עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 2

מנגנון התראותעל כל שינוי
במחזור החייםשל התיקיםשבחרתם
1. סמנו פסקי דין
3. פסה"ד החדשבתיק
מובלטברקעצהוב
2. באם יתווספו
החלטותבתיק,
נורית
תידלק
אדומה.
הקשהעליה
תחזיר אתכל
המועדפיםאשר
התעדכנו
הוגשערעור על פס"ד שסימנתם?
Q
ניתן פס"ד בערעור על פסה"ד שסימנתם?
Q
נוספו החלטותחדשותבתיק?
Q
פורסםמאמר משפטי על פסה"ד?
Q
הוכנסו הערותמקצועיותע"י קולגותעל פסה"ד?
Q
פורסמהכתבהבתקשורתעל פסה"ד?
Q
פורסמהמודעהמשפטיתבעיתונותבתיקשבחרתם?
Q
סטודיו גדעון דן, ירושלים
שלנו (בתפריטהראשי משמאל)
נורית
רקסמנו והמתינו ל
, אפילו על עצםהגשתערעורעל פסה"דשבחרתם
גםבמייל
נעדכן אתכם,
מעקב צמוד אחר התפתחות בתיקים שבחרתם
סמן ושכח. מנוע נבו - יזכור
צילוםהמודעה
מ- גלובס3102/42
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 132
Powered by FlippingBook