
אני. אנחנו עושים את הדברים בצורה
משותפת, כמשימהמשותפת.
כצמן: הלשכה גם מעורבת בזה?
פחות. כמו שאתה אומר על ועדות, אני
מודהשאני פשוטעייפהמדיונים. ישדברים
שאני חושבתשאני יכולהלעשותבעצמי.
כצמן: אני חושב שיש מקום אולי לערב
כאן את הלשכה, מפני שיש ניירות עמדה
שמוכנים בלשכה כבר שנים, לאו דווקא
מהקדנציה הנוכחית, גם מקדנציות קוד
־
מות, שאפשר לעשות בהם שימוש לטובת
המערכת ולטובת העניין.
מערכת המשפט משום שאני חושבת שזה
לא נכון. אני רוצה להעביר לבוררות חובה
אתהתביעותשל חברותהביטוחהמכונות
"תביעותפח"; מדוברבעשרותאלפי תיקים
שתופסים את המערכת. ביקשתי מחברות
הביטוח להגיע להסכמות האלה לבדן, אבל
אםהן לא יעשו זאת זה יעבור כחקיקה.
כצמן: ומה על בוררות חובה בעניינים
יותר גדולים ומורכבים?
אני לא רוצה לעשות את זה כחובה,
אבל אני כן בעד גישור כהליך מקדים. יש
פרויקט כזה שכבר התחיל בשנים האח
־
רונות [פרויקט מהו"ת - המערכת]. לפי
הנתונים, %06 מהפונים לגישור סיימו את
"הרעיון של ערכאהרביעיתטוב
בעיניי, אבל יששאלהאיך ייראה
ביתהמשפטהעליון. ניסיון
העבר מלמד שכשמעבירים
דבריםלכנסת יודעיםאיך הם
נכנסים, אבל אני לא יודעתלאן
נגיעתוך כדי הדיון. העיסוקלא
יהיהבערכאההרביעיתאלא
בעליון, ולכן אני מאוד זהירה"
אפריל4102
עורךהדין
׀
42
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...132
Powered by FlippingBook