עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 22

סדר יום
לקראתחוקסדרי המינהל
בינואר 4102 הפיץ משרד המשפטים את תזכיר
חוק סדרי המינהל. בהודעה לעיתונות ציין המשרד
כי תזכיר זה "מסדיר לראשונהאתכלל הוראותהמ
־
שפטהמינהלי הנוגעותלרשויותהמינהל ואתזכויות
הפרט הפונה אליהן". דבר זה אינו מדויק: התזכיר
מסדיר את ההליך המינהלי,
או לשון אחר, את הפרוצדו
־
רההמינהלית. אפשרלומרכי
עניינו שלהתזכירהואמשפט
דיוני ולאמשפטמהותי: הוא
אינו מקנהסמכויותלרשויות
המינהליות, ואף אינו מציג
את כללי הביקורת השיפו
־
טית על החלטות מינהליות,
אלא מסדיר את הדרך שבה
הרשויות מפעילות את הס
־
מכויות. אכן, השם המוצע
לחוק נותן לכך ביטוי ראוי:
"תזכיר חוק סדרי מינהל
(הסדרת עבודת הרשות
המינהלית וזכויותהפונהלרשות), התשע"ד־4102".
כידוע, המחוקק (הראשי או המשני) הסדירבאופן
שיטתי ומקיף את הדרך שבה בית המשפט מנהל
משפט ואתהדרך שבההכנסתמקבלתחוק. אך הוא
לא הסדיר (אלא באופן אקראי וחלקי) את הדרך
שבה רשות מינהלית מפ
־
עילה סמכויות. הוא השאיר
מלאכה זאת לבית המשפט.
ואכן, בית המשפט גיבש
במשך השנים, תחילה באנג
־
ליה ואחרכך בישראל, כללים
רבים ומורכבים המסדירים
את ההליך המינהלי. כללים
אלה נוצרו ונותרו עד היום
בגדר משפטמקובל.
לפיכך, כמו בתחומים אח
־
רים של המשפט המקובל,
כללי המשפט המינהלי נות
־
רו במידה רבה תחום עלום,
קשה להשגה ולהבנה. זהו
מעגניםאת
ההליך המינהלי
משרד המשפטים הפיץ לאחרונה תזכיר חוק שנועד להסדיר את
הפרוצדורה המינהלית. המדיניות ביסוד התזכיר היא לשקף את הדין
הקיים ולא לחדשהלכות. באופן כללי זוהי מדיניות נכונה: לאחר שהדין
הקיים יגובשבמתכונתשל חוק ויעמוד במבחן החיים, אפשר וראוי יהיה
לתקנו ככל שיידרש. עם זאת אפשר כבר כעת להצביע בו על כמה
ענייניםהדורשיםתיקון
יצחק זמיר
פרופ' יצחק זמיר,
שופט (בדימוס)
ביתהמשפטהעליון;
פרופסור (אמריטוס)
האוניברסיטה העברית
בירושלים
במידהרבהתזכיר החוק
אינו מחדשמבחינהמהותית.
הואאוסף כלליםקיימים, מן
התחיקה ומן הפסיקה, מגבש
אותםבמתכונתמקובלתשל
סעיפי חוק ומציג אותםבאופן
שיטתי ובהיר. אך בפועל
זו מלאכהמורכבת ועדינה,
שבוצעהביד אמן, וישלה
חשיבותמעשיתרבה
אפריל4102
עורךהדין
׀
22
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...132
Powered by FlippingBook