עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 84

אתיקה
חובותיו המתנגשותשלעורך הדין -למי הבכורה?
עורך דין חב בחובות שונות הנובעות מעיסוקו
כעורך דין. עם הרישיון לעסוק בעריכת דין באה
שורה של חובות הנובעות מהתפקיד המיוחד של
עורך דין כשלוחו של הלקוח אך גם כחלק מפרופ
־
סיההחבהבחובותכלפי החברה. רשימהזו תציג את
חובותיו המתנגשותשלעורךהדין ותנסהגםלהשיב
על השאלה למי הבכורה. אראה בהמשך כי יש מק
־
ריםשבהםהחוק מכיר בקושי ומנסה להתגבר עליו,
אך קשייםרביםעדיין לאמוצאיםביטוי בחקיקה.
בחייו המקצועייםפועלעורךהדין בכמהמישורים
המחייביםאותו בחובותשונות:
1.חובתהנאמנותללקוחותיו; עליו לפעול במסירות
ולקדם את ענייניהם ללא
ניגודי אינטרסים.
ש
2.חובתהנאמנותלביתהמ
פט; לשמשלו כנאמן להגיע
למשפטצדק.
3.חובהלשיקוליםולמיומנויות
המקצועיותשלו.
4.חובה לנהוג בקולגיאליות
כלפי עמיתיו, לא להערים
עליהםקשייםולנקוטשפה
מכובדתכלפיהם.
5.חובה כלפי צדדים אחרים,
לאללכתשבי אחריו
התפיסה ששמה במרכז את האינטרסים של הלקוח ומתעלמת
ממחויבויותיו האחרות של עורך הדין היא שגויה. רבים המקרים שבהם
עורכי דין עמדו לדין משמעתי משום שהפרו את חובתם לעזור לבית
המשפטלעשותמשפטאו העדיפו אתהנאמנות ללקוחעל פני שיקול
דעתםהמקצועי. הלקוחהוארקלקוח ואינו מלך
משה וינברג
עו"ד ד"ר משה וינברג,
מ"מ ראש לשכת עורכי הדין
בעיקר כלפי הצד שכנגד.
אין זאת רשימה סגורה, ועוד רבותהחובותהמו
־
טלותעל עורך הדין.
התנגשות אינהרנטית המתרחשת כדבר שבשגרה
היא בין חובת עורך הדין כלפי בית המשפט לחו
־
בתהנאמנותללקוח. חובתו של עורך הדין כלפי בית
המשפט חיה ונושמת לצד חובת הנאמנות ללקוח.
עורך הדין משמש כנאמן של בית משפט, ומחובתו
לסייע לו לעשות משפט. ייחודו של עורך הדין הוא
לארק בניסוחהכתב, אלאבכך שבפנייתו לערכאות
השיפוטיות הוא נהנה מעמדת אמון מיוחדת. לא
;"
officer of
court
לחינםנטבעבדין האנגלי הכינוי "
עורךהדין נתפסכמשרתו של
החוק. אמנםהואחייב להציג
את עמדתו המשפטית ולע
־
מוד על מעלותיה, אך אל לו
לעשות כן תוך כדי מעילה
בחובתו כלפי בית המשפט.
הביטוי מהדין האנגלי משקף
את חובתו המיוחדת של
עורך הדין להתייחס בכבוד
אלביתהמשפטולסייעלבית
המשפטבניהולההליךבצורה
יעילה וישרה.
עורך דין שלאפועל על פי
שיקול דעתו המקצועי ובניגוד
למומחיותהנדרשתממנו
פועל ברשלנות. לדוגמה,
כשעורך הדין מסכיםבלחץ
הלקוחלהגישערעור במצב
שבו כל עורך דין סביר היה
קובעשאין סיכוי לערעור
אפריל4102
עורךהדין
׀
84
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...132
Powered by FlippingBook